Projekteerimistingimuste avalikustamine

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul ehitisealuse pinna ja hoone kõrguse suurendamiseks Saku vallas Jälgimäe külas Lepatriinu põik 2 ja Lepatriinu põik 4 (katastritunnused 71801:001:2211 ja 71801:001:2205) liidetavatel kinnistutel.

Tegemist Saku Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 76 kehtestatud Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistu osa ja lähiala detailplaneeringu kruntidega pos 4 ja 5. Detailplaneeringuga on ette nähtud antud kruntide liitmine ning suurim lubatud ehitisealune pind nende kruntide liitmisel. Ehitisealust pinda täiendavalt suurendada ei saa. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoone kõrgust kuni 10% ulatuses ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 3 alusel. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldatame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 29.08.2023 kuni 12.09.2023 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule, tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus elamu projekteerimiseks Saku vallas Saku alevikus Mäe tn 7 (katastritunnus 71803:002:0070) kinnistule.

Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alal asuva, hoonestatud kinnistute vahel asuva hoonestamata kinnisasjaga, kuhu ehitusõigus on võimalik määrata Saku valla üldplaneeringu järgi projekteerimistingimustega vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 29.08.2023 kuni 12.09.2023 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule, tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

________________