Saku Vallavalitsuse 13.02.2024 korraldusega nr 138 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Ussiaugu, Mõisavahe tee 1 ja Linnumäe maaüksustel ja lähialal. 

Detailplaneeringu koostamise  eesmärk on Ussiaugu, Mõisavahe tee 1 ja Linnumäe maaüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 16,4 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on äri- ja tootmismaa (ÄT). Samuti jäävad maaüksused perspektiivse ühiskanalisatsiooniga (ÜVK) kaetavale alale. Perspektiivse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja ehitamise kohustus on huvitatud isikul, sealjuures ei ole lubatud ajutised/lokaalsed lahendused. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1070

ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 12.12.2023 korraldusega nr 841 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla Üksnurme küla Kaasiku maaüksuse osal ja lähialal.

Planeeritav ala koosneb koosneb tiheasustusalale jäävast Kaasiku (71801:003:0639) maaüksuse osast, Viimsi metskond 26 (71801:005:0102) ja Parma (71801:003:0940) maaüksuste osast (vt lisa 2).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kaasiku maaüksuse osa jaotada kruntideks ja määrata elamumaadele ehitusõigus üksikelamute, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.  Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,5 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1069 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

 

Saku Vallavalitsuse 14.11.2023 korraldusega nr 763 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Juuliku küla Tähesära maaüksusel ja lähialal.  

Detailplaneeringu koostamise  eesmärk on Tähesära (71901:001:0806) maaüksuse kruntideks jaotamine, elamumaadele hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine üksik-, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga täpsustatakse pere- ja ridaelamumaa, haljasala ja parkmetsa maa-ala ning äri- ja tootmismaa juhtotstarvete piire vastavalt maastikus paiknevale kõrghaljastusele ja kraavidele. Lisaks antakse tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs planeeringualale on Paju teelt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 18 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt haljasala ja parkmetsa maa-ala (HM). Paju tee äärde on ette nähtud perspektiivne kõnnitee. Samuti jäävad maaüksused perspektiivse ühiskanalisatsiooniga (ÜVK) kaetavale alale. Perspektiivse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja ehitamise kohustus on huvitatud isikul, sealjuures ei ole lubatud ajutised/lokaalsed lahendused. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Seoses Juuliku-Tabasalu tee ja Tallinna ringtee lähedusega tuleb planeerimislahenduse väljatöötamisel koostada mürauuring ja probleemi ilmnemisel näha ette leevendusmeetmed. Tulenevalt asjaolust, et radoonisisaldus ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud, siis määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid, tuleks detailplaneeringu alal teostada radoonitasemete mõõtmised.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1067

ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 31.10.2023 korraldusega nr 732 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Saku aleviku Tiigi tn 15b maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tiigi tn 15b maaüksusele määrata hoonestusala ja ehitusõigus ridaelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs planeeringualale on Tiigi tänavalt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3200 m2.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1066 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldusega nr 699 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine Saku valla Jälgimäe küla Põllu, Ojaniidu, Lepikuotsa, Lepikumetsa, Lepiku maaüksustel ja lähialal.  

Detailplaneeringu koostamise  eesmärk on Põllu, Ojaniidu maaüksuste ja Lepikuotsa, Lepikumetsa, Lepiku maaüksuste osade kruntideks jaotamine ning pere- ja ridaelamu maa- alale jäävate elamumaadele hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine üksik-, kaksik- ja ridaelamute ehitamiseks. Lisaks soovitakse planeeringuga ette näha äriettevõtte ja ühiskondliku hoone maa-ala (Ä/AA) lasteaia, huvikooli, eakate kodu, spordikooli jmt ehitamiseks. Detailplaneeringuga antakse tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 24 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt haljasala ja parkmetsamaa. Haljasala ja parkmetsa maa-ala on keskkonnakaitselise, esteetilise ja rekreatiivse väärtusega ala, kuhu ehitusõigust ei saa määrata. Samuti jäävad maaüksused perspektiivse ühiskanalisatsiooniga (ÜVK) kaetavale alale. Perspektiivse ühisveevärgi ja  kanalisatsiooni välja ehitamise kohustus on huvitatud isikul, sealjuures ei ole lubatud ajutised/lokaalsed lahendused. Üldplaneeringu kohaselt peab hoonestuse kavandamisel moodustama üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon vähemalt 70% planeeritavast alast. Kavandatava Ä/AA juhtfunktsiooniga maa-ala osakaal on väiksem kui 30%. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Planeeringu koostamisel tuleb teostada piirkonda hõlmav liiklusuuring, mürauuring ja probleemi ilmnemisel näha ette leevendusmeetmed ning radoonitaseme mõõtmised.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1065

ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 10.03.2023 korraldusega nr 685 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Jaagupõllu maaüksusel ja lähialal. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaagupõllu maaüksuse ühiskondlike ehitiste maa, ärimaa ja elamumaade kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine ühiskondliku hoone (lasteaed-algkool), ärihoone (kauplus, kohvik) ning üksik- ja ridaelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs on kavandatud Tänassilma teelt ja Pumbajaama teelt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 10 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on äriettevõtte ja ühiskondliku hoone maa-ala ning pere- ja ridaelamumaa. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal tuleb planeeringu koostamisel analüüsida müra olukorda, sest tegu on tee äärse asukohaga. Tulenevalt asjaolust, et radoon ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud, siis määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid tuleks planeeritaval alal teostada radoonitasemete mõõtmised.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1064 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 12.09.2023 korraldusega nr 643 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla Rahula küla Pihlaka tee 2 maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pihlaka tee 2 maaüksuse osa kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs on 11345 Rahula-Saku teelt (71801:003:1098) ja Pihlaka teelt (71901:001:0068).

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Planeeringuala asub väljaspool reoveekogumisala ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavat ala ning lubatud on lokaalsed reoveelahendused kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valmis ehitamiseni. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Seoses Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Rahula-Saku maantee lähedusega tuleb planeerimislahenduse väljatöötamisel analüüsida võimalikku mürahäiringut, probleemi ilmnemisel näha ette leevendusmeetmed ja vajadusel kaasata pädev müraekspert.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1061 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

________________________

Saku Vallavalitsus teatab Saku Vallavalitsuse 12.09.2023 korraldusega nr 644 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Tammepargi ja Toomiku maaüksustel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tammepargi ja Toomiku maaüksuste kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs tuleb lahendada läbi Tammevälja (71801:001:1994), Toomakalda (71801:001:2111) ja Juuliku-Tabasalu tee (71801:003:1014; 71801:003:1016) maaüksuste.  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7,3 ha.

Planeeritav ala asub Saku vallas Tänassilma külas ning koosneb Tammepargi (71801:001:1993), Toomiku (71801:003:1017) maaüksustest ja Tammevälja (71801:001:1994), Toomakalda (71801:001:2111) ja Juuliku-Tabasalu tee (71801:003:1014; 71801:003:1016) maaüksuste osast.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on äri- ja tootmismaa (ÄT). Samuti jäävad maaüksused perspektiivse ühiskanalisatsiooniga (ÜVK) kaetavale alale. Perspektiivse ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni välja ehitamise kohustus on huvitatud isikul, sealjuures ei ole lubatud ajutised/lokaalsed lahendused. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu ning KSH eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju  puudub.

Planeeritav ala jääb Harjumaa radooniriski kaardi järgi normaalse radoonisisaldusega pinnasele. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et radoonisisaldus ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud. Seega on soovitav teostada radoonitasemete mõõtmised.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1062 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

________________________

Saku Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 619 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Kokasauna maaüksusel

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jaotada Kokasauna maaüksus äri- ja tootmismaa, elamumaa ja kaitsealuse maa kruntideks, määrata äri- ja tootmismaale ehitusõigused äri- ja tootmishoonete ehitamiseks ning elamumaale elamu ehitamiseks. Nahkhiirte püsielupaiga sihtkaitsevööndi osas moodustatakse kaitsealune maa, kuhu ehitusõigust ei määrata. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3,9 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt jääb planeeritav ala osaliselt äri- ja tootmismaale, osaliselt pere- ja ridaelamumaale ning osaliselt haljasala ja parkmetsa maa-alale. Kinnistul paiknevad nahkhiirte püsielupaiga piirangu- ja sihtkaitsevöönd, rooduvarjendid ja nende kaitsevöönd ning planeeringualast kagu osasse jääb rohelise võrgustiku tugi- ehk tuumala. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1060

ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 29.08.2023 korraldusega nr 602 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Tänassilma-Laagri tee L7 maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tänassilma-Laagri tee L7 maaüksusele määrata hoonestusala ja ehitusõigust kaksikelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2 650 m2.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka valla  geoinfosüsteemis:  https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1059 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 29.08.2023 korraldusega nr 603 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine Saku valla Kasemetsa küla Uus-Kopli, Liina ja Liana maaüksustel ja lähialal. 

Detailplaneeringu koostamise  eesmärk on Uus-Kopli, Liina ja Liana maaüksused kruntideks jaotada ja määrata ehitusõigused korterelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs on kavandatud Soo teelt (Sootee L1, 71901:001:0088). Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa, 11342 Saku-Tõdva tee ääres haljasala ja parkmetsa maa-ala (HM), raudtee poolses osas puhke- ja virgestusmaa ning perspektiivne rongipeatus. 11342 Saku-Tõdva tee ning korterelamute ala vahele on ette nähtud ka kaitsehaljastus. Soo tee äärde on ette nähtud perspektiivne kõnnitee. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamisel tuleb koostada sademevete ärajuhtimise eksperthinnang koos sademevee lahendusega, 11342 Saku-Tõdva tee lähedusega seoses mürauuring ja probleemi ilmnemisel näha ette leevendusmeetmed ning radoonitaseme mõõtmised.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1058

ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsus teatab Saku Vallavalitsuse 01.08.2023 korraldusega nr 563 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Roobuka küla Sprindi tee 3 maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sprindi tee 3 maaüksuse elamumaade, transpordimaade ja üldkasutatava maa kruntideks jaotamine ning elamumaadele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs planeeringualale on Sprindi teelt ja Metsanurga teelt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,9 ha.

Planeeritav ala koosneb Sprindi tee 3 (71801:001:2179, maatulundusmaa 100%, pindala: 2,50 ha, registriosa: 14605750) maaüksusest, Sprindi tee (71814:001:0493, transpordimaa 100%) maaüksuse osast ja Metsanurga tee L1 (71801:001:1797, transpordimaa 100%) maaüksuse osast. 

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ja osaliselt haljasala ja parkmetsa maa-ala. Sprindi tee äärde on ette nähtud perspektiivne kergliiklustee. Samuti jääb Sprindi tee 3 maaüksus perspektiivse ühiskanalisatsiooniga (ÜVK) kaetavale alale. Perspektiivse ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni välja ehitamise kohustus on huvitatud isikul, sealjuures ei ole lubatud ajutised/lokaalsed lahendused. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka valla  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1057 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsus teatab Saku Vallavalitsuse 01.08.2023 korraldusega nr 562 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Kasemetsa küla Kirsiõie tee, Kirsiõie tee 2, 4, 6 ja 8 maaüksustel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kirsiõie tee, Kirsiõie tee 2, 4, 6 ja 8 maaüksuste kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs planeeringualale on Väikemetsa teelt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2 ha.

Planeeritav ala koosneb Kirsiõie tee 2 (71801:001:1906), Kirsiõie tee 4 (71801:001:1539), Kirsiõie tee 6 (71801:001:1543), Kirsiõie tee 8 (71801:001:1542), Kirsiõie tee (71801:001:1541) maaüksustest ja Väikemetsa tee (71801:001:1551) maaüksuse osast.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa, puhke- ja virgestus maa-ala ning Traani tee poolses osas ka haljasala ja parkmetsamaa, kaitsehaljastuse ala. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamisel tuleb kaasata müraekspert, kes analüüsib planeeringus 11342 Saku-Tõdva teest tulenevat müra olukorda, annab oma hinnangu (sh teostab vajalikud mürauuringud) ning näeb vajadusel ette müra leevendusmeetmed. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/1056 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 473 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine Saku valla Kiisa aleviku Ojavere maaüksusel ja lähialal.  

Detailplaneeringu koostamise  eesmärk on Ojavere maaüksus jaotada kruntideks ja määrata ehitusõigused korterelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs planeeringualale on Asula tänavalt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Seoses raudtee lähedusega tuleb planeerimislahenduse väljatöötamisel analüüsida võimalikku mürahäiringut, probleemi ilmnemisel näha ette leevendusmeetmed ja vajadusel kaasata pädev müraekspert.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda valla  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1055 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

 

Saku Vallavalitsuse 27.06.2023 korraldusega nr 448 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Üksnurme küla Uus-Vahtramäe maaüksuse osal ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jaotada maaüksus 3 elamumaa krundiks ning 1 transpordimaa krundiks ning määrata elamumaadele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7 500 m2 .

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1054 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

_______

Saku Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldusega nr 732 algatati algatati Saku vallas Kajamaa külas Rail Baltica Saku peatuse detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Saku vallas Kajamaa külas Markuse (71801:006:0908, maatulundusmaa 100%), Männialuse (71801:006:1126, maatulundusmaa 100%) maaüksustel ning juurdepääsutee (sh kergliiklustee) lahendatakse Sootee (71801:001:1556, transpordimaa 100%), Ristemäe (71801:006:0218, maatulundusmaa 100%), Välja (71801:006:0244, maatulundusmaa 100%), Kungla (71801:006:0761, maatulundusmaa 100%), Loode (71801:006:0125, maatulundusmaa 100%), ja Männiku tee 145 // Tallinn-Lelle 9,8-27,4 km  (71815:001:0003) maaüksustel.  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 5,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Rail Baltica Saku peatuse rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi: üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustuses, mille juhtfunktsioon on puhke- ja virgestusmaa ning mida läbib Harju maakonnaplaneeringuga (kehtestatud 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41) määratud Rail Baltica raudtee trassikoridor. Harju maakonnaplaneeringu kehtestamisega hakkasid kehtima Saku valla üldplaneeringus trassikoridori asukohas maakonnaplaneeringuga sätestatud maakasutustingimused. Detailplaneering on kooskõlas Harju maakonnaplaneeringu ja Saku valla üldplaneeringuga.

Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8 vastuvõetud  Saku valla üldplaneering näeb samuti ette Rail Baltica kohaliku Saku peatuse asukoha käesoleva detailplaneeringu alale. Detailplaneering on ka kooskõlas vastuvõetud Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 3 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavalitsus) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Detailplaneeringu koostamise käigus teostatakse järgmised uuringud:

  • Peatuse müraallikatest (sh juurdepääsuteedest) tingitud mürafooni hinnang ning vajadusel (müra normtasemete ületamisel) töötatakse välja leevendusmeetmed. Müratingimusi tagavate nõuete seadmine on üks detailplaneeringu ülesannetest (PlanS § 126 lg 1 p 12);
  • Hüdrogeoloogiline uuring, mille käigus selgitatakse välja planeerimiseks ja projekteerimiseks vajalikud hüdrogeoloogilised tingimused. Uuringuga selguvad täpsemad andmed põhjavee taseme, kvaliteedi ja kaitstuse kohta (sh vajadusel
    andmed lokaalse VK-süsteemi rajamiseks juhul, kui tulenevalt asukohast ei ole otstarbekas või võimalik olemasoleva ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni süsteemiga liituda). 
  • Kuna radoonisisaldus ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud, siis tuleb asjakohaste leevendusmeetmete määramiseks teostada radoonitasemete mõõtmised.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1021

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 17.11.2022 korraldusega nr 670 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Tänassilma tee 30 maaüksuse osal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tänassilma tee 30 maaüksuse kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude  ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs krundile on seatud reaalservituudiga Tänassilma tee 22 maaüksusel asuva tee kaudu. Planeeritava ala suurus on 8600 m².

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala osaliselt äri- ja tootmismaal ning väikeses osas elamumaal. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1019 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 17.11.2022 korraldusega nr 669 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Ploomi maaüksuse osal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ploomi maaüksuse kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude  ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs on krundile on seatud reaalservituudiga Tänassilma tee 22 ja Tänassilma tee 30 maaüksustel asuva tee kaudu. Planeeritava ala suurus on 6800 m2

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustuses pere- ja ridaelamumaal. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku ka valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1020 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 29.09.2022 korraldusega nr 573 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Saustinõmme külas Jürinõmme maaüksuse osal (71801:001:0185) ja 11159 Jäätmehoidla tee (71801:001:0234) maaüksuse osal.

Planeeritav ala asub Saku vallas Saustinõmme külas ning külgneb 11159 Jäätmehoidla tee (katastritunnus: 71801:001:0234) ja 15 Tallinn-Rapla-Türi tee (katastritunnus: 71816:001:0001) maaüksuste osaga ning Kivitee 8 (katastritunnus: 71801:001:0328), Viimsi metskond 326 (katstritunnus: 71801:001:0196), Männiku (katastritunnus: 71801:001:2085) ja Sihi (katastritunnus: 71801:001:0342) maaüksustega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jürinõmme maaüksuse osa (katastritunnus: 71801:001:0185, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) jaotada ärimaa, elamumaa ja transpordimaa kruntideks ja määrata neile ehitusõigused ärihoone ning üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, avaliku ruumi, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs planeeringualale on Kiviteelt (11159 Jäätmehoidla tee, katastritunnus: 71801:001:0234).

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) kohaselt jääb planeeritav ala tiheasustusega alale. Planeeritava ala sihtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja osaliselt äri- ja tootmismaa. Vastavalt uuele Saku valla üldplaneeringule (vastuvõetud Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8) asub planeeritav ala samuti tiheasustusalal, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa, äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-ala. Lisaks on üldplaneeringuga Kivitee äärde ette nähtud haljasala ja parkmetsa maa-ala (HM) ning jalg- ja jalgrattatee. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva ning uue vastuvõetud Saku valla üldplaneeringuga.

Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu koostamise käigus teostatakse müra analüüsimine ja vajadusel mürauuring koos müra modelleerimise ja/või -mõõtmisega.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1018

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 553 algatati Rail Baltica Kurtna peatuse detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Kurtna külas Viimsi metskond 42 (katastritunnus: 71814:001:0513) ja 11152 Kirdalu-Kiisa tee (katastritunnus: 71814:001:0189) maaüksuste osal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Rail Baltica Kurtna peatuse rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi: üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustuses, mille juhtfunktsioon on puhke- ja virgestusmaa ning mida läbib Harju maakonnaplaneeringuga (kehtestatud 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41) määratud Rail Baltica raudtee trassikoridor. Harju maakonnaplaneeringu kehtestamisega hakkasid kehtima Saku valla üldplaneeringus trassikoridori asukohas maakonnaplaneeringuga sätestatud maakasutustingimused. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8 vastuvõetud  Saku valla üldplaneering näeb samuti ette Rail Baltica kohaliku Kurtna peatuse asukoha käesoleva detailplaneeringu alale. Detailplaneering on kooskõlas ka vastuvõetud Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 3 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavalitsus) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (lisa 2) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu koostamise käigus teostatakse järgmised uuringud:

  • Peatuse müraallikatest (sh juurdepääsuteedest) tingitud mürafooni hinnang ning vajadusel (müra normtasemete ületamisel) töötatakse välja leevendusmeetmed. Müratingimusi tagavate nõuete seadmine on üks detailplaneeringu ülesannetest (PlanS § 126 lg 1 p 12);
  • Hüdrogeoloogiline uuring, mille käigus selgitatakse välja planeerimiseks ja projekteerimiseks vajalikud hüdrogeoloogilised tingimused. Uuringuga selguvad täpsemad andmed põhjavee taseme, kvaliteedi ja kaitstuse kohta (sh vajadusel
    andmed lokaalse VK-süsteemi rajamiseks juhul, kui tulenevalt asukohast ei ole otstarbekas või võimalik olemasoleva ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni süsteemiga liituda). 
  • Radoonitaseme mõõtmine, määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1017

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 531 algatati Rail Baltica Luige peatuse detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Saku vallas Männiku küla Männiku polügooni maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0983) ja Viimsi metskond 10 maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:2151). Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 ha.

Juurdepääsuteed kavandatakse Kiili valda jäävate Viimsi metskond 314 (katastritunnus: 71801:001:2152) ja Luige tn 1 (katastritunnus: 30402:001:0040) maaüksuste kaudu. Alternatiivse variandina lahendatakse ligipääs Saku valda jääva Viimsi metskond 10 (katastritunnus: 71801:001:2151) ja Kiili valda jäävate Viimsi metskond 314 (katastritunnus: 71801:001:2152), Viimsi metskond 314 (katastritunnus: 30501:001:0082), Tamme tänav T7 (katastritunnus: 30501:001:0076) maaüksuste kaudu. Alternatiivide otstarbekus, teostatavus ja täpne trassi asukoht selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Rail Baltica Luige peatuse rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi: üldplaneering) asub planeeritav ala riigikaitsemaa ja riigimetsamaa alal ning mida läbib Harju maakonnaplaneeringuga (kehtestatud 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41) määratud Rail Baltica raudtee trassikoridor. Harju maakonnaplaneeringu kehtestamisega hakkasid kehtima Saku valla üldplaneeringus trassikoridori asukohas maakonnaplaneeringuga sätestatud maakasutustingimused. Detailplaneering on kooskõlas Harju maakonnaplaneeringu ja Saku valla üldplaneeringuga.

Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8 vastuvõetud Saku valla üldplaneering näeb samuti ette Rail Baltica kohaliku Luige peatuse asukoha käesoleva detailplaneeringu alale.

Detailplaneering on ka kooskõlas vastuvõetud Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 3 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavalitsus) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (lisa 2) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu koostamise käigus teostatakse järgmised uuringud:

- Peatuse müraallikatest (sh juurdepääsuteedest) tingitud mürafooni hinnang ning vajadusel (müra normtasemete ületamisel) töötatakse välja leevendusmeetmed. Müratingimusi tagavate nõuete seadmine on üks detailplaneeringu ülesannetest (PlanS § 126 lg 1 p 12);

- Hüdrogeoloogiline uuring, mille käigus selgitatakse välja planeerimiseks ja projekteerimiseks vajalikud hüdrogeoloogilised tingimused. Uuringuga selguvad täpsemad andmed põhjavee taseme, kvaliteedi ja kaitstuse kohta (sh vajadusel andmed lokaalse VK-süsteemi rajamiseks juhul, kui tulenevalt asukohast ei ole otstarbekas või võimalik olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemiga liituda).

- Radoonitaseme mõõtmine, määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1016.

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 530 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Jälgimäe küla Pärnu mnt 557 maaüksusel ja lähialal.

Planeeritav ala koosneb Pärnu mnt 557 (71801:001:1248) maaüksusest ning 4 Tallinn- Pärnu-Ikla tee (71801:001:1249) maaüksuse osast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 9700 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pärnu mnt 557 maaüksusel ehitusõiguse määramine kahe äri- ja laohoone rajamiseks (väikelaod ja bürood). Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Juurdepääs kinnistule on 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee mahasõidult ning lisaks on kinnistu kasuks teeservituut Pärnu mnt 555 krundilt, mis tagab juurdepääsu Juuliku- Tabasalu teelt.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (vastuvõetud Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8) asub planeeritav ala samuti äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-alal. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva ning vastuvõetud Saku valla üldplaneeringuga.

Antud detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kuulu Saku Vallavalitsuse määruses toodud tegevuste alla ja seega ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumine vajalik.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1015 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldusega nr 518 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Jälgimäe küla Mardi maaüksuse osal ja lähialal.

Detailplaneeringua ala koosneb Mardi (katastritunnus: 71801:001:0218, maatulundusmaa 100%) maaüksuse osast, Topi alajaam 2 maaüksuse osast (katastritunnus: 71801:001:0241, maatulundusmaa 100%) ja Ubina (katastritunnus: 71801:001:0411, maatulundusmaa 100%) maaüksuse osast. Juurdepääsutee täpse asukoha määramiseks on planeeringuala sisse haaratud Topi alajaam 2 ja Ubina maaüksused.  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 6200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mardi maaüksuse tiheasustusalale jäävale osale ehitusõiguse määramine tootmishoone  rajamiseks (puidutoodete ja mööbli tootmine). Lisaks antakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja tootmismaa. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (vastuvõetud Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8) asub planeeritav ala samuti äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-alal. Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva ning vastuvõetud Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1014 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 23.08.2022 korraldusega nr 479 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Jälgimäe küla Mõisavahe tee 10 maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mõisavahe tee 10 (katastritunnus: 71801:003:0571) maaüksuse osa jaotada kolmeks elamumaa krundiks ja määrata neile ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga antakse lisaks veel tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalikud asukohad ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 13 000 m².

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere-ja ridaelamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on Mõisavahe tee 10 maaüksusel paiknev Jälgimäe mõisa tallihoone üks osa Jälgimäe mõisa tervikkompleksist ning on määratud kultuurimälestiste nimekirja. Mõisavahe tee 10 maaüksusele ulatub Jälgimäe mõisa ja pargi muinsuskaitseala kaitsevöönd. Mõisavahe tee 10 kinnistul asub ka asulakoha arheoloogiamälestis (kultuurimälestise registrinumber 18911), kus arheoloogiline kultuurikiht võib olla laiguti säilinud. Sellest lähtudes tuleb planeerimise protsessi käigus Mõisavahe tee 10 kinnistul läbi viia arheoloogiline eeluuring. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1013 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 09.08.2022 korraldusega nr 455 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine Saku valla Juuliku küla Juuliku maaüksuse osal ja lähialal.

Planeeritav ala asub Saku valla Juuliku küla Juuliku maaüksuse osal (katastrinumber: 71801:005:0623, maatulundusmaa 100%, pindala: 21 8829 m²) ja lähialal (Juuliku-Tabasalu tee osa, katastrinumber: 71801:005:0562).

Planeeringuala piirneb Juuliku-Tabasalu tee (71801:005:0562), Juula (71801:005:01059), Ehatee L1 (71801:005:0351), Eha põik // Eha tee // Kuu tee // Paju põik // Paju tee // Tähe tee (71801:005:0448) maaüksustega. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 8,7 ha (vt lisa 3).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse andmine ärihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga antakse ka tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa-alal, osaliselt haljasala ja parkmetsade, kaitsehaljastuse maal. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (vastuvõetud Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8) asub planeeritav ala äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-alal (ÄT), haljasala ja parkmetsa maa-alal (HM) ning osaliselt pere- ja ridaelamu maa-alal. Lähtudes koostamisel oleva Saku valla üldplaneeringu (vastuvõetud Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8) rakendussätetest (seletuskirja punkt 11), peab uue Saku valla üldplaneeringu kehtestamise hetkel poolelioleva menetluskäiguga detailplaneeringute puhul arvesse võtma uut Saku valla üldplaneeringut. Juhul, kui menetletav detailplaneering on vastuolus uue üldplaneeringuga, tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga, kui detailplaneeringut ei ole enne üldplaneeringu kehtestamist jõutud vastu võtta „Planeerimisseaduse" § 134  tähenduses.

Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (lisa 2) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja detailplaneeringu koostamise käigus kaasata välisõhus leviva müra eriala spetsialist ja koostada mürauuring, mis analüüsib maanteede müra ja planeeritava tegevusega seotud müra kandumist elamupiirkonnale. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/980 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldusega 386 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Saku alevikus Saku staadioni, Juubelitammede tee 2//4//Saku mõisapark, Männiku tee 145//Tallinna-Lelle 9,8-27,4 km maaüksuste osal Saku spordi- ja puhkeala rajamiseks Vääna jõe ääres.

Planeeritav ala asub Saku staadioni osal, Juubelitammede tee 2//4//Saku mõisapark osal, Männiku tee145//Tallinna[1]Lelle 9,8-27,4 km osal ja Viimsi metskond 23 osal. Planeeritava ala suurus on ca 2,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saku spordi- ja puhkeala teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine. Muuhulgas nähakse ette teede, tehnovõrkude, suusasilla ehitamine ning olemasoleva ujumisbasseini rekonstrueerimine. Rajatised on kavandatud Vääna jõe ehituskeeluvööndisse ning väljaehitamise eeldus on detailplaneeringu kehtestamine.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule asub planeeritav ala Saku mõisapargi ulatuses parkmetsamaal ja ülejäänud osal puhke- ja virgestusmaal. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga ning arvestab Saku valla üldplaneeringuga (vastuvõetud Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8).

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 22 (muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 2 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavalitsus) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Saku Vallavalitsuses ja Saku valla geoinfosüsteemis:

https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/979.  

Algatamise korraldus

 

Saku Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 148 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad  ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Jälgimäe külas Saviaugu maaüksusel ja lähialal.

Planeeritav ala koosneb Saviaugu maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:1040), Metsaääre (71801:003:1021) maaüksuse osast ning Küünimäe (71801:003:1030) maaüksuse osast.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saviaugu, Metsaääre osa ja Küünimäe osa maaüksuste jaotamine kruntideks ja neile hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalikud asukohad ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus. Tootmismaa ja olemasolevate elamumaade vahele jäetakse puhverala kaitsehaljastuse rajamiseks. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 39 000 m². 

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmis- ja ärimaa, osaliselt pere-ja ridaelamumaa ning Metsaääre maaüksuse osas haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse rakendamine ainult tootmis- ja ärihoonete ehitamiseks.

Saku Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 8 vastu võetud Saku valla üldplaneeringu rakendussätete kohaselt on mõistlik detailplaneeringu algatamisel järgida vastuvõetud üldplaneeringut. Vastuvõetud Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmis- ja ärimaa, osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Selle kohaselt peab elamu- ja ettevõtlusalade vahele jääma 30 m säilitatavat/rajatavat kõrghaljastust (kaitsehaljastus) võimalike häiringute leevendamiseks. Kõrghaljastus võib olla kitsam või sellest loobuda, kui kasutatud on teisi piisavaid meetmeid häiringute leviku tõkestamiseks. Tootmishoonete planeerimisel tuleb kaitsehaljastus ette näha Saviaugu maaüksusel kõrvalkinnistutel asuvate elamumaade kaitseks ning käesoleval juhul saab seda teha üldplaneeringus märgitud pere- ja ridaelamumaa arvelt. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on planeeringulahenduse  väljatöötamisel vajalik koostada mürauuring, kaasata võimalike müra leevendusmeetmete ja vastavate konkreetsete tingimuste väljatöötamiseks välisõhus leviva müra eriala spetsialist.

Algatatud DP korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/946 ning tööajal Saku Vallamajas Juubelitammede tee 15, Saku alevik.

 

Saku Vallavalitsuse 01.03.2022 korraldusega nr 137 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Kokatalu tee 5 maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kokatalu tee 5 (katastritunnus: 71801:001:1232, elamumaa 100%, pindala 5068 m2) maaüksuse jaotamine kaheks elamumaa krundiks ning määrata neile ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga antakse lisaks veel tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalikud asukohad ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 5500 m².

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt on planeeringuala tiheasustusega ala ning juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt on haljasala ja parkmetsa maa, kaitsehaljastuse maa. Detailplaneeringu algatamine on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/945 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 08.02.20222 korraldusega 92 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Kasemetsa külas Saku katsepunkti (71801:003:0460) maaüksusel ja lähialal lasteaia ja eakatekodu rajamiseks.

Planeeritav ala asub Saku katsepunkt (katastritunnus: 71801:003:0460, maatulundusmaa 100%, pindala: 4,06 ha, registriosa nr 554802) maaüksusel, Tuisu tee osa (71801:001:1501, transpordimaa 100%), 11342 Saku-Tõdva tee osa (71801:006:1014, transpordimaa 100%), Vana-Hiiemäe osa (71801:006:0983, maatulundusmaa 100%) maaüksustel.

Planeeringuala piirneb Vana-Hiiemäe (71801:006:0983), Vihuri (71801:003:1076), Uus-Kuuli (71801:003:0813), Uus-Kiipsu (71801:001:1905), Kongo (71801:006:1049), Hiiemäe (71801:006:0036) maatulundusmaadega, Raili (71801:003:0201), Raili tee 2 (71801:003:0559), Raili tee 3 (71801:001:2059), Hiiemäe tee 1 (71801:003:0588), Hiiemäe tee 3 (71801:006:0911) elamumaadega. Planeeritava ala suurus on ca 6 ha (vt lisa 3).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saku katsepunkt maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0460) ja lähiala kruntideks jaotamine ja hoonestusala ning ehitusõiguse määramine lasteaia ja eakatekodu rajamiseks. Lasteaed rajatakse kuni 18 lasteaiarühmale ning eakatekodu kuni 200 kliendile. Detailplaneeringuga antakse ka tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi: üldplaneering) asub planeeritav ala üldkasutatavate hoonete maa-alal. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 22 (muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 2 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavalitsus) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (lisa 2) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja koostada liiklusuuring ja mürauuring. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Saku Vallavalitsuses ja Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/944

 

Saku Vallavalitsuse 16.11.2021 korraldusega nr 697 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Roobuka küla Mikkori haljaku (katastritunnus: 71814:001:0654) maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mikkori haljaku (katastritunnus: 71814:001:0654) osa ja Mikkori tee 10 (katastritunnus: 71814:001:0652) maaüksuse jaotamine kolmeks elamumaa krundiks (suurustega ca 1500 m2, 1502 m2 ja 1546 m2, kokku ca 4548 m2) ning määrata neile hoonestusalad ja ehitusõigused üksikelamute ehitamiseks. Lisaks antakse juurdepääsuteede, tehnovõrkude ja -rajatiste võimalikud asukohad ja liikluskorralduse põhimõtteline lahendus. Ülejäänud osas on ette nähtud maa sihtotstarbeks üldkasutatav maa, millele rajatakse mänguväljak. Üldkasutatava maa suurus on vähemalt 20% Mikkori kvartali DP planeeringuala suurusest. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 17 000 m².

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22; edaspidi: üldplaneering) kohaselt asub soovitav planeeringuala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ning  puhke- ja virgestusmaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka Saku valla geoinfosüsteemis: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/911 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 04.05.2021 korraldusega nr 279 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku vallas Tänassilma külas Uusnõmme tee 7 maaüksusel.

Planeeringuala koosneb Uusnõmme tee 7 maaüksusest (katastritunnus 71801:001:0902, elamumaa 100%, pindala 3200 m2, registrikood 12336002), Kungla tänava teemaa (katastritunnus 71801:001:0488, transpordimaa 100%) ja Uusnõmme tee teemaa osast (katastritunnus 71801:001:0985, transpordimaa 100%). Planeeritav ala asub Tänassilma külas, väljaehitatud ja planeeritud üksikelamute piirkonnas. Ala suurus on ligikaudu 5200 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Uusnõmme tee 7 jaotamine kaheks krundiks, neile hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneering on vaja koostada, kuna lähtuvalt planeerimisseaduse § 126 on kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine detailplaneeringu ülesanne.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule asub planeeritav ala  tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/876 ning tööajal Saku Vallamajas Juubelitammede tee 15, Saku alevik.

 

Saku Vallavalitsuse 04.05.2021 korraldusega nr 278 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku vallas Kasemetsa külas Kruusivälja maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0360).

Planeeritav asub Saku alevikust lõunas, aleviku vahetus läheduses, raudtee ja Saku-Tõdva tee vahel. Ala piirneb Uusmäe tee korterelamualaga ning Allika maaüksusega. Ala suurus on ca 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kruusivälja maaüksuse kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine korterelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt on Kruusivälja maaüksuse juhtotstarve korterelamumaa ning osaliselt haljasala ja puhke- ja virgestusmaa. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/875, ning tööajal Saku Vallamajas Juubelitammede tee 15, Saku alevik.

 

Saku Vallavalitsuse 30.03.2021 a korraldusega nr 201 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Saku aleviku Kivinuka tn 25 maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0485).

Detailplaneeringu ala asub Kivinuka tänaval ning piirneb Kivinuka tn 23, Kivinuka 27, Sarapuu tn 8, Pajulille ja Tondumetsa  kinnisasjadega. Planeeritava ala suurust on 2862 m2.

Maaüksusel kehtib Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe kinnistute detailplaneering (kehtestatud Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36). Saku Vallavalitsuse 19. veebruari 2019 korraldusega nr 98 on väljastatud projekteerimistingimused PT-019-19 ning sellele tuginedes on koostatud ehitusprojekt ja väljastatud 28. oktoobril 2019 ehitusluba 1912271/30813.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule asub planeeritav ala  tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%.

Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on Kivinuka tn 25 kinnistu ulatuses kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala, ehitisealuse pinna ning katusekalde muutmine. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/874 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 139 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad  ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Juuliku külas Tariku (katastritunnus 71801:005:0437) ja Tarikupõllu (katastritunnus 71801:005:0438) maaüksustel ning lähialal.

Planeeringu ala asub Saku aleviku ja Juuliku küla piiril, Tariku ja Tarikupõllu maaüksustel. Ala suurus on ca 20 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tariku ja Tarikupõllu maaüksuste kruntideks jaotamine, neile hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine üksikelamute, kaksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks ning tehnovõrkude ja -rajatiste ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala tiheasustusalale ning maa otstarve on pere- ja ridaelamutemaa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 22 (muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 2 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavalitsus) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja koostada piirkonda hõlmav liiklusuuring. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu korralduse, lähteseisukohtadega ja KSH eelhinnanguga saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/872 ning tööajal Saku Vallamajas Juubelitammede tee 15, Saku alevik.

 

Saku Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 138 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku vallas Üksnurme külas Kaljumetsa maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0602) ja lähialal.

Planeeritav ala asub Saku vallas, Saku aleviku vahetus läheduses. Planeeringuala piirneb Parma tee 3 (71801:003:1073), Üksnurme tee 16b (71801:003:0210), Uue-Lukusepa (71801:001:1744) maaüksustega ning Rahula-Saku tee (71801:003:1098, 71801:001:1745, 71801:001:1894) tänavamaaga. Planeeritava ala suurus on ca 2 500 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saku vallas Üksnurme külas Kaljumetsa maaüksusele tootmishoonete püstitamine.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala tiheasustusalale ning maa otstarve on perspektiivne tootmismaa, lao- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/871 ning tööajal Saku Vallamajas Juubelitammede tee 15, Saku alevik.

 

Saku Vallavolikogu 19.02.2021 a otsusega nr 12 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas Lauri maaüksuse osal (katastritunnus: 71801:001:0884).

Planeeritav ala asub Saku vallas, Saue valla piiril, Tänassilma küla põhjaosas, Nõlvaku tänava ja Nõmmeliiva tee 1 kinnistuga külgneval alal. Planeeritav ala koosneb tiheasustusalale jääva Lauri maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0884) osast ja Saue valda jääva Nõlvaku tänav L2 maaüksuse osast (katastritunnus: 72703:001:0568). Planeeritava ala suurus on ca 62 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lauri maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0884; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 26,21 ha; kinnistusregistri nr: 12858402) tiheasustusala osas (ca 56 000 m2) kruntide moodustamine ning neile hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine kuni viie korterelamu ja lasteaia ehitamiseks ning tehnovõrkude ja  -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. 

 Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa. Lähtudes planeerimisseaduse § 142  lõike 1 punktist 1 on üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmise korral tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. 

Üldplaneeringu seletuskirja punkt 2.16 sätestab, et üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eelduseks on piisava avaliku huvi olemasolu. Avaliku huvi määratlemisel lähtutakse eelkõige vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestatakse valla arengu iseärasusi.

 Lauri kinnistu asub Saku vallas, Saue valla piiril. Saku valla arengukava 2035+ tegevuskava kohaselt on Tänassilma piirkonda lasteaia rajamine koostöös naaberomavalitsusega kavandatud aastateks 2022 ja 2023. Kuna nii Saue kui ka Saku vallal puudub antud piirkonnas maaomand, siis on lasteaia rajamine võimalik ainult koostöös maaomanikuga.

 Saku valla üldplaneeringu seletuskirja punkt 2.16 sätestab, et üldplaneeringu muutmiseks põhjendatud vajaduse äratundmisel on Saku Vallavolikogul planeerimismenetlusele omaselt lai kaalutlusruum. Valla arengu põhisuundade ja tingimuste määramine on Saku Vallavolikogu otsustuspädevuses ning nõuetekohase menetluse läbiviimisel on vallavolikogu õigustatud varemtehtud otsuseid muutma. Üldplaneeringu muutmine võib toimuda nii uue üldplaneeringu kehtestamisega kui vajadusel ka detailplaneeringus sisalduva muudatusettepanekuga. Seejuures tuleb täita piisava tõhususega planeerimisseadusest tulenevaid kohustusi avalikkuse kaasamisel, erinevate seisukohtade arvessevõtmise võimalikkuse kaalumisel ja erinevate huvide vahel tasakaalustatud lahenduse leidmisel. 

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 2 alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktist 4 peab otsustaja (st Saku Vallavolikogu) andma eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (lisa 2) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.  

 Saku Vallavalitsus esitas Keskkonnaametile vastavalt KeHJS § 33 lõikele 6 seisukoha andmiseks antud detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu koos lisadega. Keskkonnaamet on oma 14.01.2021. a kirjaga nr 6-5/20/21084-2 seisukohal, et algatatava detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. 

 Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/870, Saku valla kodulehel ning tööajal Saku Vallamajas Juubelitammede tee 15, Saku alevik.

 

Saku Vallavalitsuse 22.12.2020 a korraldusega nr 701 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Saku aleviku Männi tee 14 (katastritunnus 71801:001:1773) maaüksusel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Männi tee 14 maaüksuse kruntideks jaotamine, neile hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine kaksikelamute ehitamiseks.

Planeeringuala ala asub Saku vallas, Saku aleviku põhjaosas Tallinna ringtee vahetus läheduses, Männi tee 14 kinnistul. Planeeringu ala piirneb Saku alevikus Viimsi metskond 22 (71801:001:0997) ja Männi tee 16 (71801:001:0150) maatulundusmaaga, Rebasesaba tn 1 (71801:001:1689) ja Rebasesaba tn 3 (71801:001:1689) elamumaaga ning Männi tee (katastrinimi Tamme tee, 71801:001:1419) transpordimaaga. Planeeritava ala suurus on ca 11 000 m2.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) jääb planeeringuala tiheasustusalale ning maa otstarve on pere- ja ridaelamutemaa. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja koostada mürauuring. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda geoinfosüsteemis https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/869 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 22.12.2020 a korraldusega nr 700 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Arunõmme tee 23, 25, 27, 29, 31, Arukivi tee 8, Arumetsa tee 5 maaüksustel.

Saku Vallavolikogu 11.11.2004 otsusega nr 115 kehtestati detailplaneering Arumetsa kinnistul. Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringu ulatuses olevate Arunõmme tee 23, 25, 27, 29 maaüksuste jaotamine kümneks elamumaa kinnistuks senise viie asemel ning neile ehitusõiguse määramine. Arukivi tee 8 ja Arumetsa tee 5 maaüksustel täpsustatakse liikluskorralduse lahendust.

Planeeringuala piirneb Tänassilma tee 55 maatulundusmaaga (katastritunnus: 71801:001:0555), Arukivi tee 6 (katastritunnus: 71801:001:0569), Arumetsa tee 3 (katastritunnus: 71801:001:0564), Arunõmme tee 19 (katastritunnus: 71801:001:0559) ja Arunõmme tee 21 (katastritunnus: 71801:001:0601) elamumaaga ning Arukivi tee (katastritunnus: 71801:001:0566), Arumetsa tee (katastritunnus: 71801:001:0557) ja Arunõmme tee (katastritunnus: 71801:001:0556) tänavamaaga. Detailplaneeringu ala koosneb Arunõmme tee 23, 25, 27, 29, 31, Arukivi tee 8, Arumetsa tee 5 (katastritunnused 71801:001:0603, 71801:001:0605, 71801:001:0607, 71801:001:0609, 71801:001:0611, 71801:001:0571, 71801:001:0565) maaüksustest. Planeeritava ala suurus on ca 25 000 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) asub detailplaneeringu ala tiheasustusega alal, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt peab üksikelamukruntide suurus üldjuhul olema 1 500 m2. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/868 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 20.10.2020 a korraldusega nr 571 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Saku aleviku Üksnurme tee L7 ja Üksnurme tee lõik 1 maaüksustel (katastritunnus: 71801:001:2031, 71801:005:0464). Saku Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 66 kehtestati Sepa II detailplaneering, millega määrati Üksnurme tee L7 kinnistu transpordimaaks ning nähti maaüksusele ette tee, parklad ja haljasala. Koostatava detailplaneeringu ülesanne on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, et püstitada kinnistule kuni nelja korteriga korterelamu.

Planeeringuala piirneb Üksnurme tee 2 (katastritunnus: 71801:005:0462; Saku Selver), Üksnurme tee (71801:005:0463), Üksnurme tee lõik 2 (71801:005:0465), Üksnurme tee 4 (71801:001:2028), Üksnurme tee 4a (71801:001:2029), Üksnurme tee 4b (71801:001:2030) kinnistutega. Planeeritav ala koosneb Üksnurme tee L7, Üksnurme tee lõik 1, Üksnurme tee 4 osast ja Üksnurme tee 4b osast (katastritunnused 71801:001:2031, 71801:005:0464, 71801:001:2028, 71801:001:2030) maaüksustest. Planeeritava ala suurus on ca 3 500 m2. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala  tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on perspektiivne korterelamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/867 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 25.08.2020 korraldusega nr 438 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Jälgimäe küla Värava maaüksusel ja lähialal.

Planeeritav ala asub Saku vallas Jälgimäe külas Mõisavahe tee ja Vahe tee vahetus läheduses. Planeeritav ala koosneb Värava maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0255, maatulundusmaa 100 %, pindala 8724 m2, kinnistusregistri nr: 7471402) ning osaliselt Vahe tee (katastriüksus: 71801:003:0637) ja Mõisavahe tee (katastritunnus: 71801:003:0633) maaüksustest. Planeeritava ala suurus on ca 10 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saku valla Jälgimäe küla Värava maaüksuse ja lähiala kuni 5 elamukrundiks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavale alale jääb osaliselt arheoloogiamälestis nr 18911 (asulakoht) oma piiranguvööndiga. Mõisavahe tee on üldplaneeringuga määratud avalikult kasutatavaks teeks. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.

Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/866 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 30.06.2020 korraldusega nr 354 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Saku aleviku Kivinuka tn 19 maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0506). Planeeritav ala asub Kivinuka tänaval ning piirneb Kivinuka tn 21 (katastritunnus: 71801:005:0505) ja Tondumetsa (katastritunnus: 71801:003:0889) kinnisasjadega. Planeeritava ala suurus on 2409 m2.

Detailplaneering on vaja koostada Kivinuka tn 19 maaüksusele määratud ehitusõiguse muutmiseks. Ehitisealust pinda ei ole võimalik suurendada projekteerimistingimustega, kuna ehitusseadustiku § 27 lõikes 4 ei ole välja toodud detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna täpsustamise võimalust projekteerimistingimustega. Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestati Lepiku, Soosaare, Väetisehoidla ja Hiiemäe detailplaneering, millega määrati Kivinuka tn 19 maaüksusele ehitusõigus, mille järgi on ehitisealuseks pinnaks määratud 240 m2. Detailplaneeringu lahendusena soovitakse suurendada ehitisealust pinda kuni 20% krundi pindalast. Lähipiirkonnas kehtivatel detailplaneeringutel on ehitisealused pinnad määratud vähemalt 20% krundi pindalast. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/865 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).
 

 

Saku Vallavalitsuse 02.06.2020 a korraldusega nr 308 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma külas Nõmmeliiva tee 3 (katastritunnus: 71801:001:0875) ja Nõmmeliiva tee 5 (katastritunnus: 71801:001:0876) kinnistutel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistutel kehtiva Pille ja Mäetooma detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine. Kehtiva detailplaneeringu järgi määrati Nõmmeliiva tee 3 ja Nõmmeliiva tee 5 kinnistutele ehitisealuseks pinnaks kuni 300 m2, kuhu on võimalik rajada 2 kuni 3 korruselist korterelamut. Koos Nõmmeliiva tee 1 kortermajaga on lubatud kolme kortermaja peale kokku rajada kuni 36 korterit. Nõmmeliiva tee 1 maaüksusele rajatud kortermajas on kuus korterit. Koostatava detailplaneeringuga soovitakse suurendada ehitisealust pinda mõlemail kinnistul kuni 550 m2. Planeeritav ala asub Saku valla piiril, Tänassilma külas, Saue vallas asuva Laagri aleviku vahetus läheduses. Planeeringuala piirneb Sookolli tänav T2 tänavamaaga (71801:001:0856), Nõmmeliiva tee 1 kinnistuga (71801:001:0874), Lauri maaüksusega (71801:001:0884) ja Väike-Pille maaüksusega (71801:001:0844). Planeeritava ala suurus on ca 15 000 m2. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasutuses, maa juhtotstarve on korterelamu maa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/864 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 05.05.2020 a korraldusega nr 259 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Üksnurme küla Lume tee 1 kinnistul (katastritunnus: 71801:003:0712). Detailplaneeringu eesmärk on Lume tee 1 kinnistu (katastritunnus 71801:003:0712; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 1521 m2; kinnistusregistri registriosa nr 12267102) ehitusõiguse määramine ehitusaluse pinna suurendamiseks. Detailplaneeringuga soovitakse määrata ehitisealuseks pinnaks kuni 20% maaüksuse pinnast, mis on kokku ca 300 m2.

Planeeritav ala piirneb Tuisu tee (katastritunnus 71801:001:1501), Lume tee (katastritunnus 71801:003:0717) tänavamaaga ning Lume tee 3 (katastritunnus: 71801:003:0713) elamumaaga. Planeeringuala koosneb Lume tee 1 kinnistust. Planeeringuala suurus on 1521  m2. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasutuses, maa juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/862 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 07.01.2020 korraldusega nr 16 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Ratasepa maaüksusel (71801:003:0260; maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala suurus on 62 488 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ratasepa maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine kuni kolme äri- ja tootmishoone ehitamiseks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha ja liikluskorralduse põhimõtete määramiseks. Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise  korraldusega on võimalik tutvuda  Ratasepa detailplaneering ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Teaduse 13, Saku alevik).

 

Saku Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 675 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Kurtna küla Saega maaüksusel (71814:001:0172, maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala suurus on ligikaudu 14 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saega maaüksuse jaotamine kruntideks ning hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine. Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Saega detailplaneering ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Teaduse 13, Saku alevik).

 

Saku Vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega nr 608 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Kasemetsa küla Allika maaüksusel (71801:005:0136; maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala suurus on ligikaudu  17 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Allika maaüksuse jaotamine kruntideks ning hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine korterelamute ehitamiseks ning tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsude võimaliku asukoha ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda  Allika detailplaneering ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Teaduse 13, Saku alevik).

 

Saku Vallavalitsuse 22.10.2019 korraldusega nr 565 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Kivi maaüksusel ja lähialal (katastritunnus: 71801:001:0164; sihtotstarve: tootmismaa 100%). Planeeritava ala suurus on ligikaudu  25 000 m2 .

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kivi maaüksuse jaotamine neljaks äri- ja tootmismaa krundiks ning nõuetekohase juurdepääsutee kavandamine planeeritavatele kruntidele ja Toomaveski tänava piirkonna elanikele. Kuna planeeritav ala asub elamupiirkonna lähedal, siis on lubatud ainult võimalikult väikese mõjuga keskkonnasõbralik tootmis- ja äritegevus. Suure veetarbimisega tegevusi ei ole antud piirkonnas võimalik kavandada.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda  Kivi detailplaneering ning tööaegadel Saku Vallavalituses (Teaduse 13, Saku alevik)

 

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019. a korraldusega nr 471 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Lubjamäe maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0242).      
Planeeritav ala asub Tänassilma külas Seljaku tn läheduses, piirnedes Seljaku tn (katastritunnus: 72703:001:0257), Kirsimäe tn 2 (katastritunnus: 71801:001:1707), Kirsimäe tn 4 (katastritunnus: 71801:001:1708), Kirsimäe tn 6 (katastritunnus: 71801:001:1709), Kirsimäe tn 8 (katastritunnus: 71801:001:1711), Kirsimäe tn 10 (katastritunnus: 71801:001:2074), Kokasauna (katastritunnus: 71801:001:1122), Kokasauna põik 7 (katastritunnus: 71801:001:1115), Kokasauna põik 3 (katastritunnus: 71801:001:1114), Kokasauna tee 5 (katastritunnus: 71801:001:0266) maaüksustega. Planeeringuala koosneb: Lubjamäe (katastritunnus: 71801:001:0242, maatulundusmaa 100%, pindala 3,95 ha, registriosa nr: 7014602) maaüksusest. Planeeritava ala suurus on 3,95 ha.           
Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamute ja korterelamute ehitamiseks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine ja liikluskorralduse põhimõtete määramine.     
Detailplaneering on vaja koostada, kuna lähtuvalt Saku valla üldplaneeringule (p.2.3.5) on tiheasustusega aladel projekteerimise ja uute katastriüksuste moodustamise ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmise aluseks kehtestatud detailplaneering.
Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt korterelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.      
Detailplaneeringu  algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/857 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019. a korraldusega nr 470 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Lepamaa (katastritunnus: 71801:001:2011, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 3,22 ha; kinnistusregistri nr:  1671002) maaüksusel.           
Planeeritav ala asub Jälgimäe külas 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee, Paju maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0969), Pajupilli põik 7 (katastritunnus: 71801:003:0859), Pajupilli põik 3 (katastritunnus: 71801:003:0858), Pajupilli põik 1 (katastritunnus: 71801:003:0857), Lepatänava (katastritunnus: 71801:001:2010) maaüksuste vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Lepamaa (katastritunnus: 71801:001:2011) kinnistust. Planeeritava ala suurus on ca 3,22 ha.       
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepamaa maaüksuse kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine tootmishoonete ehitamiseks.        
Detailplaneering on vaja koostada, kuna lähtuvalt Saku valla üldplaneeringule (p.2.3.5) on tiheasustusega aladel projekteerimise ja uute katastriüksuste moodustamise ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmise aluseks kehtestatud detailplaneering.
Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala osaliselt tiheasustusega alal ning osaliselt hajaasustusega alal. Maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa (T/B) ja väärtuslik haritav maa. Detailplaneering on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/856 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 06.08.2019 korraldusega nr 396 algatati detailplaneeringu koostamine ja anti lähteseisukohad Saku vallas Saku alevikus Lepiku haljaku maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0639) ja lähialal.

Planeeritav ala asub Saku-Tõdva tee ääres, Saku Selveri vahetus läheduses. Planeeringuala koosneb osaliselt Lepiku haljaku (katastritunnus: 71801:005:0639, üldkasutatav maa 100%; pindala 15748 m2; registrikood: 14266902), osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee (katastritunnus: 71801:006:1014), osaliselt Üksnurme tee 2 (katastritunnus: 71801:005:0462) ja osaliselt Kingu tänava (katastritunnus: 71801:001:1434) maaüksustest ning 11342 Saku-Tõdva tee L3 (katstritunnus: 71801:006:1015; transpordimaa 100%; pindala 907 m2; registrikood: 12455602), 11342 Saku-Tõdva tee L9 (katastritunnus: 71801:005:0555; transpordimaa 100%; pindala 25 m2, registrikood: 13985102), 11342 Saku-Tõdva tee L10 (katastritunnus: 71801:005:0556; transpordimaa 100%; pindala 102 m2; registrikood: 13986302) maaüksustest (vt lisa 2). Planeeringuala pindala on ca 5000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on laiendada Saku Selveri parklat Lepiku haljaku maaüksusel ja lähialal. Detailplaneering on vaja koostada planeeringuala kruntideks jaotamiseks, ehitusõiguse ning liikluskorralduse põhimõtete määramiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt jääb planeeringuala tiheasustusega alale. Maa-ala juhtotstarve on haljasala, kuhu on erandjuhul parklate rajamine lubatud. Planeeritava ala koosseisu jäävad Saku-Tõdva tee L3, Saku-Tõdva tee L9 ja Saku-Tõdva tee L10 transpordimaa maaüksused. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/855 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 
Saku Vallavalitsuse 25.06.2019 korraldusega nr 332 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Juuliku küla Liia (katastritunnus: 71801:005:0348), Juula (katastritunnus: 71801:005:0105) ja Augusti (katastritunnus: 71801:005:0213) maaüksustel ja lähialal. Planeeritav ala asub Juuliku põhjaosas Tallinna ringtee, Eha tee ja Vääna jõe vahelisel ala. Detailplaneeringu ala koosneb Liia (katastritunnus: 71801:005:0348), Juula (katastritunnus: 71801:005:0105) ja Augusti (katastritunnus: 71801:005:0213), Eha tee L1 (katastritunnus: 71801:005:0351) ja osaliselt Eha põik (katastritunnus: 71801:005:0448) maaüksustest. Planeeringuala kontaktalale (vt lisa 3) jäävad osaliselt Juuliku maaüksus (katastritunnus: 71801:005:0623) ja Juuliku – Tabasalu tee (katastritunnus: 71801:005:0562), kuhu planeeritakse perspektiivne teekoridor Juuliku-Tabasalu ringteeni, nn ühendustee Juuliku küla ja Tallinn-Saku-Laagri maanteega. Planeeritava ala suurus on ca 19,2 ha (vt lisa 3). Detailplaneeringu koostamise käigus võib Saku Vallavalitsus vajadusel planeeringuala täpsustada. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Liia, Juula ja Augusti maaüksuste ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksik-, kaksik- ja ridaelamute ning ärihoonete ja/või väikeladude ehitamiseks, Juuliku-Tabasalu ringteele juurdepääsutee asukoha määramine ning vaba aja veetmise kohtade määramine. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augustil 2012. a otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasustuses. Liia kinnistu juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Juula kinnistu juhtotstarve on looduslik haljasmaa. Augusti kinnistu juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamute maa ja looduslik haljasmaa. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. 
Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/849 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).
 
Saku Vallavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 297 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Saue küla Pääsu maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0684).
Planeeritav ala asub Saku vallas Saue külas Kanama-Üksnurme tee vahetus läheduses. Planeeritav Pääsu maaüksus piirneb Vahuri (katastritunnus: 71801:003:0684), Uue-Pearna (katastritunnus: 71801:001:1857), Peetri (katastritunnus: 71801:001:1675) ja Pässi (katastritunnus: 71801:003:0682) maaüksustega. Planeeritava ala suurus on 3686 m2.
Detailplaneering on vaja koostada Pääsu maaüksusele määratud ehitusõiguse muutmiseks, hoonestusala määramiseks ning suurendada lubatud hoonete arvu. Ehitisealust pinda ei ole võimalik suurendada projekteerimistingimustega, kuna ehitusseadustiku § 27 lõikes 4 ei ole välja toodud detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna täpsustamise võimalust projekteerimistingimustega.
Saku Vallavolikogu 09.02.2006 otsusega nr 25 kehtestati Vahuri kinnistu detailplaneeringuga määrati ehitisealuseks pinnaks 300 m2, lubatud on ehitada 1 üksikealmu ja 1 abihoone. Detailplaneeringu lahendusena soovitakse suurendada ehitisealust pinda kuni 20% krundi pindalast (737 m2), täpsustada hoonestusala, määrata krundile lubatud hoonete arvuks 1 üksikelamu ja kuni 3 abihoonet.
Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/848 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).
 

Saku Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 104 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Saku aleviku Kivinuka tn 15 maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0516). Planeeritav ala asub Kivinuka tänaval ning piirneb Kivinuka tn 17 (katastritunnus: 71801:005:0515), Kivinuka tn 13 (katastritunnus: 71801:005:0524) ja Tondumetsa (katastritunnus: 71801:003:0889) kinnisasjadega. Planeeritava ala suurus on 2447 m2. Detailplaneering on vaja koostada Kivinuka tn 15 maaüksusele määratud ehitusõiguse muutmiseks. Ehitisealust pinda ei ole võimalik suurendada projekteerimistingimustega, kuna ehitusseadustiku § 27 lõikes 4 ei ole välja toodud detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna täpsustamise võimalust projekteerimistingimustega. Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestati Lepiku, Soosaare, Väetisehoidla ja Hiiemäe detailplaneering, millega määrati Kivinuka tn 15 maaüksusele ehitusõigus, mille järgi on ehitisealuseks pinnaks määratud 240 m2. Detailplaneeringu lahendusena soovitakse suurendada ehitisealust pinda kuni 20% krundi pindalast Lähipiirkonnas kehtivatel detailplaneeringutel on ehitisealused pinnad määratud vähemalt 20% krundi pindalast. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/843 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldusega nr 76 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku vallas Tänassilma külas Kokatalu tee 1 maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:1231) ja lähialal. Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma tee (katastritunnus: 71801:001:1557), Kokatalu tee (katastritunnus: 71801:001:1233) ja Kokatalu tee 5 (katastritunnus: 71801:001:1232) maaüksuste vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Kokatalu tee 1 (katastritunnus: 71801:001:1231) maaüksusest ja Kokatalu tee (katastritunnus: 71801:001:1233) maaüksuse osast. Planeeritava ala suurus on ca 6200 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Saku valla Tännassilma küla Kokatalu tee 1 ja lähiala maaüksuse (katastritunnus 71801:001:1231; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 5083 m2; kinnistusregistri nr: 13783902) kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa ja osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/839 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse tn 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 16.10.2018 a korraldusega nr 618 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Üksnurme küla Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistul (katastritunnus: 71801:003:0875). Detailplaneeringu eesmärk on Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistu (katastritunnus 71801:003:0875; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 4255 m2; kinnistusregistri registriosa nr 13140202) kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu järgi jaotatakse kinnistu kaheks krundiks, kus ühele krundile jääb olemasolev üksikelamu ja teisele planeeritakse kuni 4 boksiga ridaelamu ehitamist. Planeeringuala asub Saku vallas Üksnurme külas Tuisu tee (katastritunnus: 71801:001:1501) ja Lume tee (katastritunnus: 71801:003:0717) nurgal. Planeeringuala koosneb Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistust ning Tuisu tee osast ja Lume tee osast. Planeeringuala suurus on ca 5000 m2. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeringuala tiheasutuses, maa juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik).

Saku Vallavalitsuse 16.10.2018 korraldus nr 618

 

Saku Vallavalitsuse 18. septembri 2018. a korraldusega nr 531 algatati Saku aleviku Üksnurme tee 4, 4a, 4b (katastritunnused: 71801:001:2028, 71801:001:2029, 71801:001:2030) maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Üksnurme tee 4, 4a, 4b kinnistute ehitusõiguse määramine ehitisealuse pinna suurendamiseks. Planeeritav ala asub Saku alevikus Rahula-Saku tee  ääres. Planeeringuala piirneb läänest Kivisalu tee 2, 4 ja 6 kinnistutega  ja riigimaaga, põhjast Saku vallale kuuluva Lepiku haljaku kinnistuga  ning idas Üksnurme tee 2 kinnistuga. Planeeritav ala koosneb Sepa II kinnistu Üksnurme tee 4, 4a, 4b ja Üksnurme tee L7 maaüksustest (katastritunnused: 71801:001:2028, 71801:001:2029, 71801:001:2030; 71801:001:2031) ja Üksnurme tee lõik 1 kinnistust (katastritunnus: 71801:005:0464). Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeritava ala suurus on ca 1,24 ha. Detailplaneeringu  algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/833 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 14.08.2018. a korraldusega nr 458 algatati detailplaneering  ja anti lähteseisukohad Saku aleviku Kannikese 1/ 3 / 3a / 7; Tallinna mnt 1a kinnistul (katastritunnus: 71801:010:0061) ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äripindade- ja korteritega hoone ehitamiseks ning liikluskorralduse põhimõtete määramine. Planeeritava ala pindala on umbes u 7500 m2. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) kohaselt asub maaüksus tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning haljasala, tegemist segafunktsiooniga alaga ning lähtudes üldplaneeringu punktist 3.3 on tegemist üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga. Tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korralduse ja selle lisadega on võimalik tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/832 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 22.05.2018 a. korraldusega nr 262 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Juuliku külas Nurme 88 kinnistul (katastritunnus: 71801:001:0801). Planeeritav ala asub Saku alevikust väljas, loodepoolses osas, Saku vallas Juuliku külas Nurme tänava vahetus läheduses. Nurme tn 88 piirneb idast Nurme tn 86 kinnistuga, lõunast Nurme tn 90 kinnistuga, läänest Nurme tn 92 kinnistuga ning põhjast Juuliku kinnistuga. Planeeritav ala koosneb Nurme tn 88 kinnistust (katastritunnus 71801:001:1398). Planeeritava ala suurus on 4741m2. DP koostamise eesmärk on kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud DP korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/762 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Saku Vallavalitsuse 10.04.2018 a. korraldusega nr 174 algatati detailplaneering (edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad Saku vallas Tänassilma külas Johannese tee 3 kinnistul (katastritunnus: 71801:001:0801). DP ala asub Tänassilma külas Johannese tee (katastritunnus: 71801:001:0797), Johannese tee 1 (katastritunnus: 71801:001:0798) ja Johannese tee 5 (katastritunnus: 71801:001:0803) kinnistute vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on 1306 m2. DP koostamise eesmärk on Johannese tee 3 kinnistu ehitusõiguse määramine kergete katusealuste rajamiseks. Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP-ga on võimalik tutvuda geoportaalis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/759 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses.

Saku Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldus nr 174

 

Saku Vallavolikogu 12.10.2017. a korraldusega nr 61 algatati detailplaneering (edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla Saku aleviku Raudtee tn 12 maaüksusel. DP ala asub Vääna jõe ja Raudtee tee vahelisel alal. DP ala koosneb Raudtee tn 12 maaüksusest ja Raudtee tänavast. Planeeritava ala suurus on ca 6400 m2.

DP koostamise eesmärk on Raudtee tn 12 (katastritunnus 71801:001:1480, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 5946 m2, kinnistu nimi Arutamme, kinnistu nr 2385602) maaüksuse 2 elamumaa krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi ÜP) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. DP-ga muudetakse planeeritaval alal ÜP-ga määratud hajaasustuse minimaalse uue katastriüksuse suuruse nõuet, kuid ei muudeta Üp-ga määratud maakasutuse juhtotstarvet. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui edasise menetluse käigus selgub, et DP väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. DP algatamise korraldusega ja lähteseisukohtadega saab tutvuda ka tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).

Saku Vallavolikogu 12.10.2017 otsus nr 61

 

Saku Vallavalitsuse 19.09.2017. a korraldusega nr 661 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla Juuliku küla Murumäe tee 14 maaüksusel. DP ala jääb Saku alevikust lääne poole Juuliku külasse ning asub Murumäe põik ning Murumäe tänava vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Murumäe tee 14 kinnistu. Planeeritava ala suurus on ca 1806 m2.

DP koostamise eesmärk on Murumäe tee 14 (katastritunnus: 71801:004:0020; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 1806 m2; kinnistusregistri registriosa nr: 477402) kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase DP-ga.

DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 19.09.2017 korraldus nr 661

    

Saku Vallavalitsuse 25.07.2017 korraldusega nr 553 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatamiseks Saku valla Kasemetsa küla Karlsoni kinnistul (katastritunnus 71801:005:0134).  Planeeritav ala asub Saku aleviku ja Kasemetsa küla piiril, Saku-Tõdva tee ja Tallinn-Lelle raudtee vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Karlsoni kinnistust, osaliselt Teetammi (katastritunnus: 71801:005:0638) maaüksusest ja osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee (katastritunnus: 71801:006:1014) maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Karlsoni kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0134; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 2,85 ha; kinnistusregistri nr: 6803202) kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine korterelamute ehitamiseks.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt korterelamumaa, osaliselt haljasala ning osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. 

Saku Vallavalitsuse 25.07.2017 korraldus nr 553 

 

Saku Vallavalitsuse 13. juuni 2017. a korraldusega nr 492 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tõdva küla Proosa maaüksusel.

Proosa maaüksus soovitakse jaotada kaheks krundiks ning ehitada ühele neist äri- ja tootmishooned. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Proosa (katastritunnus: 71801:006:0612; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 4,25 ha; kinnistusregistri registriosa nr: 14500002) maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tõdva külas Tõdva-Hageri tee ja Saku-Tõdva tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Proosa maaüksus, osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee (katastritunnus: 71801:006:0101) maaüksus ja osaliselt 11240 Tõdva-Hageri tee (katastritunnus: 71801:006:0173) maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 4,7 ha (lisa 3).

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning osaliselt haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastusega maa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga (arvestades, et moodustatav äri- ja tootmismaa krunt või krundid kavandatakse üldplaneeringus tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbega määratud alale).

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 13. juuni 2017 korraldus nr 492

 

Saku Vallavalitsuse 30. mai 2017. a korraldusega nr 442 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 10 maaüksusel ja lähialal.

Tallinna mnt 10 ja Tallinna mnt 10b maaüksustel asuvad Saku Gümnaasiumi koolihoone, spordikeskus ning koolistaadion. Seoses rahvaarvu kasvuga Saku vallas ning Saku Gümnaasiumis soovitakse  rajada uus spordikeskus ning praeguse koolistaadioni asemele täismõõtmetes staadion (jalgpalliväljak + standardne kergejõustiku jooksurada).

Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on Tallinna mnt 10 maaüksusel ja lähialal alal täiendava ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale koolihoonele ja spordikeskusele, uue spordikeskuse ja staadioni ehitamiseks ning koolihoone laiendamiseks.

Planeeritav ala asub Saku alevikus Tallinn-Saku-Laagri tee ja Tallinn-Lelle raudtee vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Tallinna mnt 10 maaüksusest (katastritunnus: 71801:010:0083; sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%; pindala: 46800 m2), Tallinna mnt 10a maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0062; sihtotstarve: tootmismaa 100%; pindala: 175 m2), Tallinna mnt 10b maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1451; sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%; pindala: 22985 m2), osaliselt Viimsi metskond 20 maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1452; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 17,7 ha), osaliselt  11340 Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0411; sihtotstarve: transpordimaa 100%; pindala: 11,87 ha) ja osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee L2 maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1011; sihtotstarve: transpordimaa 100%; pindala: 2004 m2.  Planeeritava ala suurus on ca 90 000 m2.

Planeeritava alal kehtib praegusel ajal Saku Vallavalitsuse 01. juuli 2014. a korraldusega nr 602 kehtestatud Tallinna mnt 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldus nr 442

 

Saku Vallavalitsuse 7. märtsi 2017. a korraldusega nr 202 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Rahula küla Sõrmuse maaüksusel.

Antud maaüksus soovitakse jaotada kruntideks ning ehitada sinna üksikelamud ja abihooned. Detailplaneeringu koostamise eesmärk ja vajadus on Sõrmuse maaüksuse (katastritunnus: 71801:003:0736; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 20 032 m2; kinnistusregistri registriosa nr: 11963702) kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.  Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) peab uute üksikelamukruntide suurus üldjuhul olema 1500–2400 m², suurenedes asula keskosast äärealade suunas. Arvestades ümberkaudsete detailplaneeringutega kavandatud maaüksuste suuruseid ning üldisemalt lähipiirkonna elamumaa kruntide suuruseid, siis kavandatavate elamumaa kruntide minimaalne suurus peab olema vähemalt 2000 m2.

Planeeritav ala asub Rahula külas, Saue küla ja Rahula-Saku tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Sõrmuse maaüksus ja osa 11345 Rahula-Saku tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:1098). Planeeritava ala suurus on ca 2,05 ha.

Vastavalt Saku valla asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringus on maaüksuse põhjapiirile märgitud ka puhverala elamute ja tootmishoonete vahele. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on detailplaneeringule vaja koostada muinsuskaitse eritingimused. Teisi eraldi täiendavaid uuringuid detailplaneeringu koostamise käigus teha vaja ei ole. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 07.03.2017 korraldus nr 202

 

Saku Vallavalitsuse 14. veebruari 2017. a korraldusega nr 145 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Roobuka küla endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkonnas.

Roobuka külas asuvad endised aiandusühistud Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard. Selle piirkonna liiklus toimub avalikult kasutatavalt Tõdva-Hageri teelt mööda Toomase teed, Astra teed ja Astra põiku. Need kolm viimati nimetatud teed asuvad osaliselt riigimaal, osaliselt munitsipaalmaal ja osaliselt eramaal. Roobuka maaüksuse (katastritunnus: 71814:001:0099) omanik soovib sulgeda osa Toomase teest, mis läbib Roobuka maaüksust, sest tee pidev kasutamine piirkonna maaüksuste omanike ja nende lähikondlaste poolt rikub tema privaatsust ja maakasutust. Roobuka maaüksust läbivat Toomase tee lõiku kasutavad peamiselt endise aiandusühistu Vana Toomas maaüksuste omanikud ja nende lähikondlased. Endise aiandusühistu Vana Toomas maaüksusteni on perspektiivselt võimalik pääseda juurde ka kasutades Astra teed – ühendades Astra tee Toomase tee keskosaga või lõunaosaga. Samuti oleks perspektiivselt võimalik rajada uus tee Roobuka maaüksusele. Vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktile 4 on liikluskorralduse määramine detailplaneeringu ülesanne. Detailplaneering on vaja koostada endised aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkonna liikluskorralduse määramiseks (planeeringus tuleb kaaluda erinevaid võimalusi endise aiandusühistu Vana Toomas maaüksustele juurdepääsuks, sealhulgas ka olemasoleva juurdepääsu säilitamist ning leida kõiki puudutatud isikuid arvestades sobivaim lahendus). Lisaks soovib Roobuka maaüksuse omanik jaotada Roobuka maaüksust ning moodustada sinna ühe elamumaa krundi. Detailplaneering on vaja koostada ka Roobuka maaüksuse jaotamiseks ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks moodustatavale elamumaa krundile.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkonna liikluskorralduse määramine ning Roobuka maaüksuse jaotamine ja elamumaa krundi moodustamine koos hoonestusala ja ehitusõiguse määramisega.

Planeeritav ala asub Roobuka külas Tõdva-Hageri tee ääres. Planeeritava ala moodustavad endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkond. Planeeritava ala suurus on ca 19 ha.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa, osaliselt tootmismaa ja kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning osaliselt haljasala ja parkmetsade maa, kaitsehaljastuse maa.. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 14.02.2017 korraldus nr 145

 

Saku Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017. a korraldusega nr 32 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Karksi maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0038).

Karksi maaüksusele soovitakse rajada ridaelamu. Detailplaneering on vaja koostada Karksi maaüksuse hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks ridaelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Karksi maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0038; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 1,60 ha; kinnistusregistri registriosa nr: 3440502, kinnistu nimi: Käspre III) hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ridaelamu ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Saue valla piiri ääres Tänassilma-Laagri tee läheduses. Planeeritava ala moodustab Karksi maaüksus. Planeeritava ala suurus on 1,60 ha.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on detailplaneeringule vaja koostada muinsuskaitse eritingimused. Teisi eraldi täiendavaid uuringuid detailplaneeringu koostamise käigus teha vaja ei ole. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Saku Vallavalitsuse korraldus 10.01.2017 nr 32

 

Saku Vallavalitsuse 27. detsembri 2016. a korraldusega nr 1104 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Tänassilma küla Viirpuu tee 2 maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0834) ja lähialal.

Viirpuu tee 2 maaüksus soovitakse jaotada kokku kaheks elamumaa krundiks ning ehitada nendele mõlemale üks kaksikelamu. Detailplaneering on vaja koostada Viirpuu tee 2 maaüksuse kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Viirpuu tee 2 maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0834; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 3274 m²; kinnistusregistri registriosa nr: 11499202) kaheks krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tänasslma külas Tänassilma-Laagri tee ja Kungla tänava vahetus läheduses. Planeeritava ala moodustavad Viirpuu tee 2 maaüksus, Viirpuu tee maaüksus (71801:001:0842) ja osaliselt Tänassilma-Laagri tee L4 maaüksus (katastritunnus: 71801:001:0485). Planeeritava ala suurus on  ca 4000 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 27.12.2016 korraldus nr 1104

 

Saku Vallavalitsuse 6. detsembri 2016. a korraldusega nr 1049 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Üksnurme küla Kädri maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0283).

Kädri maaüksus soovitakse jaotada kaheks elamumaa krundiks ning ehitada, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihooned. Detailplaneering on vaja koostada Kädri maaüksuse kaheks elamumaa krundiks jaotamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kädri maaüksuse kaheks elamumaa krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 

Planeeritav ala asub Üksnurme külas Rahula-Saku tee ja Vahtramäe tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Kädri maaüksus ning osa Vahtramäe tee maaüksusest (katastritunnus: 71804:001:0069). Planeeritava ala suurus on ca 7500 m2.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 06.12.2016 korraldus nr 1049

 

Saku Vallavalitsuse 29. novembri 2016. a korraldusega nr 1011 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Tiigi tn 19 maaüksuse (katastritunnus: 71801:005:0659) osal ja lähialal. Saku Vallavalitsuse 15. novembri 2016. a 967 anti lähteseisukohad antud detailplaneeringu koostamiseks.

Tiigi tn 19 maaüksuse osale soovitakse rajada Saku esmatasandi tervisekeskus. Selle eesmärgiks on, et ühes asukohas oleksid tagatud kõik esmatasandi tervishoiu kohustuslikud põhiteenused, lisaks valik esmatasandi tervishoiu teiseseid ja toetavaid teenuseid.  Tervisekeskusesse koondatakse perearsti ja pereõe teenus, koduõendusteenus, ämmemanda iseseisva vastuvõtu teenus, füsioteraapiateenus ning apteegi-, hambaravi- ja töötervishoiuteenus. Detailplaneering on vaja koostada vastava krundi moodustamiseks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tiigi tn 19 maaüksuse  osal krundi moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tervisekeskuse ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Saku alevikus Tiigi tn ja Uusmäe tn vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Tiigi tn 19 maaüksuse osa, osa Uusmäe tn maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0656), osa Tiigi tn maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0647) ja osa Teetammi maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0638). Planeeritava ala suurus on ca 17 200 m2.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 15.11.2016 korraldus nr 967   Saku Vallavalitsuse 29.11.2016 korraldus nr 1011

 

Saku Vallavalitsuse 29. novembri 2016. a korraldusega nr 1010 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Metsanurme küla Sihiääre tee 2 maaüksusel.

Sihiääre tee 2 maaüksus soovitakse jaotada kaheks elamumaa krundiks ning ehitada, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihooned. Detailplaneering on vaja koostada Sihiääre tee 2 maaüksuse kaheks elamumaa krundiks jaotamiseks, hoonestusalade ja ehitusõigustee määramiseks, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sihiääre tee 2 maaüksuse (katastritunnus: 71801:006:0912; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 5363 m²; kinnistusregistri registriosa nr: 10883302) kaheks elamumaa krundiks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 

Planeeritav ala asub Metsanurme külas Kasemetsa-Kiisa tee ja Sihiääre tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Sihiääre tee 2 maaüksus ning osa Sihiääre tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0918. Planeeritava ala suurus on ca 6300 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 29.11.2016 korraldus nr 1010

 

Saku Vallavolikogu 17. novembri 2016. a otsusega nr 140 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tammemäe küla Tammemäe tankla kinnistu (katastritunnus 71801:001:0320) ja Viimsi metskond 21 kinnistu (katastritunnus 71801:001:1146) osal.

Detailplaneeringuga soovitakse suurendada Tammemäe tankla kinnistut ning määrata tingimused tankla laiendamiseks (sealhulgas pesula ja parkla rajamiseks). Detailplaneering on vaja koostada Saku valla üldplaneeringus planeeritavale alale määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tammemäe tankla kinnistu ja Viimsi metskond 21 kinnistu osa hoonestusala määramine ja ehitusõiguse määramine tankla, kaupluse, pesula ja parkla ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tammemäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee (11340) ja Saku liiklussõlme (1117) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Tammemäe tankla kinnistu, osa Viimsi metskond 21 kinnistust, osa Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus 71801:005:0411) ja osa Saku liiklussõlme maaüksusest (katastritunnus 71801:001:1217). Planeeritava ala suurus on ca 12 000 m2.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt metsamaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus planeeritaval alal osaliselt määratud metsamaa maakasutuse juhtotstarvet  kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavolikogu 17.11.2016 otsus nr 140

 

Saku Vallavalitsuse 8. novembri 2016. a korraldusega nr 948 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Tänassilma tee 41 maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0003).

Antud maaüksus soovitakse jaotada kokku kolmeks elamumaa krundiks ning ehitada nendele üksikelamud (välja arvatud olemasolev kaksikelamu osa). Detailplaneering on vaja koostada Tänassilma tee 41 maaüksuse kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tänassilma tee 41 maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0003; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 4742 m²; kinnistusregistri registriosa nr: 3036802; kinnistu nimi: Garnisoni 1-1) kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tänasslma külas Tänassilma tehnopargi vahetus läheduses Tänassilma tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Tänassilma tee 41 maaüksus ja osa Tänassilma tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1557). Planeeritava ala suurus on ca 5650 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 08.11.2016 korraldus nr 948

 

Saku Vallavalitsuse 11. oktoobri 2016. a korraldusega nr 889 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Kirdalu küla Loojangu tee 6 maaüksusel (katastritunnus: 71801:006:0478).

Antud maaüksus soovitakse jaotada kaheks eraldi maaüksuseks ja uuele, hoonestamata maaüksusele, soovitakse ehitada üksikelamu ja abihooned Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on Loojangu tee 6 maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele ehitistele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Kirdalu külas Loojangu tee ja Järve oja vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca 8000 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa (ala, kuhu kavandatakse uut hoonestusala) ning osaliselt pole juhtotstarvet määratud. Tegemist on tiheasumi tunnustega hajaasustusalaga. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 11.10.2016 korraldus nr 889

 

Saku Vallavalitsuse 4. oktoobri 2016. a korraldusega nr 860 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Metsavaimu tee 1 ja Johannese ee 2 maaüksustel (katastritunnused: 71801:001:0845 ja 71801:001:0799).

Mõlemale maaüksusel soovitakse ehitada üks üksik- ja/või kaksikelamu ning abihooned.  Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on  Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksuste ehitusõiguste määramine üksik- ja/ või kaksikelamu  ning abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tänasslma külas Tänassilma-Laagri tee, Johannese tee ja Metsavaimu tee vahelisel alal.. Planeeritava ala moodustavad Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksused, osa Johannese tee // Vetevana tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0797) ja osa Metsavaimu tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0878). Ala suurus on  ca 3500 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldus nr 860

 

Saku Vallavalitsuse 4. oktoobri 2016. a korraldusega nr 859 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Tänassilma küla Labori maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:1760).

Labori maaüksusele soovitakse ehitada üksikelamu ja abihooned. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on Labori maaüksuse ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritav ala asub Tänasslma külas Tänassilma tee läheduses. Planeeritava ala moodustab Labori maaüksus ning selle suurus on 3094 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Samuti asub planeeritav ala rohevõrgustiku koridoris. Kuna tegemist on olemasoleva hoonestusalaga, siis ei kavandata antud juhul rohevõrgustikus uusi hoonestusalasid. Detailplaneeringu lahendus peab tagama rohevõrgustiku jätkuva toimimise. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldus nr 859

 

Saku Vallavalitsuse 5. juuli 2016. a korraldusega nr 632 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Teeääre (katastritunnus: 71801:003:1022), Toominga (katastritunnus: 71801:003:1010), Küünimäe (katastritunnus: 71801:003:1030) kinnistutel ja Metsaääre (katastritunnus: 71801:003:1021) kinnistu osal.

Antud kinnistud soovitakse jaotada kruntideks ning määrata ehitusõigused äri- ja tootmishoonete ehitamiseks  Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade määramine ning ehitusõiguste määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Jälgimäe külas Tallinn-Pärnu-Ikla tee ja Mõisavahe tee vahetus läheduses. Planeeritava ala moodustavad Teeääre, Toominga, Küünimäe kinnistud, osa Metsaääre kinnistust, osa Tuuleveski kinnistust (katastritunnus: 71801:003:0008) ja osa 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1 maaüksusest (katastritunnus: 72703:001:0606). Planeeritava ala suurus on ca 11,1 ha.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala suures osas tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning väikeses osas hajaasustusega alal, millele maakasutuse juhtotstarvet pole määratud. Hajaasustuses olev planeeritava ala osa asub rohevõrgustiku koridoris. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 05.07.2016 korraldus nr 632

 

Saku Vallavalitsuse 3. mai 2016. a korraldusega nr 391 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Saku valla Üksnurme küla Metsise maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0930).

Detailplaneeringuga soovitakse jaotada maaüksus kaheks elamumaa krundiks ning rajada, lisaks olemasolevatele hoonetele, ühe üksikelamu ja abihooned. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on Metsise kruntideks jaotamine, hoonestusala ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Üksnurme külas Vahtramäe tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Metsise maaüksus, osa Haavasalu tee lõik maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0815) ja osa Haavasalu tee 1 maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0796). Planeeritava ala suurus on ca 5400 m2.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 3.05.2016. a korraldus nr 391

 

Saku Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a otsusega nr 38 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tõdva küla Tootmise (katastritunnus 71801:006:0012), Matsu (katastritunnus 71801:006:0212), Katkuoja (katastritunnus 71801:006:0414), Katkuoja (katastritunnus 71801:006:0415), Rukkimäe (katastritunnus 71801:006:0412), Palgi (katastritunnus 71801:006:0385 ja Kontori (katastritunnus 71801:006:0384) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringuga soovitakse planeeritav ala jaotada kruntideks, määrata hoonestusalad ning määrata kruntide ehitusõigused lisaks olemasolevatele hoonetele tootmis-, lao- ja ärihoonete ehitamiseks. Samuti soovitakse teha ettepanek Kivisilla peakraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade ning ehitusõiguste määramine lisaks olemasolevatele ehitistele tootmis-, lao- ja ärihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tõdva külas Saku-Tõdva tee ja Tõdva-Hageri tee vahetus läheduses. Planeeringuala moodustavad Tootmise, Matsu, Katkuoja, Katkuoja, Rukkimäe, Palgi, Kontori, Pumbamaja,  Tõdva sidesõlm maaüksused, osa 11342 Saku-Tõdva tee maaüksusest ning planeeritaval alal asuv jätkuvalt riigi omandis olev maa. Planeeritava ala suurus on ca 12,9 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse vähendada Kivisilla peakraavi kalda ehituskeeluvööndit.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavolikogu 21.04.2016. a otsus nr 38

 

Saku Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a otsusega nr 29 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Väike-Kirsimäe maaüksusel (katastritunnus 71801:001:0023).

Detailplaneeringuga soovitakse jaotada maaüksus kokku neljaks elamumaa krundiks ja rajada sinna kaks üksikelamut ning kaks ridaelamut. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on Väike-Kirsimäe maaüksuse kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine.

Planeeritava ala moodustab Väike-Kirsimäe maaüksus ning see asub Tänassilma külas, piirneb kehtestatud Uus-Kirsimäe kinnistu planeeringualaga ja Kirsimäe kinnistu ja lähiala planeeringualaga. Planeeritava ala suurus on 0,67 ha.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus määratud Väike-Kirsimäe maaüksusele määratud korterelamumaa maakasutuse juhtotstarvet pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavolikogu 21.04.2016. a otsus nr 39

 

Saku Vallavalitsuse 12. aprilli 2016. a korraldusega nr 307 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu maaüksusel (katastritunnus: 71801:006:0087) ja lähialal.

Detailplaneeringuga soovitakse jaotada maaüksus elamumaa kruntideks ning määrata nendele ehitusõigus üksikelamute, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Põllu-Kiipsu ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Sealjuures on juurdepääsude lahendamiseks vaja moodustada ka transpordimaa krunt.

Planeeritav ala asub Kasemetsa külas Kiipsu tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Põllu-Kiipsu maaüksus (katastritunnus: 71801:006:0087), osa Remmelga tee 1 maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:1048), osa Remmelga tee 4 maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0328), osa Joosu maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0298) osa Roosi maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:1020), osa Kiipsu tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1502) ja Kiipsu tee L1 maaüksus (katastritunnus: 71801:006:1021). Planeeritava ala suurus on ca 38 500 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala osaliselt tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt hajaasustusega alal, mis on väärtuslik haritav maa. Planeeritavad elamumaa krundid kavandatakse Saku valla üldplaneeringus määratud tiheasustusega alale (Põllu-Kiipsu maaüksuse läänepoolne osa), mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 12.04.2016. a korraldus nr 307

 

 

Saku Vallavalitsuse 22. märtsi 2016. a korraldusega nr 241 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tõdva küla Tõru maaüksusel (katastritunnus: 71801:006:1044).

Detailplaneeringuga soovitakse seada võimalused Tõdva küla Tõru maaüksusel kaksikelamu rajamiseks ning antud maaüksuse jaotamiseks. Detailplaneering on vaja koostada maaüksuse jaotamiseks, hoonestusala ning ehitusõiguse määramiseks kaksikelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tõru maaüksuse jaotamine ning hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kaksikelamu ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Saku-Tõdva tee (11342) ääres. Planeeritava ala moodustavad Tõru maaüksus, osa Saku-Tõdva tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:006:0101) ja osa reformimata riigimaast (EHAK kood: 8472). Planeeritava ala suurus on ca 9400 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 22.03.2016. a korraldus nr 241

 

Saku Vallavolikogu 17. märtsi 2016. a otsusega nr 32 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksustel (katastritunnused 71801:010:0091 ja 71801:010:0310).

Detailplaneeringuga soovitakse suurendada antud maaüksustele määratud hoonestusala ning ehitusõigust, et laiendada alal oleva õlletehase tootmismaterjali ja valmistoodangu laopindu ning perspektiivselt ka tootmistegevust. Samuti soovitakse teha ettepanek Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneering on vaja koostada hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks ning Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksuste osas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste hoonestusala ja ehitusõiguse määramine.

Planeeritav ala asub Saku alevikus Vääna jõe, Tallinn-Saku-Laagri tee, Jaama tänava ja Saku terviseraja vahelisel alal. Planeeritavale alale ulatub osaliselt Saku mõisa park. Planeeritava ala moodustavad Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksused ja osaliselt Jaama tänav (katastritunnus 71801:010:0062). Planeeritava ala suurus on ca 89 000 m2.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60; edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning lao- ja büroohoonete maa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus määratud tootmismaa ning lao- ja büroohoonete maakasutuse juhtotstarbega aladele määratud maksimaalset hoonete kõrgust planeeritaval alal. Samuti soovitakse detailplaneeringuga vähendada Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndit.

Esialgse eskiislahenduse järgi soovitakse planeeritavale alale koos olemasolevate hoonetega rajada maksimaalselt kokku 40 hoonet. Planeeringuala põhjapoolse osa hoonestuse maksimaalseks kõrguseks soovitakse määrata 50 m ning lõunapoolse osa maksimaalseks kõrguseks 25 m. Praegu on antud alal kehtivas detailplaneeringus lubatud rajada kuni 40 m kõrguseid hooneid. Õlletehase territooriumil on käesoleval ajal mitmed hooned üle 20 m kõrged, kõrgeim on ca 30 m kõrgune. Eelkõige on vajalik nii kõrge maksimaalse kõrguse määramine sellepärast, et pikemas perspektiivis soovitakse detailplaneeringuga anda võimalus uue kääritamise ja laagerdamise hoone rajamiseks. Linnaehituslikult sobituksid kõrgemad hooned Tallinna mnt 2 ja Tallinna mnt 2a maaüksusel ala põhjapoolsesse osasse ning madalamad hooned lõunapoolsesse osasse. Täpsed suurimad lubatavad kõrgused saavad selguda peale põhjaliku planeeringulahenduse väljatöötamist edasise menetluse käigus.

Planeeritaval alal asub osaliselt Vääna jõe kalda ehituskeeluvöönd, mida soovitakse antud detailplaneeringuga vähendada esitatud eskiislahenduse järgi 10-le meetrile. Ehituskeeluvööndi vähendamist soovitakse hoonestusala laiendamiseks.

Kuivõrd planeeritaval maa-alal asub kinnismälestis (Saku mõisa park) ja selle kaitsevöönd, tuleb detailplaneering koostada, arvestades Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi. Eritingimustega tagatakse, et planeeritaval maa-alal kavandatavad muudatused ei mõjutaks oluliselt kinnismälestiste säilimist ega vaadeldavust. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavolikogu 17.03.2016. a otsus nr 32

 

Saku Vallavalitsuse 16. veebruari 2016. a korraldusega nr 128 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Joametsa kinnistul (katastritunnus: 71801:001:1243).

Detailplaneeringuga soovitakse jaotada Joametsa kinnistu kokku neljaks äri- ja tootmismaa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ja üheks elamumaa krundiks ning rajada sinna, lisaks olemasolevatele hoonetele, hulgilaod ja/või kaubandus-, teenindus- ja büroohooned ja/või keskkonnasõbralikud tootmishooned. Detailplaneering on vaja koostada planeeritava ala äri- ja tootmismaa, transpordimaa ning elamumaa kruntide moodustamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Joametsa kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusalade määramine ja ehitusõiguse määramine lisaks olemasolevatele ehitistele hulgiladude ja/või kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete ja/või keskkonnasõbralike tootmishoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tallinn-Saku-Laagri tee ja Tänassilma tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Joametsa kinnistu ja osa Tänassilma tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:1557). Planeeritava ala suurus on ca 17 900 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 16.02.2016 korraldus nr 128

 

Saku Vallavalitsuse 19.01.2016. a korraldusega nr 51 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Tänassilama küla Linamäe tn 12 maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0304)..

Evelekt Kinnisvara OÜ on esitanud Saku Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise avalduse ning eskiislahenduse. Taotleja soovib suurendada hetkel Linamäe tn 12 maaüksusele määratud hoonestusala ning ehitusõigust, et laiendada Linamäe tn 12 maaüksusel olemasolevat hoonet (ehitisregistri kood: 120317205). Detailplaneering on vaja koostada hoonestusala piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Linamäe tn 12 maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Linamäe tänava ääres. Planeeritava ala moodustab Linamäe tn 12 maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 7 500 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9.04.2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku vallavalitsuse 19.01.2016 korraldus nr 51

 

Saku Vallavalitsuse 8. detsembri 2015. a korraldusega nr 1026 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Üksnurme küla Kitse tee 5 maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0823; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 3039 m²).

Detailplaneeringuga soovitakse jaotada Kitse tee 5 maaüksuse kokku kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Detailplaneering on vaja koostada planeeritava ala kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine.

Planeeritav ala asub Üksnurme külas Kitse tee ääres. Planeeritava ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:003:0827). Planeeritava ala suurus on ca 3200 m2.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu seletuskirja punkt 2.4.1 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustusega alad on muuhulgas üldplaneeringus märgitud tiheasustusalade piiridest välja jäävad eraldiseisvad elamute või aiamajade grupid, mis koosnevad enamast kui kolmest nimetatud hoonest ja mille õuealade omavaheline kaugus on alla 100 m. Kuna planeeritav ala asub kehtival Parma 4 kinnistu detailplaneeringu, mille tulemusel on jaotatud Kitse tee 5 maaüksuse lähiümbrus kruntideks ning määratud ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks, alal, siis eelnevast lähtudes on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ja ehitusõiguse määramiseks vajalik koostada detailplaneering. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 8. detsembri 2015. a korraldus nr 1026

 

Saku Vallavalitsuse 24. novembri 2015. a korraldusega nr 973 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saustinõmme küla Ristiku maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0553; sihtotstarve: maatulundusmaa 95%, ärimaa 5%; pindala: 1,29 ha).

Planeeritav ala asub Saustinõmme külas, Tallinn-Rapla-Türi tee (15) ja Kivi tee (lähiaadress: Jäätmehoidla tee; 11159) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Ristiku maaüksus, osa Jäätmehoidla tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0234) ning osa Ülase maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0545). Planeeritava ala suurus on ca 1,45 ha.

Detailplaneeringuga soovitakse jaotada Ristiku maaüksuse kokku kaheks krundiks ning rajada sinna, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihooned. Planeering on vaja koostada planeeritavale alale äri/tootmismaa ning elamumaa kruntide moodustamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saustinõmme küla Ristiku maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 9. aprilli 2009. a otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Saku valla üldplaneeringu seletuskirjas on sätestatud, et üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve peab moodustama vähemalt 70% planeeritavast alast. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Saku Vallavalitsuse 24. novembri 2015. a korraldus nr 973

 

 

Saku Vallavalitsuse 27. oktoobri 2015. a korraldusega nr 897 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Toomanurga maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:1296; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 4.31 ha).

Planeeritava ala moodustavad Toomanurga maaüksus (katastritunnus: 71801:001:1296) ja osa  Kivinugise tee // Metsnugise tee  maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0623). Planeeritava ala suurus on ca 5,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga soovitakse jaotada Toomanurga maaüksuse kokku kolmeks krundiks ning rajada sinna, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamud ja abihooned. Detailplaneering on vaja koostada Toomanurga maaüksuse kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tänassilma küla Toomanurga maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

 

 

Saku Vallavalitsuse 31. augusti 2015. a korraldusega nr 728 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Juuliku küla Oskari maaüksusel ja lähialal.

Amira Grupp OÜ on esitanud Saku Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse. Taotleja soovib jaotada Oskari maaüksuse kruntideks ning rajada sinna äri- ja tootmishooned. Detailplaneering on vaja koostada planeeritava ala kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringu koostamise eesmärk on Juuliku küla Oskari maaüksuse ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Juuliku külas Juuliku tee ja Karjavärava tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Oskari maaüksus (katastritunnus: 71801:005:0544), osa Juuliku teest (katastritunnused: 71801:005:0563, 71801:005:0557, EHAK kood: 2220), osa Karjavärava teest (lähiaadress: 11 Tallinna ringtee; katastritunnus: 71801:005:0545) ning jätkuvalt reformimata maatükk (EHAK kood: 2220). Planeeritava ala suurus on ca 53 300 m2.

Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. 

Saku Vallavalitsuse 31. augusti 2015. a korraldus nr 728

 

 

 

Saku Vallavalitsuse 31. augusti 2015. a korraldusega nr 729 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Otsa maaüksusel, Viirpuu tee 1 maaüksusel ja lähialal.

Skyfall Invest OÜ on esitanud Saku Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse. Taotleja soovib jaotada Otsa ja Viirpuu tee 1 maaüksused kruntideks ning rajada sinna üksik- ja kaksikelamud. Detailplaneering on vaja koostada planeeritava ala kruntideks jaotamiseks, hoonestusalade piiritlemiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringu koostamise eesmärk on Tänassilma küla Otsa maaüksuse, Viirpuu tee 1 maaüksuse ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee kõrval. Planeeritava ala moodustavad Otsa maaüksus (katastritunnus: 71801:001:0823), Viirpuu tee 1 maaüksus (katastritunnus: 71801:001:0835), osa Tänassilma-Laagri tee L4 maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0485), osa Tänassilma-Laagri tee L5 maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0976), osa Tänassilma-Laagri tee L6 maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0838), osa Tänassilma-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0394), Tänassilma-Laagri tee L8 maaüksus (katastritunnus: 71801:001:0393), osa Marina maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0401), osa Viirpuu tee 2 maaüksusest (katastritunnus: 71801:001:0834) ja Viirpuu tee maaüksus (katastritunnus: 71801:001:0842). Planeeritava ala suurus on ca 22 100 m2.

Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. 

Saku Vallavalitsuse 31. augusti 2015. a korraldus nr 729