Saku valla uue üldplaneeringu koostamine

Saku Vallavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 56 algatati Saku valla üldplaneeringu koostamine ja  keskkonnamõju strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringuga uuendatakse ja kaasajastatakse 2009. aastal kehtestatud nii Saku valla üldplaneeringut kui 2012. aastal kehtestatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringut. Saku valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Saku Vallavolikogu 21.septembri otsus nr 56
 

Uue üldplaneeringu kulg:

Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu kokkuvõte

Kiisa avaliku arutelu video – 26. november 2019

Saku avaliku arutelu video – 27. november 2019

 

Saku valla üldplaneeringu eelnõu:

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart  1 – Maakasutusplaan M 1:20 000

Kaart 2 – Saku alevik ja lähiala M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 3 – Kiisa alevik ja Kurtna küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 4 – Tänassilma küla ja Männiku küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

 

Kaart 5 – Teed ja tehnovõrgud  M 1:25 000

 

"Saku valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi ajakava

 
 

Ettepanekud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta ning vallavalitsuse seisukohad nendele

 

Lähteseisukohad
Saku valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Kaitseministeerium
Kiili Vallavalitsus
Maa-amet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Maanteeamet (2)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Marianne Rande
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Tagadi Kodu
MTÜ Tagadi Kodu (2)
Muinsuskaitseamet
Põllumajandusamet
Tehnilise Järelevalve Amet
Terviseamet

Keskkonnamõju strateegiline hindamine