Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

 

Saku Vallavolikogu 19.03.2020 otsusega nr 17 tunnistati kehtetuks Viljandi mnt 5 ja Kasemetsa tee 1a detailplaneering Toominga tn 4 kinnistu (katastritunnus: 71814:001:0394) ulatuses.

Ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1303 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ehitisealuse pinnaga 176 m2. Omaniku soov on püstitada lisaks elamule abihoone suurusega 57-60 m2. Täiendavat ehitusõigust soovib omanik menetleda projekteerimistingimuste kaudu. Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Toominga tn 4 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/205.

 

 

Saku Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 6 tunnistati kehtetuks Saku valla Jälgimäe küla Murimäe tee 24 (katastritunnus: 71801:003:0329) maaüksuse detailplaneering.

Planeeringuala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 4412 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ja abihoone. Elumaja ja abihoone ehitusalune pind kokku ületab detailplaneeringuga lubatut. Omaniku soov on seadustada olemasolevad ehitised projekteerimistingimuste menetlemise kaudu.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstida ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Murimäe tee 24 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) ja https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/813.

 

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Aiandi 2B detailplaneering. Maaüksuse omanik esitas avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi planeeringulahendust ellu viia. Detailplaneeringu kohaselt kavandati maa-alale 3-korruseline 8 korteriga elamu. Detailplaneeringu koostamise üks eesmärk oli Kooli tee 1a maaüksuse munitsipaliseerimine. See eesmärk on tänaseks täidetud. Kooli tee 1a maaüksusele on kavandatud mänguväljak. Mänguväljaku rajamiseks ei ole vajalik koostada detailplaneeringut. Aiandi tn 2b maaüksusel asub ühekorruseline korterelamu, mille ehitisealune pind on 228 m2, hoone kõrgus on 5,6 m. Omanik soovib olemasolevat korterelamut laiendada 2-korruseliseks korterelamuks. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) on ala juhtotstarbeks määratud korterelamumaa. Vastavalt planeerimisseadusel on hoonet võimalik laiendada projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/321 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).