Sisukord

Mida teha enne ehituse alustamist
Info puuraukude ja puurkaevude rajamise kohta
Omapuhasti rajamine
Kasutusload ja -teatised
Riigilõivu tasumine

 

Mida teha enne ehituse alustamist

Vaata Riigi Teatajast > Info puuraukude ja puurkaevude rajamise kohta

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid.

Omapuhasti rajamine

Reovee omapuhasti ehk kohtpuhasti on puhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti.

Omapuhasti rajamine on keelatud keskkonnaministri poolt kinnitatud Saku reoveekogumisalal ja Keila jõe reoveekogumisalal. Reoveekogumisalade piire saab näha siit (reoveekogumisalade teema alt).

Muudel juhtudel saab omapuhastit rajada, kui on täidetud seadusandluses kindlaks määratud nõuded. Kõige olulisemad nõuded on kirjas:

  • veeseaduses,
  • ehitusseadustikus,
  • Keskkonnaministri 31.07.2019. a nr 31 vastu võetud määruses "Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus"
  • Keskkonnaministri 08.11.2019. a nr 61 vastu võetud määruses "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused".

Paigaldada võib ainult sertifitseeritud omapuhastit.

Omapuhasti rajamine
Omapuhasti rajamiseks tuleb esitada läbi ehitisregistri ehitusteatis ja omapuhasti ehitusprojekt. Omapuhasti projekti tohivad koostada vee- ja kanalisatsiooni projekteerijad.

Ehitusprojekt peab koosnema:

1. eraldi analüüsist kinnistule omapuhasti rajamise võimalikkuse kohta, mis sisaldab järgmist informatsiooni:
1.1.      põhjavee voolusuund,
1.2.      põhjavee kaitstus,
1.3.      maapinnale lähimate aluspõhja kivimite paiknemissügavus (sh peab kohapeal tegema             kindlaks kas ja mis tingimustel immutada saab),
1.4.      aastaringne põhjavee kõrgeim tase,
1.5.      puhasti mõjualasse (st 50 m + kaevude hooldus- või sanitaarkaitseala) või vahetuslähedusse jäävate kaevude paiknemine,
1.6.      veekogusse (sh kraavi) juhtimisel analüüsida veekogu seisundit ja heitvee vastuvõtu       võimet,
1.7.      konkreetse tarbimise juures sobivaima projekteeritava reostuskoormuse määramine,
1.8.      kinnistule sobivaima omapuhasti tüübi määramine (kas septik või biopuhasti),
1.9.      sobivaima heitvee ärajuhtimise lahendus (kas veekogusse või immutamine),
1.10.    vajadusel täiendavate meetmete määramine (nt tõstetud imbpeenar ja ülepumpla), tagamaks nõuetekohane lahendus
2.  seletuskirjast (sh peab olema nimetatud konkreetse paigaldatava puhasti ja heitvee ärajuhtimise süsteemide tüüp/nimetus),
3. tugiplaanist (aktuaalne geodeetiline alusplaan),
4. asendiplaanist, kuhu on muuhulgas märgitud omapuhasti osade kujad, mõjuala, põhjavee liikumise suund ja ümberkaudsed kaevud,
5. heitvee imbsüsteemi läbilõikest,
6. naabri kooskõlastusest kui kuja või mõjuala ulatub naabri kinnistule,
7. omapuhasti kasutusjuhendist (sh imbväljaku puhul juhised selle pikaealise toimimise tagamiseks).

Juhul kui heitvesi suunatakse veekogusse, siis punkti 1.3. ja 1.4. analüüsis kajastamine ei ole kohustuslik.

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui Saku Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat 10 päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist. Kui osutub vajalikuks täiendavate tegevuste läbiviimine (nt ametiasutustega kooskõlastamine), siis pikendame menetlustähtaega. Saku Vallavalitsus kooskõlastab ehitusprojekti  asjassepuutuvate ametiasutustega ise. 

Vee erikasutusloa vajalikkus
Kui heitvett juhitakse suublasse (sh kraavi) on vajalik Keskkonnaametist taotleda vee erikasutusluba. Erand, mil vee erikasutusluba ei ole vaja on isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas.  Tegevus peab siiski  vastama veeseaduse § 24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele. Veekogusse (sh kraavi) juhtimisel peab igal juhul enne omapuhasti kasutamist olemas olema vee erikasutusluba. Vee erikasutusloa taotlemise kohta saab informatsiooni siit

Omapuhasti kasutamine
Peale omapuhasti rajamist tuleb Saku Vallavalitsusele esitada omapuhasti kohta kasutusloa taotlus koos asjakohaste dokumentidega (kaetud tööde aktid, teostusmõõdistus (omapuhasti ja torustiku kohta), toodete sertifikaadid jms). Juhul kui heitvett juhitakse veekogusse, tuleb kasutusloale lisada vee erikasutusloa number või loa koopia.

Omapuhasti kasutamisel tuleb omanikul pidada hoolduspäevikut. Hoolduspäevik on vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni.

Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida. Kontrolli tulemused tuleb kanda hoolduspäevikusse ja vajadusel teostada hooldustöid. Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase 5 aasta jooksul tehtud kanded.

Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:

  • omapuhasti ülevaatuse kuupäeva,
  • omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva,
  • reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo kogused ja kuupäeva.

Kasutusload ja -teatised

Vastavalt ehitusseadustiku §47-§57 tuleb ehitise omanikul enne ehitise kasutusele võtmist taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba või esitada kasutusteatis, vt Ehitusseadustik

Alates 01.04.2016. tuleb esitada kasutusloa taotlused/kasutusteatised koos nõutavate lisadokumentidega digitaalselt ehitisregistrisse, logides sisse www.ehr.ee keskkonda.
Vt Ehitisregistri kasutusjuhend

Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt: tel 625 6363, e-post: tugi@e-ehitus.ee

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad dokumendid tuleb lisada taotluse juurde ehitisregistrisse. 

-Ehitusprojekti alajaotisesse sisestada ehitusprojekt, mille järgi ehitati
-Taotluse lisadokumendid alla salvestada kõik muud ehitusdokumendid

Ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja nimetatud nende sisu järgi.

Ehitusdokumentidele lisada ehitise ülevaatuse akt, mille on digitaalselt allkirjastanud ehitise ehitustööde peatöövõtja, projekteerija, omanik ja/või omanikujärelevalvet teostanud isik.

Ehitise ülevaatuse akti esitamine ei ole vajalik, kui Üksikelamu ja/või seda teenindava abihoone ehitajaks on omanik ise.

Ehitise ülevaatuse akt on leitav siit

KASUTUSLOA TAOTLUSE LISADOKUMENDID

Üksikelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit

Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit

NB! Enne kasutusloa taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

KASUTUSTEATISE LISADOKUMENDID

Üksikelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit

Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri on leitav siit

NB! Kasutusteatise puhul ei ole riigilõivu ette nähtud.

Ehituse dokumenteerimine ja dokumentide esitamine on reguleeritud  Majandus- ja taristuministri 14.02.2020. aasta määrusega nr 3 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõudedhttps://www.riigiteataja.ee/akt/118022020009

Info päästeameti poolt nõutavate dokumentide kohta leiab: https://www.rescue.ee/et/kasutusload

MENETLUSEST

Vajadusel kaasab kohalik omavalitsus läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvaid asutusi, ameteid ja isikuid. Üldjuhul kaasab kohalik omavalitsus menetlusse Päästeameti.

Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on vastavalt ehitusseadustikule üldjuhul 30 päeva.

Kasutusteatise läbivaatamise aeg on 10 päeva. Kui on vajalik kolmandate asutuste/isikute menetlusse kaasamine, pikendatakse kasutusteatise menetluse aega 40 päevani.

Kui taotluse/teatise läbivaatamise käigus tekib märkusi või puuduvad nõutavad dokumendid, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on kõrvaldatud. 

EHITISE ÜLEVAATUS

Ehitise ülevaatusel kontrollitakse, kas valminud ehitis vastab ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektile ja ehitisele esitatavatele nõuetele.

Ülevaatuse aeg lepitakse kokku Saku Vallavalitsuse esindaja ja omaniku vahel pärast kasutusloa taotluse esitamist.


Riigilõivu tasumine

Riigilõiv ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste taotluste eest tasuda Saku Vallavalitsuse kontole:  EE862200001120079664 (Swedbank). Tasumisel märkida selgitusse ehitise nimetus ja täpne aadress. 
Riigilõivu tasutakse riigilõivuseaduse alusel järgmiselt:

§ 3311. Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

 (1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3312. Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

 (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3313. Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

 (1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

 (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3314. Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

 (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

 (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3315. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

 Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3316. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

 Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3317. Ehitisregistri dokumendi väljastamine

 Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]