24.05.23

Saku valla toetused

LAPSED JA HARIDUS
ELUKESKKOND
ELUOLU
TRANSPORT
 

LAPSED JA HARIDUS

     
Toetus Sisu Summa Lähem info
Sünnitoetus   Sünnitoetust on õigus saada lapse ja lapsendatud lapse vanemal, kui vanema elukoht on lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saku vallas ning vastsündinu on registreeritud Saku valda. Sünnitoetuse esimene osa on 300 eurot ja teine osa 200 eurot. 300+200 www.sakuvald.ee/sunnitoetus-tt
Koduse lapse toetus Toetuse saamise tingimuseks on laps vanuses 1,5-3 aastat, et mõlemad vanemad või üksikvanem on valla registris toetuse taotlemisele eelneva kalendriaasta 31.12 seisuga, lapsele on taotletud kohta munitsipaallasteaeda, kuid vald ei ole teinud kohapakkumist lasteaiakohale. Toetuse summa on 190 eurot kuus (toetust ei maksta juuli kuu eest).  190 www.sakuvald.ee/koduse-lapse-toetus
Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus........................ Toetust on õigus saada õppeaasta alguses ja seda makstakse 50 eurot iga lapse kohta, kes on kuni 19-aastane õpilane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald. Toetust saab taotleda 01.08-31.10.  50 www.sakuvald.ee/avaldus-kolme-ja-enamalapselise-pere-koolitoetuse-saamiseks
Lapsehoiuteenuse hüvitis Kui 1,5-3 aastase lapse lasteaiakoht on asendatud lapsehoiuteenusega, siis tasub vald hoiuteenuse eest hüvitist. Lapsevanema tasuda jääb kohatasu vastavalt seaduses kehtestatud määrale ja toiduraha. Hüvitist saab taotleda e-keskkonnas ARNO.   450 www.sakuvald.ee/lastehoiukohad
Spordiklubide baastoetus Saku valla territooriumil tegutsevad spordiklubid saavad taotleda noorte sporditegevuse läbiviimiseks baastoetust. Makstakse 50 eurot lapse kohta aastas + treenerite tööjõukulu toetus lähtuvalt treeneri tasemest.  50 + treeneri toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/429112022002
Sporditegevuse toetus 25 euroga kuus toetatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivaid kuni 19-aastaseid noori, kes treenivad spordiklubi treeningrühmas, mille treeningtegevust juhendab vähemalt EKR tase 3 treener ning treeningud toimuvad vähemalt 8 korda kuus. Toetust makstakse arve alusel spordiklubile ning lapsevanemale esitatakse selle summa ulatuses väiksem arve. Toetuse saamiseks peab noore ja tema mõlema vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel olema Saku vald. 25 www.riigiteataja.ee/akt/429112022002

ELUKESKKOND

     
Toetus Sisu Summa Lähem info
ÜVK toetus 2022 ja 2023 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitujatele makstakse 600 eurot. Toetus makstakse pärast tegevuste elluviimist ja vee-ettevõtjaga teenuslepingu sõlmimist. Taotlust saab esitada kuni 30.06.2024. valla e-toetuste keskkonnas või tuua paberkandjal vallavalitsusse.  600 www.sakuvald.ee/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-toetus 
Korterelamute elukeskkonna parendamise toetus Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev korteriühistu ja selle  suurus on kuni 10 000 eurot korterelamu kohta.Toetust antakse kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest ning ei maksta ettemaksuna. Toetuse saamiseks peab korteriühistu esitama taotluse valla e-toetuste keskkonnas.  Esitamise tähtaeg on 31. märts.  10 000 www.sakuvald.ee/korterelamute-elukeskkonna-parendamine

ELUOLU

     
Toetus Sisu Summa Lähem info
Eaka tähtpäevatoetus Toetust on õigus saada 75-aastasel või vanemal Saku valla elanikul toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga. Esmakordsel toetuse taotlemisel tuleb esitada vallavalitsusele avaldus, järgnevatel aastatel makstakse toetus välja samale pangakontole, mis esitati esmakordsel pöördumisel. 50 www.sakuvald.ee/eaka-tahtpaevatoetus
Matusetoetus Toetust on õigus saada selle inimese eest, kelle elukoht surmapäeval oli rahvastikuregistri andmetel Saku vallas. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surma registreerimisest.  250 www.sakuvald.ee/matusetoetus-tt
Sotsiaaltoetused Saku vallas makstakse sotsiaaltoetusi peamiselt puudega inimestele ja madala sissetulekuga isikutele (netosissetulek alla 450 euro pereliikme kohta). Samuti makstakse toetust raske- või sügava puudega isiku hooldajale, kes ei tööta või töötab osaajaga. Täpsem info Maarika Tikman, valla sotsiaalhoolekande spetsialist, tel. 671 2402   www.sakuvald.ee/sotsiaaltoetused1
  madala sissetulekuga pere koolitoetus pere kohta 128  
  puudega lapse/isiku haridusasutusse sõidu toetuse määr  0,20 km  
  puudega lapse/isiku hooldajatoetuse määr 100  
  eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus  45  
Huvitegevuse ja huvihariduse toetus Iga aastane huvihariduse ja -tegevuse projektide toetamine juriidilistele isikutele. Toetatakse tegevusi, mille tulemusena tegevus toimub süsteemselt ning millega luuakse täiendavaid võimalusi huvialaringide mitmekesistamiseks või hariduslike erivajadustega laste osalemiseks Saku vallas. Taotlusvoor avatakse käesoleval aastal 22.mail 2023 e-keskkonnas SPOKU. 50 000  
Mittetulundusliku tegevuse toetus (MTT) MTT on Saku valla elanike elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks. Projektitoetust, tegevustoetust, üksikisiku toetust ja projektide kaasfinantseerimist saavad taotleda Saku vallas tegutsevad MTÜd, seltsingud, sihtasutused ja eraisikud. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Projektitoetuse ja üksikisiku toetuse taotluse esitamise tähtaajad on 1. veebruar ja 1. september. Kaasfinantseerimise toetus on valla kaasfinantseering teistest fondidest taotletavate projektide läbiviimiseks ja taotlusi saab esitada kogu eelarveaasta jooksul kuni rahaliste vahendite lõppemiseni. Toetuste saamiseks peab esitama taotluse valla e-toetuste keskkonnas.     www.sakuvald.ee/mittetulunduslik-tegevus

TRANSPORT

     
Õpilasliinid ja noorte soodustused 1.09-30.06 saavad valla 7–19-aastased õpilased valla piires tasuta sõita kõikide bussidega. Elroni rongidega on tasuta sõit II ja III sõidutsoonis Saku valla elanikuks registreeritud alla 20 aastastele.
Kuni 7-aastatele lastele on sõit tasuta kõikidel transpordiliikidel.
tasuta www.sakuvald.ee/opilastransport
Eakate sõidusoodustus Kõik bussiliinid on tasuta  eakatele alates 63. eluaastast. Rongidel on sõidusoodustus 50% piletihinnast. Soodustus kehtib ühiskaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga.   www.sakuvald.ee/bussitransport
Sotsiaaltransporditeenus  eenust osutatakse puudega ja liikumisraskustega inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Teenuse taotlemiseks võtta ühendust Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli'ga (tel 6712404). Kui teenus on määratud, siis sõidu tellimiseks tuleb helistada Saku Päevakeskuse tel. 604 1731. Sotsiaaltransporditeenus on tasuline, valla piires maksab sõit 1 euro suund, Tallinnasse 2 eurot suund. Rohkem infot ja hinnakiri leitav www.sakupaevakeskus.ee/teenused/sotsiaaltransporditeenus   www.sakupaevakeskus.ee/teenused/sotsiaaltransporditeenus

 

Toimetaja: ANNIKA KUBJA