14.02.20

 

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 20. VEEBRUARIL 2020. a ALGUSEGA KELL 17 

SAKU VALLARAAMATUKOGU NÕUPIDAMISTE SAALIS

Teaduse tn 1, Saku alevik

 

PÄEVAKORRAS

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Kaitseministeeriumi plaanid Männiku harjutusalal
Ettekandja: Kaitseministeeriumi keskkonna ja planeeringute valdkonna juht Maris Freudenthal

4. Arupärimisele vastamine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa

5. Saku valla 2020. aasta eelarve 2. lugemine   
Lisa - 2020. aasta eelarve seletuskiri

Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

6. Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise volitamine Saku Vallavalitsusele
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  hariduskomisjoni aseesimees Eero Alamaa

7. Saku Vallavolikogu 20.06.2019 määruse nr 7 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  hariduskomisjoni aseesimees Eero Alamaa

8. Saku Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 6 „Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

9. Saku Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 3 „Saku Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

määruse lisad

Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

10. Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012 määruse nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord" muutmine 1. lugemine         
Ettekandja:      majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

11. Vallavara tasuta omandamine
Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

12. Riigivara võõrandamise taotlemine

joonis 1      joonis 2

Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

13. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine
Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

14. Saku Vallavolikogu 18.02.2016 määruse nr 3 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine           1. lugemine                                                                          
Ettekandja:      finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

15.Geoloogilise uuringu loa taotlusele ja geoloogilise uuringu loa andmise eelnõudele arvamuse esitamine

15.1 Harju maakonnas Saku vallas asuvas Männiku XVII uuringuruumis
15.2 Harju maakonnas Saku vallas asuvas Männiku XX uuringuruumis

Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

16. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
16.1 Informatsioon revisjomikomisjoni 2019. aasta tööplaani täitmisest

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ivar Raig

17. Saku Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 88 „Alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine
Ettekandja:          volikogu esimees Tiit Vahenõmm

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 14. veebruarist 2020 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS