Ekovir OÜ

Suur-Sõjamäe 31, Tallinn 11415
Tel 60 53 869
e-post: tallinn@ekovir.ee
koduleht: www.ekovir.ee
Hinnakiri: http://www.ekovir.ee/et/content/hinnakiri

 

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, sealhulgas paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete ning ajutiselt kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äravedu Saku valla territooriumilt.

Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmevaldajal, kes kinnistul ei ela või kinnistut ei kasuta, on õigus esitada Saku Vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni viieks aastaks.

Aiandusühistute maa-alal suveperioodil elava või asuva jäätmevaldaja võib vallavalitsus tema põhjendatud taotluse alusel lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks kuni viie aasta talveperioodideks (1. oktoobrist kuni 30. aprillini).

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks (kaasa arvatud) vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Vastava kinnituse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti teel saku@sakuvald.ee.

Saku valla jäätmekava 2018-2021

Jäätmehoolduseeskiri

Saku valla heakorraeeskiri

Jäätmeseadus

Pakendiseadus