Alates 01.01.2021. a on jäätmevedajaks:

Ragn-Sells AS
Aadress: Suur-Sõjamäe 50A, 11415 Tallinn
Üle-eestiline infotelefon: 606 0439
E-post: info@ragnsells.ee
Iseteenindus: www.ragnsells.ee/iseteenindus
Tühjendusgraafikud: https://www.ragnsells.ee/klienditugi/graafikud/
Koduleht: https://www.ragnsells.ee/

Lepingute sõlmimine: https://www.ragnsells.ee/e-leping/ 

Hinnakiri on leitav ka Ragn-Sellsi kodulehelt!

 

_________________

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, sealhulgas paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete, segapakendi ning ajutiselt kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äravedu Saku valla territooriumilt. Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Iga hoonestatud kinnistu peab olema varustatud segaolmejäätmete kogumismahutiga. Ainult segaolmejäätmete kogumismahuti omamise kohustus ei tähenda, et jäätmeid ei pea liigiti koguma.

Segaolmejäätmete mahutisse on keelatud panna taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on Saku valla territooriumil korraldatud (välja arvatud juhul kui need on määrdunud ja taaskasutamiseks kõlbmatud).

_________________

Eramajad

Kohustuslik omada segaolmejäätmete kogumismahutit. Lubatud on biolagunevaid jäätmeid kompostida oma kinnistu piires.

Võimalus tellida biolagunevate jäätmete ja vanapaberi kogumismahutid, samuti pakendite jaoks kogumismahuti või pakendikott. Sakus kogutakse pakendeid kolmeks: plast- ja metallpakend ning joogikartong, paberpakend, klaaspakend. Liigiti kogutud jäätmed saab üle anda Saku jäätmejaama või Kiisa jäätmepunkti, segapakendid ka avalikkesse kogumispunktidesse.

Korterelamud (olenemata korterite arvust)

Kohustuslik omada segaolmejäätmete, vanapaberi ja biolagunevate jäätmete kogumismahuteid.
Võimalus tellida pakendile kogumismahuti. Sakus kogutakse pakendeid kolmeks: plast- ja metallpakend ning joogikartong, paberpakend, klaaspakendLiigiti kogutud jäätmed saab üle anda Saku jäätmejaama või Kiisa jäätmepunkti, segapakendid ka avalikkesse kogumispunktidesse.

Ettevõtted, asutused

Kohustuslik omada segaolmejäätmete kogumismahutit.
Kõikides asutustes ja ettevõtetes tuleb biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi kogumismahutitesse.
Võimalus tellida plast- ja metallpakendi, klaaspakendi, paberpakendi ja vanapaberi kogumismahuti.

 

SUURJÄÄTMETE VEDU

Suurjäätmed on nt vanamööbel, sanitaartehnika (vannid, kraanikausid, wc-potid), kardinapuud, vaibad, madratsid. Kokkuleppel Ragn-Sellsiga viiakse maja eest ära tasuta.

 

TÜHJENDAMISSAGEDUS

Kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus korraldatud jäätmeveo puhul:

  • eramud tiheasustusalal – segaolmejäätmed vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  • eramud hajaasustusalal – segaolmejäätmed vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
  • eramud tiheasustusalal, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud – segaolmejäätmed vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
  • korterelamud – segaolmejäätmed üks kord nädalas, paber ja kartong vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  • juriidilised isikud ja asutused – segaolmejäätmed üks kord kahe nädala jooksul, paber ja kartong vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  • biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutid – vähemalt üks kord nädalas.

 

KINNISTU HOOAJALINE KASUTAMINE (SUVILAD)

Jäätmevaldajal, kes kasutab kinnistut hooajaliselt, on võimalik esitada taotlus korraldatud jäätmeveost hooajaliseks vabastamiseks. Talveperioodiks loetakse ajavahemikku 1. oktoober kuni 30. aprill. Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva kahe aasta elektritarbimise teatis (kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga) või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu hooajalist kasutamist. Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis - lehe allosas valik laadi pdf). Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluse saab alla laadida siit. Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele e-posti aadressil saku@sakuvald.ee (digitaalselt allkirjastatud), saata tavapostiga (allkirjastatud) või tuua ise kohale.

 

VABASTUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST

Jäätmevaldajal, kes kinnistul ei ela või kinnistut ei kasuta, on õigus esitada Saku Vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni viieks aastaks. Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva kahe aasta elektritarbimise teatis (kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga) või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu hooajalist kasutamist. Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis - lehe allosas valik laadi pdf). Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluse saab alla laadida siit. Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele e-posti aadressil saku@sakuvald.ee (digitaalselt allkirjastatud), saata tavapostiga (allkirjastatud) või tuua ise kohale. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks (kaasa arvatud) vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Vastava kinnituse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti teel saku@sakuvald.ee.

_________________

Saku valla jäätmekava 2022-2026

Saku valla jäätmekava 2018-2021

Jäätmehoolduseeskiri

Saku valla heakorraeeskiri

Jäätmeseadus

Pakendiseadus

_________________