11.01.18

Koduteenuse eesmärgiks on aidata kõrvalabi vajavatel vanuritel või puudega täisealistel isikutel harjumuspärases keskkonnas (üldjuhul kodustes tingimustes) igapäevaselt toime tulla. Hooldustöötaja abistab klienti toimingutes, millega isik ei ole võimeline ise toime tulema, näiteks toiduainetega ja majapidamistarvetega varustamisel, tervise- ja kütteabi korraldamisel ja teistel ühekordsetel asjaajamistel.
Kellel on õigus koduteenust saada?
Koduteenust osutatakse Saku valla elanikeregistris olevatele kõrvalabi vajavatele vanuritele või puudega täisealistele isikutele.

Koduteenuse saamiseks esitab koduteenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või muu asjast huvitatud isik teenuse osutajale kirjaliku avalduse, milles põhjendab vajadust kõrvalabi saamiseks. Koduteenuse osutamiseks sõlmivad koduteenuse osutaja ja koduteenuse taotleja kirjaliku lepingu tähtajaga kuni üks aasta.

Koduteenus on tasuline või tasuta. Koduteenuse eest tasub teenuse taotleja või tema seadusjärgsed ülalpidajad vallavalitsuse kehtestatud hindade alusel. Alates 1. septembrist 2014 on koduteenuse osutamise hinnaks 2,82 eurot tund. Osutatud teenuse mahtu mõõdetakse teenuse osutamiseks kulunud ajaga 30 minutilise täpsusega.

Koduteenus on tasuta inimesele, kelle sissetulek on väiksem Saku Vallavolikogu kehtestatud madala sissetuleku piirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu koduteenuse eest tasuma. Tasuta osutatavat koduteenust finantseeritakse valla eelarvest.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS