3.06.19

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul hoonestusala ulatuse; arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste; haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete ning tuleohutusnõuete täpsustamiseks Saku vallas Tänassilma külas Piirimäe tn 2 (katastritunnus 71801:001:0316) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 30.06.2009 korraldusega nr 543 kehtestatud Piirimäe tn 2 kinnistu detailplaneeringu ala krundiga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 03.06.2019 kuni 17.06.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala ulatust; arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid ning tuleohutusnõuete tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

EELNÕU

 

 

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS