« Tagasi

Saku Vallavalitsus teatab

 

Saku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 23. septembrist kuni 23. oktoobrini 2019.

Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee ning paberkandjal on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda tööpäeviti tööajal  Saku vallamajas (Teaduse tn 13, Saku alevik), Saku Vallaraamatukogus (Teaduse tn 1, Saku alevik) ja Kiisa Vabaajakeskuses (Kurtna tee 8, Kiisa alevik).

Lisaks on maakasutust kajastava joonisega võimalik tutvuda veebirakenduse kaudu aadressil http://hendrikson.ee/maps/Saku-vald/

Üldplaneering hõlmab kogu Saku valla territooriumi. Üldplaneering uuendab ja kaasajastab  2009. aastal kehtestatud Saku valla üldplaneeringut ning 2012. aastal  kehtestatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringut. Üldplaneeringuga määratakse kindlaks Saku valla edasise ruumilise arengu põhisuunad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused, mis on tulevikus aluseks detailplaneeringute koostamisel ja hoonete-rajatiste projekteerimisel.

 

Saku valla ruumilise arengu kavandamisel lähtutakse eeldusest, et valla positiivne areng jätkub – rahvaarv ja valda lisanduvate ettevõtete arv kasvab iga-aastaselt ka tulevikus. Täiendavalt elamumaad on planeeritud valla erinevates piirkondades eesmärgiga rikastada elamufondi ja luua elukoha osas valikuvõimalusi. Ettevõtlusaladeks on planeeritud logistiliselt soodsad asukohad ja juba toimivad ettevõtluspiirkonnad. Saku ja Kiisa aleviku rolli keskustena tugevdatakse  mitmekesisema ja paindlikuma maakasutuse (segafunktsiooniga alade) planeerimise kaudu, pöörates tähelepanu erinevate teenuste ning avaliku ruumi kättesaadavusele. Saku aleviku keskusalal,  õlletehase vahetus naabruses ning Tiigi tn ja Saku-Tõdva tee ringtee ääres, võib kaaluda senisest kõrgemate hoonete (kuni 10 korrust) ehitamist, mis võimaldab kujundada keskusala nurkadesse keskust piiritlevad arhitektuursed aktsendid.

 

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ning määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on planeeringu eelnõu etapis integreeritud üldplaneeringu seletuskirja. KSH tulemusel selgus, et Saku valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Planeeringulahendusel on üldiselt positiivne mõju valla arengule, luues võimalused ruumiliseks arenguks, pöörates tähelepanu väärtuste säilimisele, kvaliteetse ja inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele ning erineva kasutusotstarbega maa-alade külgnemisel tekkida võivate konfliktide ennetamisele. Piiriülest mõju valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust (planeerimisseaduse § 82 lg 2).

Arvamused edastada kirjalikult eelnõu avaliku väljapaneku  jooksul (23.09-23.10) Saku Vallavalitsusele aadressil Teaduse tn 13, Saku alevik või elektrooniliselt saku@sakuvald.ee

Üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku arutelu toimumise aja ja koha teatame täiendavalt.