Üldplaneeringu uuendamine

Saku Vallavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 56 algatati Saku valla üldplaneeringu koostamine ja  keskkonnamõju strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringuga uuendatakse ja kaasajastatakse 2009. aastal kehtestatud nii Saku valla üldplaneeringut kui 2012. aastal kehtestatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringut. Saku valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Vaata Saku Vallavolikogu 21.septembri otsust nr 56 siit.

Üldplaneeringu uuendamise kohta saad lugeda siit.

 

Saku valla kehtiv üldplaneering
Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsus nr.22
Üldplaneeringu seletuskiri
Kaart 1. Üldplaneeringu põhijoonis
Kaart 2. Teed ja tehnovõrgud
Kaart 3. Saku aleviku ja ümbruse tsoneerimise skeem
Kaart 4. Kiisa aleviku ja Kurtna küla tsoneerimise skeem
Kaart 5. Munitsipaalmaad
Saku Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Saku valla miljöökaitsealade piiritlemine ja kasutustingimuste seadmine
 

Saku aleviku ja lähiala üldplaneering
Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsus nr 60
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu seletuskiri
Joonis 1 Hoonestusalad
Joonis 2 Teed ja liikluskorraldus
Joonis 3 Tehniline infrastruktuur
Joonis 4 Maakasutusplaan (põhijoonis)