23.01.19

Üldplaneeringu uuendamine

Saku Vallavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 56 algatati Saku valla üldplaneeringu koostamine ja  keskkonnamõju strateegiline hindamine. Uue üldplaneeringuga uuendatakse ja kaasajastatakse 2009. aastal kehtestatud nii Saku valla üldplaneeringut kui 2012. aastal kehtestatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringut. Saku valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Vaata Saku Vallavolikogu 21.septembri otsust nr 56 siit.

Üldplaneeringu uuendamise kohta saad lugeda siit.

 

Saku valla kehtiv üldplaneering

Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsus nr.22

Üldplaneeringu seletuskiri

Kaart 1. Üldplaneeringu põhijoonis

Kaart 2. Teed ja tehnovõrgud

Kaart 3. Saku aleviku ja ümbruse tsoneerimise skeem

Kaart 4. Kiisa aleviku ja Kurtna küla tsoneerimise skeem

Kaart 5. Munitsipaalmaad

Saku Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Saku aleviku ja lähiala üldplaneering

 

Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsus nr 60

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu seletuskiri

Joonis 1 Hoonestusalad

Joonis 2 Teed ja liikluskorraldus

Joonis 3 Tehniline infrastruktuur

Joonis 4 Maakasutusplaan (põhijoonis)

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS