Koduteenus Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenus hõlmab koduabi ja isikuabi:

1) koduabi on abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;
2) isikuabi on abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad isikuga füüsilist kontakti ning sisaldab abistamist eneseteenindusel, sealhulgas pesemisel või pesemisvõimaluse korraldamisel, riietumisel, söömisel, ravimi manustamisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.

Avalduse laekumisest 5 tööpäeva jooksul tehakse teenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks kodukülastus ja viiakse läbi abivajaduse hindamine. Koduteenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juht. Struktuuriüksuse juhi otsuse alusel osutab koduteenust Saku Päevakeskus. Teenuse osutamiseks sõlmivad Saku Päevakeskus ja koduteenuse saaja kirjaliku lepingu tähtajaga kuni üks aasta. Koduteenus on tasuline. Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel on koduteenuse tunnihind 4 eurot. Osutatud teenuse mahtu mõõdetakse 15-minutilise täpsusega.

Vallavalitsusel on õigus koduteenuse saaja, kellel on raske majanduslik olukord ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu teenuse eest tasuma, kaalutlusotsusega vabastada täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest.

 

Täiendavat teavet koduteenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee.