KUTSE

 

SAKU VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG

17. novembril 2022. a KELL 17 

 

SAKU VALLAMAJAS

Juubelitammede tee 15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Ülevaade Saku valla valmisolekust kriisidega toimetulekuks
Ettekandjad: AS Saku Maja juhatuse liige Marko Matsalu ja abivallavanem Tanel Ots

4. Arupärimisele vastamine
Ettekandja: abivallavanem Tanel Ots

5. Vallavara mahakandmine
Ettekandja:                 finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:          eelarvekomisjoni esimees Arvi Ratassepp

6. Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord
Ettekandja:                 hariduse- ja kultuuriteenistuse juht Katrin Parve
Kaasettekandja:          spordikomisjoni aseesimees Argo Zirk

7. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 1. lugemine

Lisa 1          Lisa 2          Lisa 3
Ettekandja:                 arendus- ja keskkonnateenistuse juht Kerli Laur
Kaasettekandja:          kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Annely-Thea Häggblom

8. Arvamus kaevandamisega rikutud maa korrastamistingimustele ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule
Ettekandja:                 ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:          keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

9. Vara tasuta omandamine
Sõnajala tee koos tänavavalgustusega (registriosa number 11089402, katastritunnus 71801:006:0931) ja Kuldkinga tee // Sõnajala tee koos tänavavalgustusega (registriosa number 11089502, katastritunnus 71801:006:0932)

Ettekandja:                 ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:          keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

10. Vara tasuta omandamine
Kokasauna põik (registriosa nr 13608202, katastritunnus 71801:001:1119)

Ettekandja:                      majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:               keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

11. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine

Lisa 1 Analüüs

Ettekandja:                      majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:               keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse kokkuleppel lõpetamiseks
Ettekandja:                      vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:               kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Annely-Thea Häggblom

13. Protokolliline otsus – Vaide esitamine Keskkonnaameti 02.11.2022 korraldusele nr DM-109423-51 „Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-512362 andmine"

Ettekandja:                 ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:         keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 11. novembrist 2022 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Eero Alamaa

Vallavolikogu esimees