Isikliku abistaja teenus Isikliku abistaja teenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse  tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Vallavalitsus abistab teenuse vajajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Isiklik abistaja määratakse perioodiks, mil isik teenust vajab, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks. Teenuse osutamise perioodi lõppemisel või kõrvalabi vajaduse määra muutumisel ning isiku tegevusvõime või elukeskkonna muutumisel viiakse läbi korduv hindamine.

Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku erivajadustest ja tema antavatest suunistest. Kui isiklikku abistajat vajab piiratud teovõimega täisealine, lähtub isiklik abistaja eestkostja antavatest suunistest. Isikliku abistaja teenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Korralduse alusel sõlmivad isikliku abistaja teenuse osutaja ja teenuse saaja kirjaliku lepingu tähtajaga kuni üks aasta.

Täiendavat teavet isikliku abistaja teenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee.