18.06.19

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 20. JUUNIL 2019. a ALGUSEGA KELL 17 

SAKU GÜMNAASIUMI AUDITOORIUMIS

Tallinna mnt 10, Saku alevik

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Arupärimisele vastamine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa

4. Aktsiaseltsi Saku Maja aktsiate omandamine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

5. Saku valla arengukava 2035+ 1.lugemine
tegevuskava

lähteolukorra ülevaade

eelarvestrateegia  teehoiukava  arengukava eelnõu ja  seletuskiri

Ettekandja:         vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: arendus- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Jaan Plado

6. Saku valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
majandusaasta aruanne  audiitori arvamus

6.1 Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine
6.2 Revisjonikomisjoni tööaruande ärakuulamine

Ettekandja:         vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ivar Raig

7. Vallavanema informatsioon sisekontrolli toimemudeli rakendamisest
Ettekandja:         vallavanem Marti Rehemaa

8. Jäätmehoolduseeskiri 1. lugemine  seletuskiri
Ettekandja:         ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

9. Ülesande volitamine Saku Vallavalitsusele
Ettekandja:         ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

10. Saku Vallavolikogu 13. mai 2010 määruse nr 15 „Saku valla heakorraeeskiri" muutmine
Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

11. Saku Vallavolikogu 17.08.2017 määruse nr 3 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja:           vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees Merike Sisask ja sotsiaalkomisjoni esimees Kairi Zaletajev

12. Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu vanema kaetava osa määr ja tasumise kord
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

13. Saku Valla Kultuurikeskuse põhimäärus 2. lugemine
Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja: kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov

14. Investeeringu objekti esitamine Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse
 lisa 1     lisa 2

Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk ja arendus- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Jaan Plado

15. Saku Vallavolikogu 21.11.2013 määruse nr 13 "Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvitise suurus ning maksmise kord" muutmine
Ettekandja:          vallasekretär Siiri Raagmets
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 14. juunist 2019 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS