Turvakoduteenus Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Kohaliku omavalitsuse üksus tagab perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, teenuse kättesaadavuse:
1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Lapse või täisealise isiku turvakoduteenuse osutaja juurde toonud isik on kohustatud andma teenuseosutajale talle teadaolevat teenuse osutamiseks vajalikku teavet.

Täiendavat teavet last kasvatavale isikule ja lapsele osutatava turvakoduteenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse lastekaitse peaspetsialist Raili Suits, telefon 671 2439, raili.suits@sakuvald.ee.

Täiendavat teavet täisealisele osutatava turvakoduteenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee.