Kehtestatud detailplaneeringud:

Saku Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

________________

 

Saku Vallavalitsuse 27.02.2024 korraldusega nr 169 kehtestati Saku vallas Saku alevikus Männi tee 14 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala koosneb Männi tee 14 (71801:001:1773) maaüksusest ja Männi tee 16 (71801:001:0150) ja Männi tee (71901:001:0421) maaüksuste osast. Planeeringuala piirneb Saku alevikus Viimsi metskond 22 (71801:001:0997) ja Männi tee 16 (71801:001:0150) maatulundusmaaga, Rebasesaba tn 1 (71801:001:1689) ja Rebasesaba tn 3 (71801:001:1691) elamumaaga ning Männi tee (katastrinimi Tamme tee, 71901:001:0421) transpordimaaga.

Detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa krunti, 1 transpordimaa krunt ja 1 üldkasutatava maa krunt. Elamumaadele määratud ehitusõiguse järgi saab ühele krundile ehitada ühe kaksikelamu või üksikelamu ning kuni 2 abihoonet. Elamukrundi suurused on 1501 – 1712 m2, krundi täisehitusprotsent on 20%, elamu maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonetel kuni 5 m. Planeeritavatele elamumaa kruntidele on Männi teelt juurdepääsu tagamiseks ette nähtud transpordimaa krunt pos 7. Pos 8 on planeeritud üldkasutatava maa krunt, mis on mõeldud avaliku ruumi tarbeks. Lisaks rajatakse 11-Tallinna ringtee äärde müratõkkevall, mis leevendab piirkonna müra probleeme.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 4. aprilli 2023 korraldusega nr 227.

Detailplaneeringu vastuvõtmise ajal kehtinud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) on tegemist tiheasustusalaga, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Saku aleviku üldplaneeringu kohaselt peab kaksikelamute kavandamisel olema elamukrundi minimaalne suurus 1500 m2. Lisaks peab uute hoonestusalade planeerimisel avalik ruum moodustama üldjuhul 20% planeeritavast alast. Avaliku ruumi osakaal planeeringus on 15,7%, mis moodustub planeeritavast tänavast ja üldkasutatavast maast (pos 7 ja 8). Avaliku ruumi osakaalu vähendamise kaalumisel arvestati asjaoluga, et planeeringuala asub tupiktänava lõpus ning seda, et planeeringuga kavandatakse ka piirkonna müraprobleemide leevendamiseks müratõkkevalli rajamist Tallinna ringtee äärde, seega on piirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamisse täiendavalt panustatud.

Saku Vallavolikogu 20. aprilli 2023. a otsusega nr 24 kehtestatud Saku valla üldplaneeringu seletuskirja p 12 on toodud üldplaneeringu, kui õigusakti rakendussätted, kus muu hulgas on kirjas järgmine: „Käesoleva üldplaneeringu kehtestamise hetkel poolelioleva menetluskäiguga detailplaneeringute puhul tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul, kui menetletav detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga, tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga, kui detailplaneeringut ei ole enne üldplaneeringu kehtestamist jõutud vastu võtta planeerimisseaduse § 134 tähenduses." Tulenevalt asjaolust, et Männi tee 14 ja lähiala detailplaneering võeti vastu enne uue üldplaneeringu kehtima hakkamist, viidi nimetatud detailplaneeringu menetlus lõpuni senikehtinud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu alusel. Detailplaneering ei ole vastuolus avalike huvidega ega mõjuta avalikku ruumi negatiivselt.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda ka geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/869 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

 

 

Saku Vallavalitsuse 20.02.2024 korraldusega nr 151 kehtestati Saku vallas Saku alevikus Saku spordipargi detailplaneering.

Planeeringu ala asub Saku alevikus Saku staadioni osal, Juubelitammede tee 2//4//Saku mõisapark osal, Männiku tee 145//Tallinna- Lelle 9,8-27,4 km osal ja Viimsi metskond 23 osal. Planeeritava ala suurus on ca 2,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on võetud osaühing KIVISILLA töö 22-20 – Saku spordi- ja puhkeala projekt. Detailplaneeringuga nähakse ette Sakus raudtee äärsel alal spordi ja puhkeala teenindamiseks teede, tehnovõrkude (sh kunstlume tootmissüsteem, välisvalgustus), suusasilla ehitamine ning olemasoleva ujumisbasseini korrastamine. Nende rajatiste ehitamine ja ala korrastamine toob alale aktiivsema kasutuse ja lisab Sakus sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi. Tulenevalt sellest, et rajatised on kavandatud Vääna jõe ehituskeeluvööndisse, siis on looduskaitseseaduse § 38 lõike 5 alusel nende väljaehitamise eelduseks detailplaneeringu koostamine ja kehtestamine.

Saku valla üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20. aprilli 2023 otsusega nr 24) asub planeeringuala tiheasustusalal ning mille juhtotstarve on puhke- ja virgestuse maa-ala. Lisaks näeb üldplaneering ette perspektiivse silla rajamise. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 2. jaanuari 2024 korraldusega nr 14.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda ka geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/979 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

 

 

Saku Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldusega nr 700 kehtestati detailplaneering Saku vallas Tänassilma külas Uusnõmme tee 7 maaüksusel

Planeeringu ala asub Saku vallas Tänassilma külas ning piirneb Kungla tn 2b, Uusnõmme tee 5, Uusnõmme tee 9, Uusnõmme tee 11, Kungla tn 2 elamumaadega ning Kungla tänav ja Uusnõmme tee transpordimaadega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4200 m2.

Detailplaneeringuga jaotatakse Uusnõmme tee 7 maaüksus 2 elamumaa krundiks ja määratakse ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Moodustatavate kruntide suurusteks on 1600 m2. Planeeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on kruntidel pos 1 ja pos 2 lubatud ehitada kuni 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Üksikelamute maksimaalne kõrgus on 9 meetrit ning abihoonetel 6 meetrit. Kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20% krundi pindalast. Juurdepääs kruntidele on Kungla tänavalt ja Uusnõmme teelt.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega 474. Avaliku väljapaneku jooksul arvamust ei esitatud.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/876 ja tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

 

 

Saku Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldusega nr 430 kehtestati Saku valla Kirdalu küla Loojangu tee 6 maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringuga jaotatakse maaüksus kaheks elamumaa krundiks ja määratakse hoonestusalad ning ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on krundil pos1 lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 4 abihoonet, hoonete suurim lubatud ehitisalune pind on 550 m2. Krundil pos2 on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 3 abihoonet, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 03.01.2023 korraldusega nr 34. Vastavalt detailplaneeringu vastuvõtmise hetkel kehtinud Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa (ala, kuhu kavandatakse uut hoonestusala) ning osaliselt pole juhtotstarvet määratud. Detailplaneering on kooskõlas detailplaneeringu vastuvõtmise hetkel kehtinud Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda ka geoinfosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/727 ja tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 13.06.2023 korraldusega nr 415 kehtestati detailplaneering Saku vallas Kasemetsa külas Kruusivälja maaüksusel.

Planeeringu ala asub Saku vallas Kasemetsa külas ning piirneb Soo tee 1, Soo tee 3//5, Saku gaasijaotusjaama, Uusmäe põik 6, Uusmäe põik 3, Uusmäe tn 12, Uusmäe põik, Uusmäe põik L1 ja Teetammi maaüksusega ning 11342 Saku-Tõdva teega ja Tallinn - Lelle raudteega. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringuga moodustatakse 3 elamumaa krunti ning 1 transpordimaa krunt ja elamumaadele määratakse ehitusõigus kortermajade ehitamiseks. Planeeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt võib krundil pos1 ehitada kuni 2 kortermaja ja 4 abihoonet, maksimaalne ehitisealune pind on 1680 m2; krundil pos2 võib ehitada 1 kortermaja ja 2 abihoonet, maksimaalne ehitisealune pind 920 m2 ning krundil pos3 võib ehitada kuni 2 kortermaja ja 4 abihoonet, maksimaalne ehitisealune pind 1840 m2. Kortermajade maksimaalne korruselisus on kuni 4 korrust, koormusindeks korterelamute kruntidel on 200. Moodustatav transpordimaa krunt pos4 ühendab omavahel Uusmäe põik ja Uusmäe põik L1 transpordimaad ning teede väljaehitamisel loob ühenduse Uusmäe tänava ja Soo teega. Planeeringuga nähakse ette ka mängu-, spordi- ja puhkealad, mis asuvad kõnniteede ääres ja on avalikult ligipääsetavad.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega 254. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt on Kruusivälja maaüksuse juhtotstarve korterelamumaa ning osaliselt haljasala ja puhke-ja virgestusmaa. Detailplaneering on kooskõlas detailplaneeringu vastuvõtmise hetkel kehtinud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda  geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/875 ja tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega  nr 255 kehtestati detailplaneering Saku vallas Tänassilma külas Kokatalu tee 5 maaüksusel ja lähialal.

Planeeringuala asub Tänassilma külas Tänassilma tee 18, Kokatalu tee 1a, Kokatalu tee, Kokatalu tee 3, Metsnugise tee 1, Tänassilma tee 20a ja Tänassilma tee maaüksuste vahelisel alal. Planeeringuala hõlmab Kokatalu tee 5 maaüksust ning osaliselt Tänassilma tee ja Kokatalu tee maaüksuseid.

Detailplaneeringuga nähakse ette Kokatalu tee 5 maaüksuse kaheks elamumaa krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on kruntidel pos1 ja pos2 lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 3 abihoonet. Üksikelamu maksimaalne kõrgus on 9 meetrit ning abihoonetel 6 meetrit. Kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20% krundi pindalast. Tänassilma tee äärde on ette nähtud üldplaneeringukohane kaitsehaljastuse ala ning krundi pos2 hoonestusala planeerimisel on sellega arvestatud. Juurdepääs krundile pos1 on ette nähtud Kokatalu teelt ning krundile pos2 Tänassilma teelt.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt on planeeringuala tiheasustusega ala ning juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt on haljasala ja parkmetsa maa, kaitsehaljastuse maa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda ka geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/945, Saku valla kodulehel ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 06.09.2022. a korraldusega nr 519 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Kivinõmme, Liivakivi, Väljataga, Liivanõmme, Vana-Väljataga kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala paikneb Saku vallas, Tänassilma külas, Tallinn-Pärnu maanteest ca 1,8 km kaugusel kagus. Planeeritavad kinnistud asuvad valdavalt detailplaneeringutega elamukruntideks jaotatud hoonestamata kinnistute kõrval. Juurdepääs planeeringualale on Tänassilma-Laagri tee L5 ja L6 ning lõunaservas Pumbajaama tee L2 kaudu.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,9 ha.

Detailplaneeringuga jaotatakse Kivinõmme, Liivakivi, Väljataga, Liivanõmme ja Vana-Väljataga kinnistud kruntideks ning määratakse ehitusõigused üksik-, kaksik- ja ridaelamute ehitamiseks. Planeeritakse 42 elamumaa krunti (üksikelamute tarbeks 20 krunti, kaksikelamute tarbeks 17 krunti ja ridaelamutele 5 krunti). Lisaks on kavandatud kaks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti planeeritava haljasala tarbeks, millest Pos1 on antud lisaks ehitusõigus lasteaia rajamiseks. Elamukvartalisisese juurdepääsutee tarbeks moodustatakse 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Lisaks on detailplaneeringuga määratud heakorrastuse, haljastuse, mänguväljaku, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009. a otsusega nr 22) asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneering viiakse ellu vastavalt detailplaneeringu seletuskirjas olevale detailplaneeringu elluviimise tegevuskavale.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/610 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 23.08.2022 korraldusega nr 480 kehtestati detailplaneering Saku alevikus Üksnurme tee L7, Üksnurme tee lõik 1 maaüksustel ja lähialal.

Planeeritav ala koosneb Üksnurme tee L7, Üksnurme tee lõik 1, Üksnurme tee 4 osast ja Üksnurme tee 4b osast maaüksustest. Planeeritava ala suurus on ca 3500 m2.

Detailplaneeringu ülesanne on maaüksusele ehitusõiguse määramine 4 korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga määratud heakorrastuse, haljastuse, mänguväljaku, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on perspektiivne korterelamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda ka geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/867 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 26.07.2022 korraldusega  nr  435 kehtestati detailplaneering Saku vallas Juuliku külas Tariku ja Tarikupõllu maaüksustel ja lähialal.

Planeeritav ala asub Saku aleviku ja Juuliku küla piiril, Tariku ja Tarikupõllu maaüksustel ja lähialal. Planeeringuala koosneb Tariku ja Tarikupõllu maaüksustest ning Kase tee, Viimsi metskond 24 ja Laane tänava maaüksuste osast. Planeeritava ala suurus on ca 20 ha.

Detailplaneeringuga planeeritakse jaotada Tariku ja Tarikupõllu maaüksused 63 üksikelamu, 10 kaksikelamu ja 12 ridaelamu kruntideks ja määrata neile ehitusõigused. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste ning liikluskorralduse põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringuga kavandatakse ka üldplaneeringust lähtuv Kase tee pikendus, mis ületab Vääna jõge ja ühendab selle idakaldal Tammemäe teega. Elamukruntide vahelistele aladele ning planeeringuala kaguserva on planeeritud avalike haljasalade võrgustik, kuhu on kavandatud rajada mänguväljakud, haljastus, sh kõrghaljastus, mille täpne lahendus antakse ehitusprojekti käigus.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) jääb planeeringuala tiheasustusalale ning maa otstarve on pere- ja ridaelamutemaa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/872 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 350 kehtestati detailplaneering Saku vallas Saku alevikus Kivinuka tn 25 kinnistul.

Planeeritav ala asub Saku vallas, Saku aleviku piiril ning hõlmab Kivinuka tn 25 (71801:005:0485, 2862 m², 100% elamumaa) kinnistut. Kivinuka tn 25 piirneb Kivinuka tn 23, Kivinuka 27, Sarapuu tn 9, Kaselille, Tondumetsa ja Kivinuka tänav L5 maaüksustega. Planeeritava ala suurust on 2862 m2.

Detailplaneeringuga määratakse Kivinuka tn 25 maaüksusele ehitusaluseks pinnaks 570 m2. Krundil on ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise ja 9 m kõrguse elamu ning ühe kuni ühekorruselise ja kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiümbruse üldplaneeringuga.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/874 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 08.02.2022 korraldusega nr 91 kehtestati detailplaneering Saku valla Tänassilma küla Nõmmeliiva tee 3 ja 5 kinnistutel (edaspidi DP).

Planeeritav ala asub Saku vallas Tänaassilma külas. Planeeringuala piirneb Sookolli tänav L2 tänavamaaga (71801:001:0879), Nõmmeliiva tee 1 kinnistuga (71801:001:0874), Lauri maaüksusega (71801:001:0884) ja Väike-Pille maaüksusega (71801:001:0844). Planeeritava ala suurus on ca 15 000 m2.

Detailplaneeringuga nähakese ette 2005. aastal kehtestatud Pille ja Mäe-Tooma detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmist ehitusaluse pinna osas. Detailplaneeringuga suurendatakse Nõmmeliiva tee 3 ja Nõmmeliiva tee 5 maaüksustele planeeritavate kortermajade tarbeks ehitusalust pinda kuni 550 m2, et  tagada mõistlikum arhitektuurne lahendus. Nõmmeliiva tee 3 ja 5 kruntidele on võimalik kavandada kuni 12 korteriga korterelamu. Lisaks on detailplaneeringuga määratud üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus.

Saku valla üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) jääb planeeringuala tiheasustusalale ning maakasutuse juhtotstarve on korterelamu maa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/864 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik)

________________

Saku Vallavalitsuse 28.12.2021 korraldusega nr 813 kehtestati Saku valla Saku aleviku Üksnurme tee 12 kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Saku aleviku piiril, Üksnurme küla vahetus läheduses. Juurdepääs kinnistule on kavandatud Parma tee kaudu Üksnurme teelt (11345 Rahula-Saku teelt). Planeeringuala koosneb Üksnurme tee 12 maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0188, tootmismaa 100%; pindala 10367 m2; registrikood: 10657202). Kinnistu piirneb Saku alevikus Kivinuka tn 5a, 7a ja 9a üldkasutatavate maadega, Üksnurme tee 10 ja 12 tootmismaa ning Üksnurme küla Parma tee 3 tootmismaaga. Planeeringuala pindala on ca 10 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksusele püstitada äri- ja tootmismaa sihtotstarbega hooned. Detailplaneering on vaja koostada planeeringuala kruntideks jaotamiseks, ehitusõiguse ja liikluskorralduse põhimõtete määramiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012.a. otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) asub maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa, lao- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012.a. otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) asub maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa, lao- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/427 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 26.10.2021 korraldusega  nr 638 kehtestati detailplaneering Saku aleviku Lepiku haljaku maaüksusel (edaspidi DP).

Planeeritav ala asub Saku-Tõdva tee ääres, Saku Selveri vahetus läheduses. Planeeringuala koosneb osaliselt Lepiku haljaku,  osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee, osaliselt Üksnurme tee 2 ja osaliselt Kingu tänava  maaüksustest ning 11342 Saku-Tõdva tee L3, 11342 Saku-Tõdva tee L9, 11342 Saku-Tõdva tee L10 maaüksustest. Planeeritava ala pindala on  ligikaudu 4000 m2.

Detailplaneeringus on kavandatud avalikult kasutatava parkla ja kergliiklustee rajamine Saku-Tõdva tee äärde. Detailplaneeringuga nähakse ette kahe transpordimaa sihtotstarbelise krundi moodustamine ning ühe üldkasutatava maa moodustamine, kus säilib olemasolev haljasala funktsioon. Ühele transpordimaa krundile määratakse ehitusõigus ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus parkla rajamiseks. Teisele transpordimaa krundile määratakse ehitusõigus 2,5 m laiuse kergliiklustee rajamiseks. Kavandatava parkla osakaal Lepiku haljaku kinnisasjast on ca 11 % ja kergliiklustee 7,5 %. Planeeritud parkimiskohtade arv on 70 ning parkla on ette nähtud liigendada kõrghaljastusega umbes 20-kohalisteks osadeks. Planeerimislahenduse kohaselt säilib valdav enamus haljasmaa mahust, sealhulgas kogu kõrghaljastus. Lisaks nähakse ette puhveralale täiendava kõrghaljastuse rajamine.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt jääb planeeringuala tiheasustusega alale. Maa-ala juhtotstarve on haljasala, kuhu on erandjuhul parklate rajamine lubatud. Planeeritava ala koosseisu jäävad Saku-Tõdva tee L3, Saku-Tõdva tee L9 ja Saku-Tõdva tee L10 transpordimaa maaüksused. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/855 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 22.06.2021 korraldusega nr 381 kehtestati detailplaneering Saku vallas Kasemetsa külas Allika maaüksusel.

Planeeritav ala asub Saku vallas Kasemetsa külas Soo tee ääres, piirnedes Saku - Tõdva maanteega, Tallinn - Lelle raudteega ning Kruusivälja maaüksusega. Planeeringuala koosneb Allika maaüksusest ning Sootee ja Teetammi tee osast. Planeeritava ala suurus on ca 17 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Allika maaüksuse ala kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine korterelamute ehitamiseks ning tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. Planeeringulahendusena jaotatakse Allika maaüksus neljaks krundiks: läänes külaliste parkla ja kergliiklusteega transpordimaa krunt suurusega 2236 m²; keskel Uusmäe põik tänava pikenduse ja kergliiklusteega transpordimaa krunt suurusega 585 m²; idaosas reoveepumpla tarbeks eraldi tootmismaa krunt suurusega 34 m²; korterelamumaa krunt jääb suurusega 9738 m².

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on perspektiivne korterelamute maa. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/859 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 20. aprilli 2021 korraldusega nr 250 kehtestati detailplaneering Saku vallas Saku alevikus Kivinuka tn 19 kinnistul (katastritunnus: 71801:005:0506).

Planeeritav ala asub Saku vallas Saku aleviku piiril Kivinuka tn keskosas. Kinnistu piirneb Kivinuka tn 21 (katastritunnus: 71801:005:0505) ja Tondumetsa (katastritunnus: 71801:003:0889) kinnisasjadega. Planeeritava ala suurust on 2409 m2.

Detailplaneeringuga määrati Kivinuka tn 19 maaüksusele ehitusealuseks pinnaks 480 m2. Krundil on ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise ja 9 m kõrguse elamu ning kahe kuni ühekorruselise ja kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu  16. augusti 2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering vastab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/865 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 09. märtsi 2021 korraldusega nr 153 kehtestati detailplaneering Saku vallas Kurtna külas Saega maaüksusel (katastritunnus: 71814:001:0172).

Planeeritav ala asub Saku vallas Kurtna külas Kurtna paisjärve läheduses. Planeeringuala jääb Kurtna paisjärv V2 ja Keskuse tee 16 maaüksuse vahele. Planeeritav ala koosneb Saega maaüksusest, Keskuse tee (katastriüksus: 71801:001:1625) maaüksuse osast ja Kurtna paisjärv V2 (katastritunnus: 71814:001:0593) maaüksuse osast. Planeeritava ala suurus on ca 14 000 m2.

Detailplaneeringuga jaotati planeeringuala kruntideks, määrati hoonestusala ja ehitusõiguse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning määrati võimalik asukoht detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalikele ehitistele, sealhulgas tehnovõrkudele ja  -rajatistele.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/860 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 22. septembri 2020 korraldusega nr 498 kehtestati Saku valla Rahula küla Sõrmuse maaüksuse detailplaneering.

Planeeritav ala asub Saku vallas Rahula külas, Saue küla ja Rahula-Saku tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Sõrmuse maaüksus (katastritunnus 71801:003:0736, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 20 032 m2, kinnistusregistri registriosa nr 11963702) ja osa 11345 Rahula-Saku tee maaüksusest (katastritunnus 71801:003:1098). Planeeritava ala suurus on ca 2,05 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõrmuse maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine üksikelamute ja üksikelamu krundile kuni nelja abihoonete ehitamiseks. Planeeringulahendusena nähakse ette seitsme üksikelamumaa krundi moodustamise ning neid teenindava kahe transpordimaa, mitmeotstarbelise üldmaa ja tootmismaa moodustamise. Ehitusalune pind elamukrundil võib olla kuni 20% krundi pinnast. Üksikelamud võivad olla kahekorruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned ühekorruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Katusekaldeks on lubatud 30-45o. Alale rajatakse juurdepääsutee koos tänavavalgustusega, samuti ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud, elektrivõrgud, perspektiivsena sidevõrgud. Kuni ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu valmimiseni nähakse ajutise lahendusena tootmismaale ette 1 puurkaev kruntide tarbeks ja igale krundile reoveemahutid.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringus on maaüksuse põhjapiirile märgitud ka puhverala elamute ja tootmishoonete vahele. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20 %. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/740 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 15.09.2020 korraldusega nr 484 kehtestati  detailplaneering Saku vallas Saku alevikus Nurme tn 27 kinnistul.

Detailplaneeringu ala asub Saku aleviku keskuses, piirnedes Oja ja Nurme tänavaga ning Männimaa, Nõlva ja Oru tänava üksikelamu kruntidega. Planeeringuala koosneb Nurme tänav 27 maaüksusest (katastritunnus 71801:005:0413), Nurme tänav 21 maaüksusest (katastritunnus 71801:005:0641), Nurme tänav 23 maaüksusest (katastritunnus 71801:005:0039), Oja tänava osast (lähiaadress Pähklimetsa tee, katastritunnus 71801:005:0648) ja Nurme tänava osast (katastritunnus: 71801:005:0538). Detailplaneeringu ala suurus on umbes 8,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Nurme tänav 27 kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine pere- ja ridaelamute rajamiseks ning avaliku ruumi korrastamine.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012  otsusega nr 60) asub Nurme tänav 27 maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Vastavalt üldplaneeringule peab uue hoonestuse rajamisel moodustama maakasutuse juhtotstarve vähemalt 70%. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/835 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 25.08.2020 korraldusega nr 437 kehtestati detailplaneering Saku vallas Saku alevikus Kannikese tn 1 // 3 // 3a // 7 // Tallinna mnt 1a kinnistu osal.

Planeeritav ala asub Saku aleviku keskuses, Saku Õlletehase vastas, Tallinn-Saku-Laagri tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Kannikese tn 1 // 3 // 3a // 7 // Tallinna mnt 1a (katastritunnus: 71801:010:0061), 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee (katastritunnused: 71801:005:0411, 71901:001:0172, 71801:010:0077), Tamme tee (katastritunnus: 71801:001:1419) kinnistu osad. Planeeritava ala pindala on umbes 9000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äripindadega ja kuni 30 korteriga segafunktsionaalse hoone püstitamiseks arvestades välja kujunenud olemasoleva hoonestusega. Lisaks korrastada avalik ruum ja lahendada parkimine.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi: üldplaneering) asub Kannikese tn 1 // 3 // 3a // 7 // Tallinna mnt 1a maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning haljasala. Kannikese tn 1// 3 // 3a // 7 // Tallinna mnt 1 a maaüksuse näol on tegemist segafunktsiooniga alaga ning lähtudes üldplaneeringu punktist 3.3 on tegemist üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/832 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 18. augusti 2020 korraldusega nr 426 kehtestati Saku valla Üksnurme küla Lume tee 2a // Vana-Tuisu kinnistu detailplaneering.

Planeeringuala asub Saku vallas Üksnurme külas Tuisu tee ja Lume tee nurgal. Detailplaneeringu ala koosneb Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistust ning Tuisu tee osast ja Lume tee osast. Planeeringuala suurus on ca 5000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistu (katastritunnus 71801:003:0875; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 4255 m2; kinnistusregistri registriosa nr 13140202) kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu lahendusena jaotati planeeringuala kaheks elamumaa krundiks, kus ühele krundile jääb olemasolev üksikelamu ja teisele planeeriti kuni 4 boksiga ridaelamu ehitamist. Detailplaneering vastab Saku valla üldplaneeringule.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/836  ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 18. augusti 2020 korraldusega nr 427 kehtestati Saku valla Saue küla Pääsu maaüksuse detailplaneering.

Planeeritav ala asub Saku vallas Saue külas Kanama-Üksnurme tee vahetus läheduses ning koosneb Pääsu maaüksusest  (katastritunnus: 71801:003:0683, elamumaa 100%, pindala 3686 m2, registrikood: 12026102). Maaüksus piirneb Vahuri (katastritunnus: 71801:003:0684), Uue-Pearna (katastritunnus: 71801:001:1857), Peetri (katastritunnus: 71801:001:1675) ja Pässi (katastritunnus: 71801:003:0682) maaüksustega. Planeeritava ala suurus on 3686 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Pääsu maaüksusele Vahuri kinnistu detailplaneeringuga (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.02.2006 otsusega nr 25) määratud ehitusõigust ehitisealuse pinna suurendamiseks, täpsustada hoonestusala ning suurendada krundile lubatud hoonete arvu. Juurdepääs on lahendatud Vahuri kinnistu detailplaneeringuga läbi Pässi maaüksuse. Detailplaneeringu lahendusena suurendati ehitisealust pinda kuni 20 % krundi pindalast (737 m2), täpsustati hoonestusala, määrati krundile lubatud hoonete arvuks 1 üksikelamu ja kuni 3 abihoonet. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20 %. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Kehtestamise korraldusega on võimaik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/848 ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

________________

Saku Vallavalitsuse 14.04.2020 korraldusega nr 229 kehtestati Saku aleviku Kivinuka tn 15 (katastritunnus: 71801:005:0516) maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Saku vallas Saku aleviku piiril Kivinuka tn keskosas. Kivinuka tn 15 piirneb Kivinuka tn 17, Kivinuka tn 13 ja Tondumetsa kinnisasjadega. Planeeritava ala suurus on 2447 m2.

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Saku alevikus Kivinuka tn 15 maaüksusele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga määrati ehitisealuseks pinnaks kuni 20% maaüksuse pinnast, mis on kokku ca 480 m2. Krundil on ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise ja 9 meetri kõrguse elamu ning ühe kuni ühekorruselise ja kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks. Detailplaneering vastab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/843

________________

Saku Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 81 kehtestati Saku valla Metsanurme küla Jänese (katastritunnus: 71809:001:0012) maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu ala asub Saku vallas, Metsanurme külas kohaliku tee Kasemetsa tee (katastritunnus: 71801:001:1518) vahetus läheduses. Planeeringuala moodustavad Jänese (katastritunnus: 71809:001:0012) ja Kasemetsa tee L23 (katastritunnus: 71801:001:1952) maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 1,19 ha.

Planeeringu lahendusena jaotatakse planeeringuala 5 elamumaa, 2 transpordimaa ja 1 tootmismaa või ühiskondliku sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga määratakse elamumaadele hoonestusalad ja ehitusõigused üksikhoonete ja abihoonete ehitamiseks. Üksikelamud võivad olla kuni 2-korruselised ja kuni 9 m kõrgused ning abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Rajatakse juurdepääsutee koos tänavavalgustusega. Tänavamaa võõrandatakse tasuta vallale. Rajatakse elektri ja side tehnovõrgud ning vee- ja kanalisatsioonivõrgud, mis liidetakse selle valmimisel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga. Kuni ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu valmimiseni nähakse ajutise lahendusena tootmismaale ette 1 puurkaev kruntide tarbeks ja igale krundile reoveemahutid.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/249

________________

Saku Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 68 kehtestati Saku valla Juuliku küla Nurme tn 88 (katastritunnus: 71801:001:1398) maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu ala asub Saku aleviku vahetus läheduses, Juuliku külas. Ala piirneb idast Nurme tn 86 kinnistuga, lõunast Nurme tn 90 kinnistuga, läänest Nurme tn 92 kinnistuga ning põhjast Juuliku kinnistuga ning moodustub Nurme tn 88 kinnistust. Planeeritava ala suurus on 4741 m2.

Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse planeeringuala kaheks elamumaa krundiks, milledele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Elamud võivad olla kuni 2-korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Juurdepääs krundile positsiooninumbriga 1 on planeeritud Nurme tänavalt sissesõiduteega. Juurdepääs krundile positsiooninumbriga 2 säilitab endise väljakujunenud juurdepääsu Nurme tn 86 maaüksust läbiva tee kaudu.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) ja https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/762.

________________

Saku Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 29 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Kokatalu tee 1 (katastritunnus: 71801:001:1231) maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Saku vallas Tänassilma tee (katastritunnus: 71801:001:1557), Kokatalu tee (katastritunnus: 71801:001:1233) ja Kokatalu tee 5 (katastritunnus: 71801:001:1232) maaüksuste vahelisel alal ning moodustub Kokatalu tee 1 (katastritunnus: 71801:001:1231) maaüksusest ja Kokatalu tee (katastritunnus: 71801:001:1233) maaüksuse osast. Planeeritava ala suurus on ca 6200 m2.

Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse planeeritav ala kolmeks krundiks, millele määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamud võivad olla kuni  2-korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Juurdepääs planeeritavale kruntidele on planeeritud Tänassilma teelt ja Kokatalu teelt. Elamud saavad vee olemasolevast puurkaevust. Olmereoveed kogutakse sertifitseeritud klaasplastist kogumismahutitesse, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamisel piirkonda tekib kohustus sellega liituda. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/839

________________

Saku Vallavalitsuse 26. novembri 2019 korraldusega nr 638 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Tänassilma tee 20 (end Toomanurga) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma tee ja Metsnugise tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Tänassilma tee 20 kinnistu (ja osa Kivinugise tee//Metsnugise tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 5,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tänassilma tee 20 (katastritunnus: 71801:001:1296, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 4,31 ha, kinnistusregistri registriosa nr 13234802) kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale hoonele, üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga säilitatakse rohekoridori alas haljasmaa ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa juhtotstarve ning rohekoridori väljajääv osa jaotatakse kolmeks elamumaa krundiks. Kruntidele on lubatud ehitada üks kuni 2 korruseline elamu ning kuni neli abihoonet. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on kuni 9 meetrit, abihoonel kuni 6 meetrit. Rajatakse üks kõiki  planeeritavaid elamuid teenindav puurkaev, kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega igal krundil eraldi. Juurdepääsud kruntidele on Tänassilma teelt ja Metsnugise teelt. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD Tänassilma tee 20 detailplaneering

 

Saku Vallavolikogu 22.09.2019 otsusega nr 45 kehtestati Saku valla Tammemäe küla Tammemäe tankla kinnistu ja Viimsi metskond 21 kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala asub Tammemäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee (11340) ja Saku liiklussõlme (1117) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Tammemäe tankla kinnistu (katastritunnus: 71801:001:0320, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1716 m2, kinnistusregistri registriosa nr 234702), osa Viimsi metskond 21 kinnistust (katastritunnus 71801:001:1146, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 14,03 ha, kinnistusregistri registriosa nr 145558402), osa Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0411) ja osa Saku liiklussõlme maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1217). Planeeritava ala suurus on ca 12 000 m2.

Detailplaneeringuga kavandatakse Tammemäe tankla kinnistu suurendamist Viimsi metskond 21 kinnistu arvelt 6054 m2 võrra ning Maanteeameti valduses oleva riigimaa kinnistu arvelt 91 m2 võrra. Moodustatavale krundile (pindalaga 7861 m2, 100% ärimaa) rajatakse tankla, kauplusehoone ja selve autopesula. Krundi ehitisealuseks pinnaks on 1180 m2, lubatud on rajada kuni 4 ühekorruselist, kuni 7 m kõrgust hoonet. Rekonstrueeritakse Päästekeskuse tee, rajatakse raskeveokite parkla ning rajatava tankla ja Päästekeskuse tee 2 kinnistul asuva kortermaja vahele püstitatakse müra tõkestamiseks ja privaatsuse tagamiseks reljeefne puidust 2 m kõrgune plankaed.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt metsamaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus planeeritaval alal osaliselt määratud metsamaa maakasutuse juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringu otsusega saab tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/730 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik).

 

Saku Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 23 kehtestati Saku valla Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu (katastritunnus: 71801:006:0087) maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kasemetsa küla Kiipsu tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Põllu-Kiipsu maaüksus (katastritunnus: 71801:006:0087), osa Remmelga tee 1 maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:1048), osa Remmelga tee 4 maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0328), osa Joosu maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0298), osa Roosi maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:1020), osa Kiipsu tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1502) ja Kiipsu tee L1 maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:1021). Planeeritava ala suurus on ca 38 500 m2.

Detailplaneeringu lahendusega jaotatakse planeeringuala seitsmeks krundiks. Põllu-Kiipsu maaüksus jaotatakse viieks elamumaa krundiks, üheks maatulundusmaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks. Kahele elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks ning kolmele elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Maatulundusmaale määratakse õueala, kuhu võib ehitada üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Elamute suurim lubatud korruselisus on kuni kaks korrust ning kõrgus maapinnast kuni 9 m, abihoonetel kuni üks korrus ja kõrgus kuni 5 m. Ehitisealused pinnad jäävad 330 m2 ja 370 m2 vahele. Transpordimaale rajatakse elamukruntide tarbeks juurdepääsutee, mis antakse tasuta üle Saku vallale. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/716.

 

Saku Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 22 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Otsa (katastritunnus: 71801:001:0823), Viirpuu tee 1 (katastritunnus: 71801:001:0835) maaüksuste ja lähiala detailplaneering. 

Detailplaneeringu ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee kõrval. Detailplaneeringu ala moodustavad Otsa, Viirpuu tee 1 ja Viirpuu tee maaüksused ning Tänassilma-Laagri tee L4, Tänassilma-Laagri tee L5, Tänassilma-Laagri tee L6, Tänassilma-Laagri tee, Tänassilma-Laagri tee L8, Marina, Viirpuu tee 2 maaüksuste osad. Planeeritava ala suurus on ca 22 100 m2. Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse detailplaneeringu ala kaheksaks ca 1500 m2 suurusteks elamumaa kruntideks, ehitisealuse pinnaga ca 300 m2, kuhu võib ehitada kuni 2 korruselise üksikelamu kõrgusega kuni 9 m ning ühe abihoone kõrgusega kuni 5 m. Moodustatakse üks 2147 m2 ühiskondliku ja ärimaa krunt (50%/50%), mille ehitisealune pind on 600 m2, millele on lubatud ehitada kuni 3 korruseline kuni 12 m kõrgune hoone hobi- või klubilise tegevuse tarvis ümbruskonna elanikele. Moodustatakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu teede rajamiseks ning rajatakse jalgtee, mis tagab läbipääsu ol.ol Tänassilma-Laagri teelt rajatava Tänassilma-Laagri teele. Jalgtee avalikuks kasutamiseks seatakse isiklik kasutusõigus Saku valla kasuks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/694.

 

Saku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 152 kehtestati Saku valla Juuliku küla Murumäe tee 14 kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Juuliku külas Murumäe põik ning Murumäe tänava vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Murumäe tee 14 kinnistu (katastritunnus: 71801:004:0020; elamumaa 100%; pindala 1806 m2; kinnistu nr: 477402). Planeeritava ala suurus on 1806 m2. Detailplaneeringuga suurendatakse Aiandusühistu Murumäe detailplaneeringuga (kehtestatud Saku Vallavalitsuse 08.06.2010 korraldusega nr 448) määratud hoonestusala. Ehitisealust pinda suurendatakse 180 m2-lt 270 m2-ni ning võimaldatakse kahe abihoone asemel rajada kuni kolm abihoonet. Suurim lubatud kõrgus üksikelamul on 9 m ja kuni 2 korrust ning abihoonetel 5 m ja kuni 1 korrus. Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/753.

 

Saku Vallavalitsuse 19.01.2019 korraldusega nr 105 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Viirpuu tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee ja Kungla tänava vahetus läheduses. Planeeritava ala moodustavad Viirpuu tee 2 maaüksus, Viirpuu tee maaüksus (71801:001:0842) ja osaliselt Tänassilma-Laagri tee L4 maaüksus (katastritunnus: 71801:001:0485). Planeeritava ala suurus on ca 4000 m2. Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse Viirpuu tee 2 maaüksus kaheks elamukrundiks ning määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Elamukruntide pindalad on 1636 m2 ja 1638 m2. Kruntidele on lubatud ehitada kuni 2 korruselised ja kuni 9 m kõrgused paariselamud, mille lubatud katusekalded on 0–25 kraadi. Lisaks on kruntidele võimalik rajada kuni 2 ühekorruselist ja kuni 6 m kõrgust abihoonet. Kruntide maksimaalne ehitisealune pind on 325 m2. Ühele krundile on võimalik rajada kuni 4 parkimiskohta. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/734.

 

Saku Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 640 kehtestati Saku valla Saku aleviku Asula tn 2 kinnistu ja Silla tn 2a kinnistu osa detailplaneering. Planeeringuala asub Saku alevikus Asula tn ja Tallinna mnt nurgal. Planeeritav ala koosneb Asula tn 2 kinnistust (katastritunnus: 71801:010:0040), osaliselt Silla tn 2a kinnistust (katastritunnus: 71801:010:0040), osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0411) ja osaliselt Aasa tn kinnistust (katastritunnus: 71801:010:0101). Planeeritava ala suurus on ca 3200 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamu eluruumide laiendamiseks ja parkimisalade määramine. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeringuala tiheasustusega alal, planeeritava ala juhtotstarve on korterelamumaa ja üldkasutatavate hoonete maa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga kavandatakse Asula tn 2 kinnistul olevale korterelamule kuni 4 uue korteri ehitamist. Juurdeehitus saab toimuda vaid katusekorruse arvelt. Korterelamu ehitisealust pindala ei muudeta. Abihooneid kinnistule ei kavandata. Hoone katuseharja kõrgus võib maapinnast olla kuni 12 m. Maksimaalne korruste arv võib olla 3. Lisaks on detailplaneeringuga kavandatud 20-kohaline ristkasutusega parkla korterelamu elanike ja Silla tn 2 a kinnistul oleva tenniseväljaku külastajate jaoks. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/62

 

Saku Vallavalitsuse 18. septembri 2018. a korraldusega nr 532 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Metsnugise tee 4 kinnistu (katastritunnus: 71801:001:0619) detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Kivinugise tee ja Metsnugise tee (katastritunnus: 71801:001:0623) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Metsnugise tee 4 kinnistu ning osa Kivinugise ja Metsnugise teest. Ala suurus on ca 4 507 m2. DP järgi jaotatakse kinnistu 2 krundiks, millele määratakse hoonestusalad ja ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Kummalegi krundile võib rajada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Üksikelamud võivad olla kuni 2 korruselised ja kuni 9 m kõrgused ning abihooned 1 korruselised ja kuni 6 m kõrgused. Kruntide pindalad on 1706 m2 ja 2170 m2, suurimad lubatud ehitisealused pinnad on vastavalt 341 m2 ja 434 m2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/507 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavolikogu 23. augusti 2018. a otsusega nr 76 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistu (katastritunnused: 71801:001:0148; 71801:001:0406; 71801:001:0290; 71801:001:0360; 71801:001:0360) osa ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri-, lao- ning tootmishoonete ehitamiseks. Planeeritav ala asub Jälgimäe külas Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Juuliku-Tabasalu tee ja Tallinn-Saku-Laagri tee vahelisel alal. Detailplaneeringuga kavandatakse kokku üheksa äri- ja tootmismaa krunti (suurused vahemikus 8710 m2 – 16518 m2), üks tootmismaa krunt (puurkaev-pumpla jaoks; suurusega 200 m2), üks maatulundusmaa krunt (suurusega 139148 m2) ja kolm transpordimaa krunti (suurustega 12373 m2, 5310 m2 ja 5150 m2). Äri- ja tootmismaa krunte 2 ja 3, 4 ja 5, 6 ja 7 ning 8 ja 9 on võimalik omavahel liita. Äri- ja tootmismaa kruntide maksimaalsed täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 26–45. Igale äri- ja tootmismaa krundile on võimalik rajada kuni kaks hoonet, mis on maksimaalselt 14 m kõrged ja maksimaalselt kolme korruselised. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muudatust - detailplaneeringuga muudetakse planeeritaval alal kavandatud perspektiivse Paldiski-Saue-Männiku-Ülemiste raudteekoridori laiust, rohevõrgustiku ehitustingimusi ning osaliselt loodusliku ala maakasutuse juhtotstarvet tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maakasutuse juhtotstarbeks. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Kehtestatud detailplaneeringu otsusega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) ning geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/52

Kehtestamise otsus

 

Saku Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 445 kehtestati Saku valla Kasemetsa küla Karlsoni kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0134) detailplaneering. Planeeritav ala asub Saku aleviku ja Kasemetsa küla piiril, Saku - Tõdva tee ja Tallinn – Lelle raudtee vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Karlsoni kinnistust, osaliselt Teetammi (katastritunnus: 71801:005:0638) maaüksusest ja osaliselt 11342 Saku - Tõdva tee (katastritunnus: 71801:006:1014) maaüksusest. planeeringuala suurus on u 3 ha. Detailplaneeringu järgi jaotatakse planeeritav ala 5 korterelamu ja 1 transpordimaa krundiks, lahendatakse juurdepääsud (Uusmäe tn ja Soo tee ühendus), liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Lisaks rajatakse kergliiklustee äärde puhke- ja virgestusala. Korterelamud on 4 korruselised, milles on kokku kuni 135 korterit. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu järgi asub detailplaneeringu ala tiheasustus alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt korterelamumaa, osaliselt haljasala ning osaliselt puhke- ja virgestusmaa. detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud piirkonna ristmike läbilaskvuse, liiklusmüra ja –heitmetest eralduvate saasteainete uuring. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda geoportaalis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/748.

Kehtestamise korraldus

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 45 kehtestati Saku valla Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuse ja lähiala (katastritunnused: 71805:011:0300; 71805:011:0301) detailplaneering. Detailplaneeringu järgi moodustatakse 5 elamumaa krunti, kaks transpordimaa krunti, kaks sotsiaalmaa ehk üldmaa krunti, mida on võimalik kasutada kogukonna ühiste tegevuste tarbeks, näiteks laste mänguväljaku rajamiseks. Samuti on kavandatud tuletõrjevee mahuti ja puurkaevu rajamine ning teede rekonstrueerimine. Igale elamumaa krundile võib ehitada ühe üksikelamu ja ühe abihoone. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 8,5 m, abihoonetel 5 m. Elamumaa kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on igal krundil 220 m2. Planeeritava ala suurus on 19 300 m2. Detailplaneering on Saku valla üldplaneeringut muutev. Planeeritaval alal muudetakse üldplaneeringus määratud haljasala ja parkmetsade (ning kaitsehaljastuse maa) maakasutuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/690 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 46 kehtestati Saku valla Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu (katastritunnus 71801:001:1126) detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse veespordikeskuse ja supelranna toimimiseks vajalikud ehitised (kohvik, riietumiskabiinid, käimlad, lastele mõeldud mängurajatised), kämpingu ala ja perspektiivne parkla. Karjääri kaldale on lubatud rajada kuni 2 hoonet, kõrgus kuni 5 m, kuni kahe maa-aluse korrusega ja ühe maapealse korrusega, ehitisalune pind kuni 300 m2. Kämpingualale on lubatud rajada 1 kuni 150 m2 suurune 1 korruseline ja kuni 5 m kõrgune hoone. Mõlemale krundile on väljas poole hoonestusala lubatud püstitada mittestatsionaarseid 20 m2 väikeehitisi. Planeeritava ala suurus on ca 15,5 ha. DP sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmist, kuna vähendatakse Valdeku karjääri ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/651 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 44 tunnistati osaliselt kehtetuks Saku valla Kasemetsa küla Kiipsu ja Uus-Kiipsu detailplaneering Uus-Kiipsu maaüksuse (katastritunnus 71801:001:1905) osal. Maaüksuse omanik esitas avalduse detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi planeeringulahendust ellu viia. Kehtestatud detailplaneeringus on lubatud suurim ehitistealune pind 500 m2 ja abihoonete suurim lubatud kõrgus kuni 6m. Uus-Kiipsu maaüksusel asuvad vanad taluhooned, mille ehitisealune pind on 492,5 m², siis see ei võimalda detailplaneeringu tingimustest tulenevalt neid rekonstrueerimisel mõistlikult laiendada. Kuna tegemist on olemasolevate (vanade) abihoonetega, mille kõrgused on 6,8 m ja 7,7 m, siis ei ole mõistlik rakendada planeeringust tulenevat kõrgusepiirangut. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule on tegemist hajaasustusalaga, maaüksuse suurus on 20164 m², mis vastab üldplaneeringus määratud hajaasustuse tingimustele, millega on lubatud ilma detailplaneeringut koostamata ehitada üksikelamu koos abihoonetega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega on jätkuvalt tagatud detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine. Otsusega saab tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/160 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

Saku Vallavolikogu 24. mai 2018. a otsusega nr 33 kehtestati Tänassilma küla Väike-Kirsimäe maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0023) detailplaneering (edaspidi DP). DP koostamise eesmärk on Väike-Kirsimäe maaüksuse kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine. DP'ga kavandatakse kokku neli elamumaa krunti, millele antakse ehitusõigused kahe üksikelamu ja kahe ridaelamu ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Planeeritud pindalad on üksikelamu kruntidel ca 1500 m2 ja ridaelamu kruntidel ca 1800 m2. Üksik- ja ridaelamute maksimaalne katuseharja kõrgus on 9 m ja abihoonetel 6 m. Üksikelamu kruntidele on lubatud rajada kuni 2 abihoonet. Ridaelamu kruntidele on lubatud ehitada kuni 3 boksiga ridaelamud ning kuni 3 abihoonet. Saku valla üldplaneeringu (edaspidi ÜP) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta maakasutuse juhtotsarvet pere- ja ridaelamumaaks. ÜP muutmine on põhjendatud, sest kavandatav lahendus sobitub oluliselt paremini oma mahtudega ümbritsevasse keskkonda kui potentsiaalsed korterelamud. Planeeritav ala asub nahkhiirte Laagri püsielupaiga piiranguvööndis, kus hoonete, teede ja parklate alune pind kokku ei tohi ületada 40% krundi pindalast. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

DP kehtestamise otsuse ja planeeringuga on võimalik tutvuda geoportaalis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/717 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 15. mai 2018. a korraldusega nr 241 kehtestati  Saku valla Tõdva küla Tootmise (katastritunnus 71801:006:0012), Matsu (katastritunnus 71801:006:0212), Katkuoja (katastritunnus 71801:006:0414), Katkuoja (katastritunnus 71801:006:0415), Rukkimäe (katastritunnus 71801:006:0412), Palgi (katastritunnus 71801:006:0385), Kontori (katastritunnus 71801:006:0384), Pumbamaja (katastritunnus 71801:006:0011), Tõdva sidesõlm (katastritunnus 71801:006:0978) maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP järgi jaotatakse planeeritav ala 10 krundiks. Planeeringuga kavandatakse 1 ärimaa sihtotstarbega krunt, 5 tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti, 1 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunt, 1 tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt  ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Tootmis- ja ärihooned on max 3 korruselised. Hoonete maksimaalne katuseharja kõrgus 12 m. Vajadusel lubatud ehitada max 16 m kõrguseid vertikaalseid hooneosi, torne ja detaile nagu tehnoloogilised seadmed, silod, mastid, korstnad jne. Kruntide suurim lubatud täisehitusprotsent on 50%. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Kehtestatud detailplaneeringu otsusega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/718 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a otsusega nr 22 kehtestati detailplaneering (edaspidi DP) Saku valla Jälgimäe küla Mari maaüksuse (katastritunnus 71801:001:1482) osal. Planeeritava ala suuruseks on ca 1 ha. DP koostamise eesmärk on Mari maaüksuse kolmeks ärimaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine. Saku valla üldplaneeringu kohaselt (edaspidi ÜP) asub Mari maaüksus hajaasustusega alal, mille juhtotstarve on looduslik ala (mets, looduslik rohumaa). DP sisaldas ÜP muutmise ettepanekut, kuna DP-ga soovitakse muuta planeeritava ala juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks. Kehtestatud detailplaneeringu otsusega ja lisadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/679 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 30. jaanuar 2018 korraldusega nr 55 kehtestati Saku valla  Tänassilma küla Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksuste detailplaneering.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee, Johannese tee ja Metsavaimu tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 ja osa Metsavaimu tee maaüksusest (katastritunnus 71801:001:0878). Ala suurus on ca 3500 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Metsavaimu tee 1 maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0845, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1602 m2, kinnistusregistri registriosa nr 11012802) ja Johannese tee 2 maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0799, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1597 m2, kinnistusregistri registriosa nr 11140802) ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamu ning abihoone ehitamiseks.  

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi koosneb planeeringuala 2 maaüksusest, mille piire ja suurust ei muudeta. Krundil Pos 1 on suurim lubatud hoonete arv 3, suurim lubatud ehitusalune pind on 319 m2. Hoone võib olla kuni 2 korruseline ning 9 meetrit kõrge, abihoone kuni 6 meetrit kõrge. Krundil Pos 2 on suurim lubatud hoonete arv 3, suurim lubatud ehitusalune pind on 320 m2. Hoone võib olla kuni 2 korruseline ning 9 meetrit kõrge, abihoone kuni 6 meetrit kõrge. Planeeritud hoonete kasutusotstarve on üksikelamu või kaksikelamu ning abihoone.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/726.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovarustuse koondplaan   Tugiplaan   Kooskõlastused   Ruumilise keskkonna analüüs   Illustratsioon   Asukohaskeem

 

Saku Vallavalitsuse 16.01.2018 korraldusega nr 34 kehtestati Saku valla Metsanurme küla Sihiääre tee 2 maaüksuse detailplaneering.

Planeeritav ala asub Metsanurme külas Kasemetsa-Kiisa tee ja Sihiääre tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Sihiääre tee 2 maaüksus ning osa Sihiääre tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0918). Planeeritava ala suurus on ca 6300 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sihiääre tee 2 maaüksuse (katastritunnus: 71801:006:0912; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 5363 m²; kinnistusregistri registriosa nr: 10883302) kaheks elamumaa krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 

Detailplaneeringu järgi jaotatakse planeeritav ala kaheks elamumaa krundiks (Pos 1 suurusega 3017 m2 ja Pos 2 suurusega 2346 m2). Krundil Pos 1 on suurim lubatud hoonete arv  1 ning abihoonete arv 2, suurim lubatud ehitusalune pind on 350 m2. Hoone võib olla kuni 2 korruseline ning kuni 9 meetrit kõrged, abihooned 6 meetrit kõrged. Krundil Pos 2 on suurim lubatud hoonete arv 1 ning abihoonete arv 1, suurim lubatud ehitusalune pind on 350 m2. Hoone võib olla kuni 2 korruseline ning kuni 9 meetri kõrgune, abihoone kuni 6 meetri kõrgune.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik). 

Korraldus      Seletuskiri     Põhijoonis    Tugiplaan    Kooskõlastused    Illustratsioon   Asendiskeem   Liilusmüra uuring

 

Saku Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldusega nr 830 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Labori maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma tee läheduses. DP ala moodustab Labori maaüksus ning selle suurus on 3094 m2.

DP koostamise eesmärk on Labori maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:1760) ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi muudetakse krundi sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks, määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP-ga nähakse ette suurimaks ehitusaluseks pinnaks 447 m2 ning krundile võib ehitada kokku 3 hoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 14,4%. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on kavandatud 3 parkimiskohta. 

Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP materjalidega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik). 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tugiplaan   Kooskõlastused   Illustratsioon   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr 797 kehtestati Saku valla Roobuka küla Roheluse tee 1 maaüksuse (katastritunnus 71814:001:0477) ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Saku vallas Roobuka külas Tõdva-Hageri riigimaantee nr 11240 ja KiisaKohila riigimaantee nr 11245 vahelisel alal, piirneb maaüksusega Hageri tee 43, Roheluse tee 3, Metsaankru I ning 11245 Kiisa-Kohila teega. Planeeringuala koosneb Roheluse tee 1 maaüksusest ning osa Kiisa-Kohila riigimaanteest nr 11245. Planeeritava ala suurus on ca 2200 m2 . DP koostamise eesmärk on Roobuka küla Roheluse tee 1 maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine ärihoone laiendamiseks. DP soovitakse määrata eeldused olemasoleva kaupluse juurdeehitamiseks. DP järgi jääb olemasolev krundijaotus samaks ning ehitisealuseks pinnaks kavandatakse kuni 600 m2 . DP-ga on lubatud ehitada kuni kolm hoonet (kauplus, alajaam ja majandushoone). Kaupluse suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast, suurim lubatud korruselisus on 2. DP-ga on kaupluse teenindamiseks antud parkla, maaüksuse siseste teede ja platside, ligipääsude ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DP-ga.

DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

DP materjalidega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik). 

Kehtestamise korraldus   Detailplaneering

 

Saku Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 700 kehtestati Saku aleviku Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Saku alevikus Saku-Tõdva tee, Saku Läte OÜ tootmiskompleksi ja endise aiandusühistu Kivistiku vahelisel alal. DP ala moodustavad Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistud, Havi tee ja Kivistiku tee maaüksus, osaliselt 11345 Rahula-Saku tee ja osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee maaüksus. DP ala suurus on ca 17 700 m2. DP koostamise eesmärk on Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute ja lähiala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik-, kaksik ja ridaelamute ehitamiseks.  DP ala jaotatakse kolmeks transpordimaa krundiks (pindalad vahemikus 1183 m2 – 2957 m2) ja kuueks elamumaa krundiks (pindalad vahemikus 1559 m2 – 3902 m2). Neljale elamumaa krundile on võimalik rajada igaühele 1 üksikelamu või 1 kaksikelamu koos 3 abihoonega (kruntide max täisehitusprotsent on 20). Kahele krundile võib rajada mõlemale 1-4 nelja boksiga ridaelamu ja 4 abihoonet (kruntide max täisehitusprotsent on 30). Põhihooned võivad olla kuni 9 m kõrgused, abihooned kuni 6 m. Hoonete max korruselisus on 2. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

DP materjalidega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik). 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude plaan   Tugiplaan   Elektritrasside välisvõrkude plaan   VK ning sadevee välisvõrkude plaan   Olemasolev olukord   Väljavõte Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringust

 

Saku Vallavalitsuse 12.09.2017. a korraldusega nr 646 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Tänassilma tee 41 maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP).

DP ala moodustavad Tänassilma tee 41 ja osa Tänassilma tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 5650 m2.

DP koostamise eesmärk on Tänassilma tee 41 kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. DP-ga jaotatakse Tänassilma tee 41 maaüksus kolmeks elamumaa krundiks (pindaladega: 1543 m², 1662 m² ja 1537 m2). Kruntidele pos 2 ja 3 võib rajada mõlemale ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundile pos 1 jääb olemasoleva kaksikelamu lõunapoolne osa. Sinna krundile võib ka rajada kuni kaks abihoonet. Põhihoonete maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m, abihoonetel kuni 6 m. Kõigi kolme krundi maksimaalne täisehitus on 20 %.

Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase DP-ga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP materjalidega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik). 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri  Põhijoonis ja tehnovõrgud   Kooskõlastused   Kontaktvööndi skeem   Illustratiivne joonis   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 05.09.2017. a korraldusega nr 629 kehtestati Saku valla Saustinõmme küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (edaspidi DP).

DP ala moodustavad Ristiku maaüksus, osa Jäätmehoidla tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0234) ning osa Ülase maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0545). Planeeritava ala suurus on ca 1,45 ha.

DP koostamise eesmärk on Saustinõmme küla Ristiku maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0553; sihtotstarve: maatulundusmaa 95%, ärimaa 5%; pindala: 1,29 ha; kinnistusregistri registriosa nr: 13216402) kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase DP-ga.

DP järgi jaotatakse maaüksus kaheks krundiks. Pos 1  kavandatakse elamumaa sihtotstarbega krunt, suurusega 3693 m2 ning Pos 2 kavandatakse ärimaa sihtotstarbega krunt, suurusega 9212 m2.

Pos 1 krundi suurim ehitisealune pind on 550 m2, krundi täisehituseprotsent on 15%, suurim korruselisus on 2, eluhoone suurim lubatud kõrgus on 9 m ja abihoonel 6 m. Krundil on lubatud ehitada maksimaalselt 1 eluhoone ning 2 abihoonet. Krundile kavandatakse kuni 3 parkimiskohta.

Pos 2 krundi suurim ehitisealune pind on 700 m2, krundi täisehituseprotsent on 8%, suurim korruselisus on 2, hoone suurim lubatud kõrgus on 9 m. Krundil on lubatud ehitada maksimaalselt 3 hoonet. Krundile kavandatakse kuni 19 parkimiskohta.

DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

DP materjalidega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik). 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri  Põhijoonis   Kooskõlastused   Tugiplaan   Kontaktvööndi skeem   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 599 kehtestati Saku aleviku Tiigi tn 19 maaüksuse (katastritunnus 71801:005:0659) osa ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Saku alevikus Tiigi tn ja Uusmäe tn vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Tiigi tn 19 maaüksuse osa, osa Uusmäe tn maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0656), osa Tiigi tn maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0647) ja osa Teetammi maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0638). Planeeritava ala suurus on ca 17 200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tiigi tn 19 maaüksuse (katastritunnus: 71801:005:0659; sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%; pindala: 18 205 m2; kinnistusregistri registriosa nr: 14448802) osal krundi moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tervisekeskuse ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Tiigi tn 19 maaüksuse osale soovitakse rajada Saku esmatasandi tervisekeskus. Selle eesmärgiks on, et ühes asukohas oleksid tagatud kõik esmatasandi tervishoiu kohustuslikud põhiteenused, lisaks valik esmatasandi tervishoiu teiseseid ja toetavaid teenuseid. Tervisekeskusesse koondatakse perearsti ja pereõe teenus, koduõendusteenus, ämmemanda iseseisva vastuvõtu teenus, füsioteraapiateenus ning apteegi-, hambaravi- ja töötervishoiuteenus. Tegemist on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi jaotatakse planeeritav ala üheks transpordi maa krundiks (1706 m2) ja üheks ühiskondlike ehitiste maa krundiks (8767 m2). Viimasele rajatakse tervisekeskus. Sellel krundil  võib asetseda kokku 3 hoonet.  Hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 12 m, hooned võivad olla kuni 3 korruselised ning hoonete suurim ehitisealune pind võib olla 2600 m2.

DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude joonis   Tugiplaan   Illustratsioon 1   Illustratsioon 2   Kontaktvööndi joonis   Väljavõte Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringust   Asendiskeem

 

Saku Vallavalitsuse 06. juuni 2017. a korraldusega nr 471 kehtestati  Saku valla Üksnurme küla Kitse tee 5 maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kitse tee 5 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0823; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 3039 m2, kinnistusregistri registriosa nr: 12857002) kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.

Planeeritav ala asub Üksnurme külas Kitse tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0827). Planeeritava ala suurus on ca 3200 m2. Kitse tee 5 maaüksusel asuvad ehitisregistri andmetel üksikelamu ja abihoone.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu seletuskirja punkt 2.4.1 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustusega alad on muuhulgas üldplaneeringus märgitud tiheasustusalade piiridest välja jäävad eraldiseisvad elamute või aiamajade grupid, mis koosnevad enamast kui kolmest nimetatud hoonest ja mille õuealade omavaheline kaugus on alla 100 m. Kuna planeeritav ala asub Parma 4 kinnistu detailplaneeringu, mille tulemusel on jaotatud Kitse tee 5 maaüksuse lähiümbrus kruntideks ning määratud ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks, alal, siis eelnevast lähtudes on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ja ehitusõiguse määramiseks vajalik  koostada detailplaneering. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse Kitse tee 5 maaüksus kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks. Krundile pos 1 jääb olemasolev abihoone ja ehitisregistrisse kandmata abihoone, mis likvideeritakse.. Ehitisregistris olev abihoone rekonstrueeritakse üksikelamuks. Krundile pos 2 jääb olemasolev üksikelamu. Samale krundile jääb ka olemasiolev puurkaev. Krunt pos 3 on ette nähtud transpordimaaks, mis jääb eravaldusesse. Kruntidel pos 1 ja pos 2 võib detailplaneeringu järgi mõlemal krundil asuda üks üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Mõlema krundi täisehitusprotsent on 20. Krundil pos 2 oleva üksikelamu kõrgus on 6,57 m. Juhul kui see hoone amortiseerub ja ehitatakse uus üksikelamu, siis maksimaalne lubatud kõrgus on sellel 9 m. Abihoonete planeeritud maksimaalne kõrgus on 6 m. Krundil pos 1 oleva abihoone kõrgus on 4,5 m. Abihoone rekonstrueerimisel üksikelamuks võib selle maksimaalne lubatud kõrgus olla 9 m. Abihoonete planeeritud maksimaalne kõrgus on 6 m. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldataks olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis ja tehnovõrgud   Lähteplaan   Kontaktvööndiskeem   Illustreeriv materjal   Väljavõte üldplaneeringust   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavolikogu 18. mai 2017. a otsusega nr 21 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 (katastritunnused 71801:003:0762 ja 71801:003:0248)  kinnistute detailplaneering.
 
Kaili ja Jälgimäe tee 51 asuvad Jälgimäe külas 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee ääres. Planeeritava ala suurus on ca 6 ha.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine. Planeeringuga kavatsetakse jaotada planeeritav ala kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute, ridaelamu, korterelamute ning abihoonete ehitamiseks.
 
Detailplaneeringuga kavandatakse neliteist krunti, millest viis on üksikelamu krundid, üks ridaelamu krunt, kolm korterelamu krunti, kaks parkmetsamaa krunti, üks krunt tuletõrjeveemahutile ja kaks teemaa krunti.  Üksikelamukruntidele antakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruseline elamu ja 2 abihoone rajamiseks ehitiste-aluse pinnaga kuni 480 m2, ridaelamukrundile antakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise ridaelamu ja 3 abihoone rajamiseks ehitistealuse pinnaga kuni 540 m2, kahele korterelamu krundile antakse ehitusõigus kuni 3-korruselise korterelamu ja 2 abihoone rajamiseks ehitistealuse pinnaga kuni 800 m2. Olemasolevale (Jälgimäe tee 51) korterelamule on võimalik ehitada üks korrus juurde ning üks abihoone, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 650 m2. 
Üks teemaa krunt on avaliku kasutusega ja mõeldud planeeritavatele elamukruntidele juurdepääsu (samuti kergliiklustee) rajamiseks, teine teemaa krunt on moodustatud perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. 
 
Planeeritav ala asub Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt looduslik ala (mets, looduslik rohumaa).. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut planeeringuala ulatuses. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta planeeritava ala pere- ja ridaelamumaa ning loodusliku ala maakasutuse juhtotstarbeid ning nende paiknemist. Samuti teeb detailplaneering ettepaneku planeeritava ala ulatuses muuta uute ehitusõigusega katastriüksuste suuruse nõuet hajaasustuses Avalikes huvides kavandatakse kergliiklustee jaoks transpordimaa krunt Tallinn-Saku-Laagri tee äärde. Võrreldes olemasoleva olukorraga muutuvad planeeringulahenduse elluviimisega planeeritava ala looduskeskkonna tingimused oluliselt paremaks, kuna keskkonnale potentsiaalselt ohtlikud biotiigid likvideeritakse ja olemasolevate ning kavandatavate elamute reovee ärajuhtimine lahendatakse ühiskanalisatsiooniga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal- ning kultuuri keskkonnale.
 

 

Saku Vallavalitsuse 28. aprilli 2017. a korraldusega nr 361 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Jälgimäe tee 17 (katastritunnus: 71801:001:1109) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav ala Tallinna-Saku-Laagri tee ja Tänassilma tee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca 2,1 ha. Jälgimäe tee 17 kinnistu asub osaliselt Laagri nahkhiirte püsielupaiga sihtkaitsevööndis ja osaliselt Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr 6 1913-1917. a kaitsevööndisse .

Detailplaneeringu eesmärk on Jälgimäe tee 17 kinnistu kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Vastavalt valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09. aprilli 2009. a otsusega nr. 22) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt haljasala ja parkmetsademaa, kaitsehaljastuse maa. Tegemist on valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse planeeritav ala kaheks äri ja tootmismaa sihtotstarvetega krundiks (mõlemal krundil sihtotstarbed: 30% ärimaa; 70% tootmismaa ning kruntide suurused: 10800 m2 ja 6837 m2). Kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 50. Mõlemale krundile võib rajada kuni kolm hoonet. Hooned võivad olla maksimaalselt 3 korruselised ja kuni 13 m kõrgused (välja arvatud rooduvarjendi servast 20 m kaugusel lõunasuunas asuva mõttelise paralleeltelje ulatuses on Muinsuskaitseameti nõudel lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast 6,5 m). Planeeringuga on antud ka võimalus kinnistu jätta üheks tervikuks või jagada kaheks krundiks, samuti kaks moodustatavat krunti omavahel liita ja kahe krundi hoonestusalad liita, rajada uus hoonestus üle kahe planeeritava krundi ning nende kahe krundi kavandatud ehitisealused pindalad liita.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Tee lõige   Tugiplaan   Illustratsioon   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 28. aprilli 2017. a korraldusega nr 362 kehtestati Saku Valla Üksnurme küla Lukussepa tee 11 (katastritunnus: 71801:003:1093) kinnistu osa detailplaneering.

Planeeritav ala asub Sarapiku tee ja Lukussepa tee ääres. Planeeritava ala suurus on 15 245 m2. Planeeritavat ala on võrreldes detailplaneeringu algatamise korralduse lisas märgitud alaga suurendatud ca 3500 m2 võrra, sest planeeringu koostamise käigus on selgunud, et ühele kavandatavale elamumaa krundile (pos 1) juurdepääsuks on vajalik rajada eraldi uus juurdepääsutee Lukussepa tee 11 kinnistu põhjapoolses osas.

Detailplaneeringu eesmärk on Lukussepa tee 11 kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr. 60) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse planeeritav ala kolmeks elamumaa krundiks (kruntide suurused: 5917 m2, 6314 m2 ja 3014 m2). Planeeritavast alast väljapoole jääv Lukussepa tee 11 kinnistu osa suurus on ca 53 155 m² ja see jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavate elamumaa kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Kruntidele pos 1 ja pos 3 võib ehitada mõlemale ühe üksikelamu ja kuni 4 abihoonet. Krundil pos 2, kus on juba olemasolev hoonestus, võib paikneda üks üksikelamu ja kuni 7 abihoonet. Kavandatavate uute üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja kavandatavate abihoonete oma kuni 6 m. Olemasolevate hoonete kõrgus võib jääda samaks. Krundile pos 1 on kavandatud juurdepääs Sarapiku teelt ja kruntidele pos 2 ja pos 3 on olemasolev juurdepääs Lukussepa teelt.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri  Põhijoonis ja tehnovõrgud   Lähteplaan   Illustreeriv joonis   Kontaktvööndi skeem   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a otsusega nr 12 kehtestati Saku aleviku Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksuste (katastritunnused: 71801:010:0091 ja 71801:010:0310; Saku Õlletehase territoorium) detailplaneering.

Planeeritav ala asub Vääna jõe, Tallinn-Saku-Laagri tee, Jaama tänava ja Saku terviseraja vahelisel alal.  Planeeritava ala moodustavad Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksused ja osaliselt Jaama tänav ning selle suurus on ca 89 000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritaval alal olevad krundid liita ning määrata moodustatavale krundile sihtotstarbeks 90% tootmismaa ja 10% ärimaa. Krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 60 (see on 52 300 m2) ning seal võib kokku olla kuni 40 hoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus võib krundi põhja- ja keskosas olla kuni 50 m, lõunaosas kuni 30 m. Vääna jõe ääres praegusele haljasalale määratud hoonestusalal võib hoonete maksimaalne kõrgus olla 4 m. Planeeritaval alal peab haljasala olema vähemalt 10%. Võrreldes olemasoleva olukorraga kavandataks suurendada planeeritava ala hoonestusala; muuta sihtotstarvete osakaalu; suurendada planeeritava ala maksimaalset täisehitusprotsenti 50-lt 60-ni; suurendada maksimaalset hoonete arvu 30-lt 40-ni; suurendada maksimaalset hoonete kõrgust 40-lt 50 meetrini.

Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringus määratud tootmismaa ning lao- ja büroohoonete maakasutuse juhtotstarbega aladele määratud maksimaalset hoonete kõrgust planeeritaval alal. Samuti vähendatakse Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndit planeeringus märgitud osas 10 meetrini. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Saku Vallavolikogu 16.02.2017 otsus nr 12   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan   Illustratsioonid   Puurkaevude skeem   Situatsiooniskeem   Asukohaskeem   Üldplaneeringu muutmise skeem

 

Saku Vallavolikogu 19. jaanuari 2017. a otsusega nr 5 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Aare kinnistu (katastrinumber 71801:003:1051) detailplaneering.

Aare kinnistu asub Tallinna ringtee, Tallinn-Saku-Laagri tee ja Kanama tee ristmiku vahetus läheduses. Planeeritav ala koosneb Aare kinnistust, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus 71801:005:0411), osaliselt 11343 Kanama tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0954), osaliselt 11343 Kanama tee maaüksusest (katastritunnus 71801:003:1052) ja osaliselt 11343 Kanama tee maaüksusest (katastritunnus 71801:003:0218). Planeeritava ala suurus on ca 11500 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Aare kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine tankla ja ärihoone ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik ala (mets, looduslik rohumaa). Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud loodusliku ala juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, sest antud teede läheduses puudub koht, kus saaks tankida, esmatarbekaupu soetada ning veoautosid parkida ja nende juhtidel puhata.  Planeeringu realiseerumisega väheneks Saku alevikus parkivate ja seeläbi üldist liiklust häirivate ning õhku saastavate veokite arv.

Detailplaneeringu lahenduse järgi kavandatakse planeeritavale alale tanklahoone koos kauplusega ja laohoone-büroo. Kolmas hoone on planeeritud abihoonena. Planeeritava maa sihtotstarve nähakse ette 100% ärimaa. Rajatav tanklahoone on planeeritud kahekorruselisena, mille esimesel korrusel on tankla ja väike kauplus koos inimeste pesemisvõimalusega ning teisel korrusel motell ja vajaduse korral tankla kontor. Laohoone-büroo on kavandatud kuni kolmekorruseline. Kinnistu maksimaalne täisehitusprotsent on 50 ning  kavandatavate hoonete maksimaalne kõrgus võib olla 11 m. Kinnistut läbiva tee jaoks moodustatakse eraldi transpordimaa kinnistu. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise otsus   Situatsiooniskeem   Tugiplaan   Seletuskiri   Vertikaalplaneering   Põhijoonis   Illustreeriv joonis

 

Saku Vallavalitsuse 17. jaanuari 2017. a korraldusega nr 63 kehtestati Saku valla Kasemetsa küla Remmelga tee 2 kinnistu (katastritunnus: 71801:006:0329) detailplaneering.

Planeeringuala asub Saku-Tõdva tee ääres. Selle suurus on ca 2700 m2. Planeeringuala moodustavad Remmelga tee 2 kinnistu ja Remmelga tee kinnistu (katastritunnus: 71801:006:0332) osa.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale üksikelamule, abihoonete ja/või üksikelamu laienduse ehitamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr.22) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on lubatud Remmelga tee 2 kinnistu hoonestada üksikelamu ja kahe abihoonega. Kinnistu maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Samuti näeb detailplaneering ette  müratõkkevalli eemaldamise enne müratõkkeseina (maksimaalne kõrgus 2 m) rajamist planeeringuala Saku-Tõdva tee äärsesse osasse. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Seletuskiri   Põhijoonis   Joonised   Kehtestamise korraldus   Illustratsioon

 

Saku Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017. a korraldusega nr 33 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Tammoja kinnistu (katastritunnus: 71801:003:0535) osa detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kanama tee ääres. Planeeritava ala suurus on ca 2,3 ha ning selle moodustab Tammoja kinnistu osa.

Detailplaneeringu eesmärk on Tammoja kinnistu osa kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr.22) asub planeeritav alal tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja väikeses osas hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik ala, lage ala. Tegemist on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu lahenduse järgi jaotatakse planeeritav ala viieks elamumaa krundiks, üheks maatulundusmaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks (juurdepääsu ja perspektiivseks kergliiklustee jaoks) ja üheks tootmismaa krundiks (perspektiivse reoveepumpla jaoks). Elamukruntide suurused jäävad vahemikku 2533 m2 kuni 4061 m2 nende ning täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 16-20. Igale elamukrundil võib olla üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Seletuskiri   Kehtestamise korraldus   Tugiplaan   Asukohaskeem   Põhijoonis tehnovõrkudega   Väljavõte üldplaneeringust

 

Saku Vallavalitsuse 13. detsembri 2016. a korraldusega nr 1067 kehtestati Saku valla Tõdva küla Tõru maaüksuse (katastritunnus: 71801:006:1044) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Tõru maaüksuse kaheks krundiks jaotamine ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kaksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub  Saku-Tõdva tee (11342) ääres. Planeeritava ala moodustavad Tõru maaüksus, osa Saku-Tõdva tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0101) ja osa reformimata riigimaast (EHAK kood: 8472). Planeeritava ala suurus on ca 9400 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse käesoleval ajal hoonestamata Tõru maaüksusele üks kaksikelamu, mis asetseb mõlemal moodustataval krundil. Kummalegi krundile on lubatud rajada ka üks abihoone. Kaksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonetel 6 m. Kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on mõlemal 220 m2. Planeeringulahenduse elluviimisel tuleb esimeses järjekorras Saku soo maaparandusehitise eesvoolukraav torustada vastavalt rekonstrueerimisprojektile nr 778-02.15 ning sellele kasutusluba saada. Planeeringu elluviimisega ei avaldataks olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Saku Vallavalitsuse 13.12.2016 korraldus nr 1067   Seletuskiri   Põhijoonis   Maakasutus ja kitsendused   Illustratsioon   Kontaktvöönd   Situatsiooniskeem   Tugiplaan

 

Saku Vallavolikogu 17. novembri 2016. a otsusega nr 143 kehtestati Kasemetsa küla Uus-Raili ja Raili tee maaüksuste (katastritunnused 71801:003:0586 ja 71801:003:0587) detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kasemetsa külas Saku-Tõdva tee ääres. Selle moodustavad Uus-Raili ja Raili tee maaüksused. Planeeritava ala suurus on ca 5200 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Uus-Raili ja Raili tee maaüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asuvad Uus-Raili ja Raili tee maaüksused hajaasustusalal, mille maakasutuse juhtostarve on puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud  puhke- ja virgestusmaa hajaasustuses juhtotstarvet pere- ja ridaelamumaa juhtotstarveteks. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna detailplaneeringu lahendus on avalikes huvides, sest detailplaneeringu lahendusega nähakse ette kergliiklustee jaoks transpordimaa krundi moodustamise Saku-Tõdva tee äärde.

Detailplaneeringu lahenduse järgi kavandatakse planeeritavale alale 3847 m2 suurune elamumaa krunt ja 710 m2 ning 541 m2 suurused transpordimaa krundid. Elamumaa krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ja abihoonetel 6 m. Ühele transpordimaa krundile on kavandatud perspektiive kergliiklustee, teisele juurdepääs lähiala kruntidele.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju lähipiirkondade majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise otsus   Seletuskiri ja joonised

 

Saku Vallavolikogu 17. novembri 2016. a otsusega nr 142 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männi tee 21 kinnistu (katastritunnus 71801:001:0434) detailplaneering.

Detailplaneeringu ala moodustavad Männi tee 21 kinnistu ja osa Tamme tee maaüksusest. Detailplaneeringu ala suurus on ca 6200 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Männi tee 21 kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt asub Männi tee 21 kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga vähendatakse Männi tee 21 kinnistu piires maaparandussüsteemi eesvoolukraavi ehituskeeluvööndit 25 meetrilt 10 meetrile. Keskkonnaamet on nõustunud Männi tee 21 kinnistu piires maaparandussüsteemi eesvoolukraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamisega. Planeeringu koostamisel on lähtutud aleviku ja lähiala üldplaneeringus sätestatud maakasutuse juhtotstarbest ning ehitustingimustest (sh ei ole Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndisse kavandatud ehitisi).  Lisaks on detailplaneering ka avalikes huvides, sest detailplaneeringus on nähtud ette avalik juurdepääs kallasrajale läbi planeeritava ala.

Detailplaneeringu järgi jaotatakse Männi tee 21 kinnistu kokku kolmeks elamumaa krundiks (pindalad: 1689 m2, 2008 m2 ja 1902 m2) Ühele moodustatavale krundile on võimalik rajada üks kaksikelamu või üks üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Kahele moodustatavale krundile on võimalik rajada mõlemale üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Kruntide täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 17,1 kuni 20. Elamute maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju lähipiirkondade majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise otsus   Seletuskiri   Joonised

 

Saku Vallavolikogu 13. oktoobri 2016. a otsusega nr 129 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männivälja maaüksuse (katastritunnus 71801:005:0634) osa detailplaneering.

Planeeritav ala koosneb Männivälja maaüksuse osast. Selle suurus on ca 2200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Männivälja maaüksuse osale elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusalas, mille maakasutuse juhtotstarve on haljasala. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbe muutmist haljasalast pere- ja ridaelamumaaks. Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 ja detailplaneeringu algatamise ajal kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punktile 1 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut (vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine). Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna detailplaneeringuga kavandatav elamumaa krunt sobitub oma olemuselt ning suuruselt olemasolevate hoonestatud elamumaa kruntide vahele. Vähetähtis ei ole ka fakt, et kavandatav elamumaa krunt planeeritakse tiheasustusalale Saku alevikku, kus on olemas vajalik tehniline infrastruktuur, läheduses asuvad lasteaiad, kool, postkontor, raamatukogu, erinevad poed jne. Kuna Männivälja kinnistu praegune sihtotstarve on elamumaa 100%, siis detailplaneeringuga ei muudeta Männivälja maaüksuse osa sihtotstarvet.

Detailplaneeringu lahenduse järgi kavandatakse planeeritavale alale (käesoleval ajal on see ala hoonestamata) 2183 m2 suurune elamumaa krunt, millele võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala on 400 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus on 9 m ja abihoonetel 6 m.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise otsus  Seletuskiri  Põhijoonis tehnovõrkudega   Ruumiline illustratsioon

 

Saku Vallavalitsuse 20. septembri 2016. a korraldusega nr 809 kehtestati Saku valla Üksnurme küla Haavasalu tee 5 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0705) detailplaneering.

Planeeringuala moodustavad Haavasalu tee 5 maaüksus ning osaliselt 11345 Rahula-Saku tee maaüksus (katastritunnus: 71801:003:1098). Planeeritava ala suurus on ca 2800 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Haavasalu tee 5 maaüksuse hoonestusala määramine ning ehitusõiguse määramine üksik- või kaksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt asub Haavasalu tee 5 maaüksus tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu järgi võib seni hoonestamata Haavasalu tee 5 maaüksusele kavandada ühe üksik- või kaksikelamu ning kuni 2 abihoonet. Elamu maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m ja abihoonetel 6 m. Haavasalu tee 5 maaüksuse maksimaalne ehitusalune pind võib olla 540 m2

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Illustreerivad joonised

 

Saku Vallavalitsuse 11. augusti 2016. a korraldusega nr 695 kehtestati Saku valla Saustinõmme küla Ülase maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0545) detailplaneering.

Planeeringuala koosneb Ülase maa maaüksusest, osaliselt Ristiku maaüksusest (katastrinumber: 71801:001:0553) ja osaliselt 11159 Jäätmehoidla tee maaüksusest (katastrinumber: 71801:001:0234). Planeeritava ala suurus on ca 1,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ülase maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr.22) kohaselt asub maaüksus osaliselt tiheasustusega maa-alal ning osaliselt hajaasustusega maa-alal. Üldplaneeringu kohaselt on Ülase maaüksuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt looduslik ala. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on kavandatud üldplaneeringuga määratud tiheasustusega alale hoonestusala. Ülase maaüksusele (käesoleval ajal hoonestamata) võib kavandada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Maaüksuse maksimaalne lubatud ehitisealune pindala on 700 m2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. Planeering näeb ette ka planeeritavat ala läbiva olemasoleva tee likvideerimise ja uue tee rajamise Ülase maaüksuse ja Ristiku maaüksuse piirile. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis ja tehnovõrgud   Kooskõlastused   Illustratsioon   Lähteplaan   Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 11. augusti 2016. a korraldusega nr 694 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Linamäe tn 12 maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0304) detailplaneering. Planeeritav ala asub Tänassilma külas Linamäe tänava ääres. Planeeritava ala moodustab Linamäe tn 12 maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 7500 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Linamäe tn 12 maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on kavandatud olemasoleva ajutise hoone lammutamine ning olemasoleva laohoone juurdeehitus. Krundil võib olla maksimaalselt 2 hoonet. Maksimaalne ehitusalune pindala on 4600 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 13 m. Krundi sihtotstarvet ei muudeta. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Kooskõlastused   Illustratiivne joonis   Tugiplaan   Asukohaskeem

 

Saku Vallavalitsuse 7. juuni 2016. a korraldusega nr 532 kehtestati Saku valla Saku aleviku Männituka tee 1 kinnistu (uus koha-aadress: Oja tn 31; katastritunnus: 71801:005:0005) detailplaneering.
Planeeritava ala moodustab Oja tn 31 maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 2900 m2.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse määramine maksimaalselt nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks.
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Detailplaneeringuga on Oja tn 31 maaüksusele kavandatud olemasoleva elamu ümberehitus nelja boksiga ridaelamuks ja kuni kolme abihoone ehitamine. Krundi maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni 580 m2. Elamu ümberehitamisel ridaelamuks tuleb juhinduda Saku valla üldplaneeringus toodud ridaelamu mõistest, mille kohaselt ridaelamu moodustavad kinnisel hoonestusviisil üksteise külge ehitatud üksikelamud ja kus igal sektsioonil on oma katus ning sissepääs eluruumidesse õuest maapinnalt, esimese korrusega ühelt tasandilt. Ridaelamu suurim lubatud kõrgus on 13 meetrit hoonet ümbritsevast keskmisest maapinnast. Kui antud hoone asemele rajatakse uus ridaelamu või antud hoonele rajatakse uus katus, siis peab lähtuma ümbritsevast hoonestusest ja Saku alevikus väljakujunenud maksimaalsest hoonete (suhtelisest) kõrgusest ning seetõttu on eelnevalt mainitud juhtudel hoone maksimaalne kõrgus maapinnast 9 m. Abihoonete maksimaalne lubatud kõrgus võib olla 3,5 m. Ridaelamu suurim eluruumide korruselisus on 2.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
Kehtestamise korraldus    Seletuskiri ja joonised

 

Saku Vallavalitsuse 3. mai 2016. a korraldusega nr 392 kehtestati Saku valla Jälgimäe küla Mõisavahe tee 2 maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0725) detailplaneering.

Planeeritava ala moodustavad Mõisavahe tee 2 maaüksus, osaliselt Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksus ning osaliselt Ussiaugu maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Mõisavahe tee 2 maaüksus tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus- teenindus ja büroohoonete maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse seni hoonestamata planeeritav ala üheks äri- ja tootmismaa krundiks ning kaheks transpordimaa krundiks. Kavandatavale äri- ja tootmismaa krundile (pindala: 41234 m²), võib detailplaneeringu järgi rajada kuni neli hoonet, millede maksimaalne kõrgus võib olla 14 m. Krundi maksimaalne ehitisealune pindala võib olla 18560 m2. Planeeringulahendus näeb ette võimaluse kavandatav äri- ja tootmismaa krundi jaotamise kaheks eraldiseisvaks äri- ja tootmismaa krundiks koos eraldi ehitusõigustega.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis   Tehnovõrkude koondplaan   Sademevee kanalisatsiooniskeem   Asukohaskeem   Kontaktala

 

Saku Vallavalitsuse 3. mai 2016. a korraldusega nr 393 kehtestati Saku valla Saku aleviku Tiigi tn 17 kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0401) detailplaneering

Planeeringuala koosneb Tiigi tn 17 kinnistust ning osaliselt Teetammi (katastritunnus: 71801:005:0638) kinnistust. Planeeritava ala suurus on ca 2600 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kaheks elamukrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kuni kolme boksiga ridaelamu ja üksikelamu ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub Tiigi tn 17 kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtostarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga jaotatakse kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Ühele elamumaakrundile on kavandatud üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (maksimaalse ehitise aluse pindalaga 240 m2) ning teisele elamumaa krundile on kavandatud kuni kolme boksiga ridaelamu ja kuni kolm abihoonet (maksimaalse ehitisealuse pindalaga 440 m2). Elamuhooned võivad olla kuni kahekorruselised, abihooned ühekorruselised. Elamuhoonete maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ja abihoonetel 6 m.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis

 

Saku Vallavalitsuse 5. aprilli 2016. a korraldusega nr 289 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Valdmäe tn 3 kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1305) ja Valdmäe tn L1 kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1332) detailplaneering.

Planeeringuala moodustavad Valdmäe tn 3 kinnistu, Valdmäe tn L1 kinnistu ja osa Valdmäe tänava maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1331) Planeeringuala suurus on ca 26 200 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on nimetatud kinnistutele äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9.04.2009. a otsusega nr 22) kohaselt asuvad Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1 kinnistud tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 8. veebruarist 2016. a kuni 21. veebruarini 2015. a. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule ettepanek muuta planeeritava ala sisene tee läbivaks ja ühendada see Kokasauna teega. 29. märtsil 2016. a toimus detailplaneeringu avalik arutelu. Enne seda, 21. märtsil 2016. a, võttis ettepaneku tegija oma detailplaneeringule tehtud ettepaneku tagasi. Avalikul arutelul toetas Saku Vallavalitsus planeeringulahendust, mis oli avalikul väljapanekul.

Detailplaneeringuga on kavandatud kokku neli äri- ja tootmismaa krunti. Nende kruntide sihtotstarve on planeeritud 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, maksimaalne kruntide täisehitusprotsent jääb vahemikku 46% - 48%. Äri- ja tootmismaa kruntidel võib igale krundile ehitada ühe põhihoone ja kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne korruselisus võib olla kolm ja maksimaalne kõrgus 14 m. Planeeringu lahendus näeb ette võimaluse kruntide pos.3 ja pos.4 liitmiseks tingimusel, et liidetavate kruntide ehitusõigus moodustub peale liitmist järgmiselt: lubatud hoonete arvud liituvad, hoonete lubatud kõrgus ei muutu ning hoonetealused pinnad liituvad. Lisaks kavandatavatele äri- ja tootmismaa kruntidele näeb detailplaneeringu lahendus ette ka ühe transpordimaa krundi moodustamise.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus   Seletuskiri   Põhijoonis  Tehnovõrkude koondplaan   Tugiplaan

 

Saku Vallavalitsuse 1. märtsi 2016. a korraldusega nr 165 kehtestati Saku valla Tõdva küla Milkopi kinnistu (katastritunnus: 71801:006:1132) detailplaneering.

Planeeringuala moodustavad Milkopi kinnistu ja lähiala. Planeeringuala suurus on ca 2,66 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kolme äri-/tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Lisaks asub planeeritaval alal üks transpordimaa krunt. Kavandatavate kruntide sihtotstarveteks on 70% ärimaa ja 30% tootmismaa ning nendele kruntidele on kavandatud kaubandus-, kiirtoitlustus- ja tootmishoone. Igale äri-/tootmismaa krundile võib rajada kuni kolm hoonet maksimaalse kõrgusega kuni 12 m. Kavandatavate kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 40.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9.04.2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Milkopi kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Kehtestamise korraldus  Seletuskiri  Põhijoonis  Liiklus  Illustreeriv joonis  Situatsiooniskeem

 

Saku Vallavalitsuse 9. veebruari 2016. a korraldusega nr 112 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Uus-Kirsimäe maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0022) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Uus-Kirsimäe maaüksus ning planeeringuala suurus on 0,67 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ning üksikelamute ehitamiseks. Planeeringu järgi moodustatakse Uus-Kirsimäe maaüksusele kokku neli elamumaa krunti. Ühele krundile, mille maksimaalne ehitusalune pindala on 600 m2, võib rajada ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja kuni kaks abihoonet. Kolmele krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet maksimaalne ehitusaluse pindalaga kuni 300 m2. Põhihooned võivad olla maksimaalse kõrgusega 9 m ning abihooned 6 m.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Uus-Kirsimäe maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ning väikeses osas korterelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

Kehtestamise korraldus  Seletuskiri  Põhijoonis

 

 

Saku Vallavalitsuse 17. novembri 2015. a korraldusega nr 956 kehtestati Saku valla Saku aleviku Rebasesaba kinnistu (katastritunnus: 71801:001:0117) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Rebasesaba kinnistu ja osa Männi teest (lähiaadress: Tamme tee; katastritunnus: 71801:001:1419) ning planeeringuala suurus on 17 500 m2. Käesoleval ajal on Rebasesaba kinnistu hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Rebasesaba kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga jaotatakse Rebasesaba kinnistu kokku neljaks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 2640 m2 – 4225 m2 ning nende kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Transpordimaa krundi suurus on 2470 m2. Elamumaa kruntidele on võimalik rajada igaühele ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu. Samuti on võimalik igale elamumaa krundile rajada kuni kaks abihoonet. Üksik ja/või kaksikelamute maksimaalne kõrgus on 9 m ning abihoonetel 6 m.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub Rebasesaba kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtostarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel:

http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem

 

Saku Vallavalitsuse 3. novembri 2015. a korraldusega nr 920 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Lätte kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1074) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Lätte kinnistu ning planeeringuala suurus on ca 2210 m2. Käesoleval ajal on kinnistu hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jaotamine (ärimaa krunt ja transpordimaa krunt) ning ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu järgi võib antud kinnistul olla üks ärihoone ja üks abihoone. Moodustatava ärimaa krundi maksimaalne ehitusalune pindala on 260 m2. Põhihoone suurim kõrgus maapinnast võib olla kuni 9 m.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub Lätte kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel:

http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem

 

Saku Vallavalitsuse 3. novembri 2015. a korraldusega nr 919 kehtestati Saku valla Saku aleviku Kõrre kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0384) detailplaneering.

Planeeringuala moodustab Kõrre kinnistu ning planeeringuala suurus on ca 4500 m2. Käesoleval ajal on kinnistu hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kõrre kinnistu kolmeks krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub Kõrre kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa.. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneering näeb ette, et Kõrre kinnistule moodustatakse kolm elamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 1305 m2 – 1592 m2. Igale krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus on 9 m ja abihoonetel 6 m. Moodustatavate kruntide maksimaalne tähisehitusprotsent on 20.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem