KUTSE

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 19. NOVEMBRIL 2020. a KELL 17 

VIDEOSILLA VAHENDUSEL ELEKTROONILISELT 

Juubelitammede tee 15

Istungist toimub avalik ülekanne 

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Maanteeameti esindaja ettekanne Tallinna ringtee müra teemal

Ettekandja: Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk

3. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

4. Aktsiaselt Saku Maja põhikirja muutmine
Ettekandja:          vallasekretär Siiri Raagmets
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

5. Protokolliline otsus - Mitte toetada Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise kaasrahastamise ettepanekut
Ettekandja:          abivallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

6. Saku Vallavolikogu 17.10.2019 määruse 15 „Saku valla arengukava 2035+" muutmine 2. lugemine

Lisa 1 Arengukava tegevuskava 

Lisa 3 Teehoiukava 

Lisa 4 Eelarvestrateegia
Ettekandja:          finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

7. Saku Vallavolikogu 17.08.2017 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja:          sotsiaalhoolkandeteenistuse juht Eike Hunt
Kaasettekandja:  sotsiaalkomisjoni esimees Kairi Zaletajev

8. Loa andmine hanke korraldamiseks
Ettekandja:          sotsiaalhoolkandeteenistuse juht Eike Hunt
Kaasettekandja:  sotsiaalkomisjoni esimees Kairi Zaletajev

9. Saku Vallavolikogu 17.09.2020 otsuse nr 53 „Riigivara koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine
Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

10. Vallavara tasuta omandamine
10.1. Tänassilma küla Vesineitsi tänav, Murueide tänav, Kungla tänav, Kungla põik, Sookolli tänav, Kungla tn 9
10.2. Roobuka küla Metsanurga tee   
          

Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

11. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
11.1. AS Saku Maja kinnistud Metsanurga tee 16 ja Metsanurga alajaam skeem 1  skeem 2

Ettekandja:         majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

12. Saku esmatasandi tervisekeskuse ruumide üürileandmine enampakkumise korras lisa
Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

13. Esindaja nimetamine Kurtna Kooli hoolekogusse
Ettekandja:          volikogu esimees Tiit Vahenõmm

14. Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine
Ettekandja:          volikogu esimees Tiit Vahenõmm

15. Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja:          volikogu esimees Tiit Vahenõmm

16. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja:          volikogu esimees Tiit Vahenõmm

17. Arupärimisele vastamine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa

18. Arupärimisele vastamine
Ettekandja:          volikogu esimees Tiit Vahenõmm

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 13. novembrist 2020 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees