Saku valla üldplaneering

Saku Vallavolikogu kehtestas 20. aprillil 2023 otsusega nr 24 Saku valla uue üldplaneeringu, millega pannakse paika valla territooriumi arengupõhimõtted, ehitustingimused, teede ja tänavate asukohad. See sisaldab kogu valla maakasutuse plaani, millele on märgitud erinevate maa-alade kasutusotstarbed.

Üldplaneeringu kehtestamise otsus

Seletuskiri
Teed ja tehnovõrgud
Maakasutusplaan
Saku alevik
Kiisa alevik
Tänassilma

Üldplaneeringu veebikaart

Keskkonnamõju strateegiline hindamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise lisa

Mürakaardid:

Seletuskiri
Liiklus- ja raudteemüra: päevalöösel
Perspektiivne koos Rail Balticuga: päevalöösel
Tallinna ringteel autoliiklusest tuleneva müra mõõtmine Saku alevikus
Männiku ja Tammemäe külade uuringud 

___________________________

Saku valla uue üldplaneeringu koostamine

Saku valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. 

Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8 võeti vastu  Saku valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne  ja otsustati see suunata avalikule väljapanekule.

Üldplaneering vastab õigusaktidele, on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkidega ning üldplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.

Avalikud arutelud:

Kiisa avaliku arutelu video – 30. mai 2022
Üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll Kiisa

Saku avaliku arutelu video – 31. mai 2022
Üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll Saku


Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud: 

KOONDTABEL


_________________

Üldplaneeringu materjalid:

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmise otsus

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart 1 - Maakasutusplaan

Kaart 2 - Saku alevik ja lähiala

Kaart 3 - Kiisa alevik ja Kurtna küla

Kaart 4 - Tänassilma küla ja Männiku küla

Kaart 5 - Teed ja tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabel

Mürakaardid:

Seletuskiri
Liiklus- ja raudteemüra: päeval, öösel
Perspektiivne koos Rail Balticuga: päeval, öösel
Tallinna ringteel autoliiklusest tuleneva müra mõõtmine Saku alevikus
Männiku ja Tammemäe külade uuringud 

___________________________

Saku valla üldplaneeringu eelnõu:

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart  1 – Maakasutusplaan M 1:20 000

Kaart 2 – Saku alevik ja lähiala M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 3 – Kiisa alevik ja Kurtna küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 4 – Tänassilma küla ja Männiku küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 5 – Teed ja tehnovõrgud  M 1:25 000

___________________________
 

Saku valla Männiku ja Tammemäe külade välisõhu mürakaart
Lisa A - Tallinn-Saku mnt,Tallinna Ringtee, Tallinn-Viljandi raudteeliin
Lisa B - Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir, Männiku harjutusväli ja Männiku Jahilasketiir 
Lisa C - Männiku ja Tammemäe liivakarjäärid

Helirõhutasemete mõõtmised:

15.04.2021 - Männiku harjutusväli
16.04.2021 - karjäärid
16.04.2021 - Saku krossirada
11.-13.06.2021 - Männiku Jahilasketiir ja Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir

Mürakaardi lisa 1

___________________________

Uue üldplaneeringu kulg:

Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu kokkuvõte

Kiisa avaliku arutelu video – 26. november 2019

Saku avaliku arutelu video – 27. november 2019

"Saku valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsessi ajakava

___________________________
 
 

Ettepanekud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta ning vallavalitsuse seisukohad nendele

___________________________

Lähteseisukohad
Saku valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Kaitseministeerium
Kiili Vallavalitsus
Maa-amet
Maaeluministeerium
Maanteeamet
Maanteeamet (2)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Marianne Rande
MTÜ Kodukoht Kiisa
MTÜ Tagadi Kodu
MTÜ Tagadi Kodu (2)
Muinsuskaitseamet
Põllumajandusamet
Tehnilise Järelevalve Amet
Terviseamet

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

___________________________