11.01.18

1. septembril 2017 jõustus Saku Vallavolikogu määrus nr 5 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord", mis reguleerib Saku vallas osutatavate sotsiaalteenuste ja vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist. Sotsiaalhoolekandelise abi liigiks on Saku vallas osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenused ja makstavad sotsiaaltoetused.

Saku vallas korraldatavad sotsiaalteenused on:

1. Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevad kohustuslikud sotsiaalteenused, millest Saku Päevakeskus osutab koduteenust, tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust ja sotsiaaltransporditeenust. Teisi sotsiaalteenuseid korraldab Saku Vallavalitsus.

2. Saku Päevakeskuse osutatavad täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused (duši kasutamise teenus, pesu pesemise ja kuivatamise teenus, toidu vahendamise teenus).

3. Erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, töötamise toetamise teenus).

 

ABI TAOTLEMINE

Abi taotlemiseks tuleb esitada Saku Vallavalitsusele taotlus. Taotluse vormid on saadaval Saku Valla kodulehelt
Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest, võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Sotsiaalteenuse vajaduse täpsemaks väljaselgitamiseks vestleb sotsiaalteenistuse spetsialist vahetult teenuse taotlejaga või tema esindajaga. Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

Kõrvalabi vajaduse osutamisega sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel üldjuhul rehabilitatsiooni- või hooldusplaanist.
Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduvhindamine.

 

OTSUS ABI ANDMISE KOHTA 

Otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast arvates.
Otsus abi andmise või andmata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks 5 tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisest võib keelduda, kui isik ei vasta käesolevas korras kehtestatud tingimustele ja kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
   1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või on andmeid varjatud;
   2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
   3) taotleja ei esita struktuuriüksuse teenistuja küsitud täiendavaid dokumente.

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS