KUTSE

 

SAKU VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG

TOIMUB 18. VEEBRUARIL 2021. a KELL 17 

 

Istung toimub elektrooniliste sidevahendite kaudu kaugosalusega.

Istungist toimub avalik ülekanne

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Volituse andmine lepingu sõlmimiseks        Lisa 1    Lisa 2
Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

4. Investeeringu objekti esitamine Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse
Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

5. Saku Lasteaed Päikesekild arengukava kinnitamine    Lasteaed Päikesekild arengukava

Ettekandjad:        vallavanem  Marti Rehemaa

Kaasettekandja:  hariduskomisjoni esimees Merike Sisask

6. Saku Vallavolikogu 19.11.2015 määruse nr 15 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord" muutmine
Ettekandja:          finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:  kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov

7. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine     Lisa 1   Lisa 2   Lisa 3

Ettekandja:          ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

8 . Vallavara tasuta omandamine      Asendiplaan
Ettekandja:          ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

9. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja:          revisjonikomisjoni esimees Katrin Krasilnikov

              

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 12. veebruarist 2021 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees