3.04.23

Kaitstavad loodusobjektid

Kaitstavad loodusobjektid looduskaitseseaduse alusel on kaitsealad; hoiualad; kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid; püsielupaigad; kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Tabel 1. Saku valla kaitstavad loodusobjektid

 

Joonis 1. Kaitstavad loodusobjektid Saku vallas.

 

Roheline võrgustik

Seni on Eestis rohelist võrgustikku kavandatud eelkõige ökoloogilise võrgustikuna, mis keskendub eeskätt ökosüsteemide toimimisele ja elurikkuse säilitamisele. Euroopa looduskaitsepoliitika viimaste suundumuste kohaselt on aga senist lähenemist rohelisele võrgustikule mõnevõrra edasi arendatud ja välja on töötatud nn rohetaristu kontseptsioon, mis käsitleb rohelise võrgustiku funktsioone laiemalt. Rohetaristu all mõistetakse nii linnas kui maal paiknevat looduslike ja poollooduslike alade ja muude keskkonnaelementide strateegiliselt kavandatud võrgustikku, mis on loodud ja mida hallatakse selleks, et pakkuda mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid. Inimese poolt üheks tajutavamaks ökosüsteemi hüveks on rekreatiivsed teenused. Tulenevalt Saku valla paiknemisest Tallinna lähialas tiheda asustuse ja intensiivse inimtegevuse surve piirkonnas, on antud juhul eriti oluline tagada rohevõrgu ökoloogilised funktsioonid ning sidusus liikide jaoks, kuid samas on tihedamalt asustatud aladel ja nende lähedal oluline säilitada ja parandada ka inimkeskseid funktsioone (nt puhkevõimalused).

Rohelise võrgustiku puhul eristatakse järgmisi omavahel seotud struktuurielemente:

  • tugialad (ehk tuumalad) - piirkonnad, millele süsteemi funktsioneerimine valdavalt toetub. Tugialad on ümbritseva suhtes kõrgema loodus- ja keskkonnakaitselise väärtusega;
  • rohekoridorid - ribastruktuurid nn siduselemendid, mis ühendavad tuumalad terviklikuks võrgustikuks. 

Joonis 2. Rohelise võrgustiku struktuurelementide paiknemine

 

Natura 2000 alad

Lisaks siseriiklikult kaitstavatele loodusobjektidele jääb osaliselt Saku valla territooriumile kaks Natura 2000 võrgustiku ala – Kurtna-Vilivere loodusala (EE0020318) ja Tammiku loodusala (EE0010105). Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ (nn loodusdirektiiv) ja 2009/147/EÜ (nn linnudirektiiv).

Tabel 2. Saku valla territooriumile jäävad Natura 2000 võrgustiku alad

 

Joonis 3. Natura 2000 alad Saku vallas

 

Allikad:

Saku valla üldplaneeringu seletuskiri

Saku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Toimetaja: KERLI LAUR