Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis. Üldhooldusteenust võib osutada päevasel ajal päevahoiuna või ööpäevaringselt üldhooldekodus. Teenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuseosutaja teenuse saajale ka majutamise ja toitlustamise.

Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega. Teenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

Isiku suunamisel püsivalt valla poolt osaliselt kaetavale üldhooldusteenusele, kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid teenuse eest tasumiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse teenuse eest tasumiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda teenuse eest arve alusel osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni.

Vallavalitsus võib sõlmida isikuga lepingu ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva vara arvelt ja on õigustatud nõudma tehtud üldhooldusteenuse kulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

Vallavalitsusel on õigus sotsiaalteenuse saaja, kellel on raske majanduslik olukord ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu teenuse eest tasuma, kaalutlusotsusega:

1) vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest või;
2) võtta kolmanda isiku osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustus täielikult või osaliselt üle või;
3) määrata teenuse eest tasumiseks isikule sotsiaaltoetust.
Kui üldhooldusteenuse kasutaja või tema seadusjärgne ülalpidaja soovib vallalt toetust teenuse kulude katmiseks, siis esitab ta vallavalitsusele vormikohase avalduse sotsiaalteenuse rahastamiseks.

Täiendavat teavet täisealise isiku hoolduse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee .

Eesti üldhooldekodude kontaktid on leitavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel Lisainfo all.