KUTSE

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 18. JUUNIL 2020. a KELL 17 

SAKU GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLIMAJA AUDITOORIUMIS

RUUM U413

Istungist toimub avalik ülekanne 

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Saku ja Kurtna alevikes ühtse soojuse hinna kehtestamisest
Ettekandja: Aktsiaselt Saku Maja juhatuse liige Kadri Kralla

4. Saku valla 2020. aasta lisaeelarve 2. lugemine lisaeelarve seletuskiri
Ettekandja: finantsjuht Randar Lohu
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

5. Ehitiste lammutamine ja projekti omafinantseeringu tagamine
Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

6. Projekti omafinantseeringu tagamine
Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

7. Saku Vallavolikogu 7.10.2019 määruse nr 15 „Saku valla arengukava 2035+" muutmine 1. lugemine 

Lisa 1 Arengukava tegevuskava 
Lisa 2 Teehoiukava
Lisa 2 Eelarvestrateegia  

Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

8. Saku valla 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
majandusaasta aruanne 2019

8.1.Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine
8.2. Revisjonikomisjoni tööaruande ärakuulamine

Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ivar Raig

9. Vallavanema informatsioon sisekontrolli toimemudeli rakendamisest
Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa

10. Vallavara tasuta omandamine
10.1. Tänassilma külas Lodjapuu tee 

Ettekandja: majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

11. Vallavara omandamine
11.1. Tänassilma külas Tänassilma tee 36

Ettekandja: majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

12. Vallavara omandamine vahetuse teel
12.1. Tänassilma külas, Kiviaia tee

Ettekandja: majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

13. Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine, isiklike kasutusõiguste seadmine lisa 

Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

14. Maavara kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlusele arvamuse esitamine
14.1 Osaühing C.B.A. Liivalaia III mäeeraldis

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

15. Arvamus kaevandamisega rikutud maa korrastamistingimuste esitamise kohta
15.1 Tammemäe II ja Tammemäe III liivakarjäär

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

16. Geoloogilise uuringu loa taotlusele arvamuse esitamine
16.1 AS YIT Tammemäe VIII uuringuruum

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

17. Maavara kaevandamisloa taotlusele arvamuse esitamine
17.1 AS TREV-2  Tammemäe VIII mäeeraldis

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 12. juunist 2020 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm

Volikogu esimees