9.04.20

 

KUTSE

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 16. APRILLIL 2020. a KELL 17 

VIRTUAALSELT TEAMS JA VOLIS KESKKONNA VAHENDUSEL

Istungi avalik ülekanne 

 

P Ä E V A K O R D

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Arupärimisele vastamine

Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa

4. Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012 määruse nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord" muutmine 2. lugemine

Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

5. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Saku valla kasuks
5.1. Tiigi 2a, registriosa number 9839602, katastriüksuse tunnus 71801:005:0424

otsuse lisa

Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

6. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord 2. lugemine

Ettekandja:          finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

7. Laenu võtmine

Ettekandja:          finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

8. Saku Vallavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga

Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

9. Kinnisasja avalikes huvides omandamine

Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 10. aprillist 2020 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: ANNIKA VOOSEL