Sotsiaalteenuseid on üldjuhul õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saku vallas. Sotsiaalteenuste taotlemine ja osutamine Saku vallas on reguleeritud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras. Asendus- ja järelhooldusteenuste osutamist reguleerib valla asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord. Sotsiaalteenus on isiku või pere toimetulekut soodustav mitterahaline abi.

Saku vallas korraldatavad sotsiaalteenused on:

1. Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevad kohustuslikud sotsiaalteenused:

 1. sotsiaaltransporditeenus;
 2. võlanõustamisteenus;
 3. koduteenus;
 4. täisealise isiku hooldus;
 5. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 6. isikliku abistaja teenus;
 7. tugiisikuteenus;
 8. lapsehoiuteenus;
 9. turvakoduteenus;
 10. eluruumi tagamise teenus;
 11. varjupaigateenus;
 12. asendushooldusteenus;
 13. järelhooldusteenus.

 

2. Saku Päevakeskuse osutatavad täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused:

1) duši kasutamise teenus - 50 senti kord;
2) pesu pesemise ja kuivatamise teenus - 1.50 eurot masinatäis (kuni 5 kg);
3) toidu vahendamise teenus - 1 euro portsjon.

Duši kasutamise teenuse eesmärk on duši kasutamise võimaldamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna hügieenivajadustele vastavat pesemisvõimalust tagama. Pesu pesemise ja kuivatamise teenuse eesmärk on võimaldada pesu pesemine ja kuivatamine isikutele, kes vajavad pesu pesemisel abi või kellel puuduvad kodus vastavad tingimused. Toidu vahendamise teenuse eesmärk on pakkuda sooja toitu isikutele, kes sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt ei saa ise toitu valmistada. Teenuste kasutamiseks esitab isik avalduse Saku Päevakeskusele. Rohkem infot teenuste sisu ja hindade kohta leiab Saku Päevakeskuse kodulehelt.

 

3. Saku Päevakeskuses osutatavad erihoolekandeteenused

1) igapäevaelu toetamise teenus;
2) toetatud elamise teenus;
3) töötamise toetamise teenus.

Erihoolekandeteenust on õigus saada Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras. Erihoolekandeteenuse saamiseks esitab isik taotluse Sotsiaalkindlustusametile. Rohkem infot teenuste kohta leiab Saku Päevakeskuse kodulehelt.

Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevate kohustuslike sotsiaalteenuste taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse. Asjaajamisjuhised ja sotsiaalteenuse avalduste vormid on leitavad Saku Valla kodulehelt.