Saku valla uue üldplaneeringu koostamine

Saku Vallavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 56 algatati Saku valla üldplaneeringu koostamine ja  keskkonnamõju strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringuga uuendatakse ja kaasajastatakse 2009. aastal kehtestatud nii Saku valla üldplaneeringut kui 2012. aastal kehtestatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringut. Saku valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. 

___________________________

Saku valla üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Saku Vallavolikogu tegi 17.02.2022 otsuse nr 8 Saku valla üldplaneeringu vastuvõtmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ( KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta.

Saku Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub 21. märtsist kuni 19. aprillini 2022.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile saku@sakuvald.ee või postiga aadressile Saku Vallavalitsus Juubelitamme tee 15, Saku alevik 75501.

Planeeringu materjalidega paberkandjal on võimalik tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel järgmistes asukohtades: Saku raamatukogus, Teaduse tn 1 Saku alevik; Kiisa raamatukogus,  Kurtna tee 8 Kiisa alevik ja Saku vallamajas, Juubelitammede tee 15  Saku alevik.

Koos üldplaneeringuga avalikustatakse üldplaneeringu kohta PlanS § 85 lõike 1 alusel antud kooskõlastused ja arvamused.

Saku Vallavalitsus korraldab PlanS § 87 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud:

30. mail algusega kell 17 Saku Valla Kultuurikeskuse Kiisa saalis, Kurtna tee 8 Kiisa alevik

31. mail algusega kell 17 Saku Valla Kultuurikeskuse Saku saalis, Teaduse tn 1 Saku alevik.

Avalikul arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta, põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Avalikul arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine
See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja võimaldab vajadusel korraldada distantsilt osalemist. Arutelule saab registreeruda e-kirjaga saku@sakuvald.ee ja telefoni teel 671 2424.

Registreerudes palume märkida või öelda oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille kaudu on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 27. mai tööpäeva lõpuks.

Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud: 

KOONDTABEL
 

Üldplaneeringu materjalid:

Üldplaneeringu veebikaart

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart 1 - Maakasutusplaan

Kaart 2 - Saku alevik ja lähiala

Kaart 3 - Kiisa alevik ja Kurtna küla

Kaart 4 - Tänassilma küla ja Männiku küla

Kaart 5 - Teed ja tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabel

Mürakaardid:

Seletuskiri
Liiklus- ja raudteemüra: päeval, öösel
Perspektiivne koos Rail Balticuga: päeval, öösel
Tallinna ringteel autoliiklusest tuleneva müra mõõtmine Saku alevikus
Männiku ja Tammemäe külade uuringud 

___________________________

Saku valla üldplaneeringu eelnõu:

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart  1 – Maakasutusplaan M 1:20 000

Kaart 2 – Saku alevik ja lähiala M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 3 – Kiisa alevik ja Kurtna küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 4 – Tänassilma küla ja Männiku küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 5 – Teed ja tehnovõrgud  M 1:25 000

___________________________
 

Saku valla Männiku ja Tammemäe külade välisõhu mürakaart
Lisa A - Tallinn-Saku mnt,Tallinna Ringtee, Tallinn-Viljandi raudteeliin
Lisa B - Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir, Männiku harjutusväli ja Männiku Jahilasketiir 
Lisa C - Männiku ja Tammemäe liivakarjäärid

Helirõhutasemete mõõtmised:

15.04.2021 - Männiku harjutusväli
16.04.2021 - karjäärid
16.04.2021 - Saku krossirada
11.-13.06.2021 - Männiku Jahilasketiir ja Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir

Mürakaardi lisa 1

___________________________

Uue üldplaneeringu kulg:

Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu kokkuvõte

Kiisa avaliku arutelu video – 26. november 2019

Saku avaliku arutelu video – 27. november 2019

"Saku valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi ajakava

___________________________
 
 

Ettepanekud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta ning vallavalitsuse seisukohad nendele

___________________________

Lähteseisukohad
Saku valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Kaitseministeerium
Kiili Vallavalitsus
Maa-amet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Maanteeamet (2)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Marianne Rande
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Tagadi Kodu
MTÜ Tagadi Kodu (2)
Muinsuskaitseamet
Põllumajandusamet
Tehnilise Järelevalve Amet
Terviseamet

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

___________________________