23.05.18

Saku valla eelarvest antavaid sotsiaaltoetusi on üldjuhul õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saku vallas.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

1)       eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus;

2)       sünnitoetus;

3)       kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus;

4)       matusetoetus.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse. Avaldust ei pea esitama eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse saamiseks.

Toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused on:

1)       koolitoetus;

2)       kooli, lasteaia või lapsehoiu toiduraha ning lasteaia või lapsehoiu kohatasu katmise toetus;

3)       koolisõidu toetus;

4)       õpilase vaba aja tegevuse kulude katmise toetus;

5)       eluasemekulude katmise toetus  (sh õpilaskodu kulude katmine);

6)       hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus;

7)       muudel põhjendatud juhtumitel makstav toetus.

Toetust on üldjuhul õigus saada madala sissetuleku korral (madala netosissetuleku piir ühe pereliikme kohta on 225 eurot). Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse:

1)       taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute suurust või Töötukassas arvel olemist tõendavad dokumendid;

2)       perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad kulutused ja tehtud kulutusi tõendavad dokumendid.

 

Puudega lapse ja puudega või töövõime kaotusega isiku toetused on:

1)       puudega lapse kooli, lasteaia või lapsehoiu toiduraha ning lasteaia või lapsehoiu kohatasu katmise toetus;

2)       puudega lapse vaba aja tegevuse kulude katmise toetus;

3)       puudega lapse haridusasutusse sõitmise toetus;

4)       puudega lapse ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus;

5)       puudega lapse hooldajatoetus;

6)       puudega isiku haridusasutusse sõidu toetus;

7)       puudega või töövõime kaotusega isiku ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus;

8)       puudega isiku hooldajatoetus.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse, vajadusel Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta ning rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekupiir on 2018. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus. Iga alaealise lapse toimetulekupiir on 2018. aastal 168 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 112 eurot kuus.

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks avalduse ja vajalikud lisadokumendid kogu kuu jooksul (hiljemalt kuu viimasel tööpäeval) vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS