2.05.23

Korteriühistud saavad taotleda vallalt toetust korterelamute elukeskkonna parendamiseks

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2024 ning taotlused tuleb esitada Saku valla e-toetuste keskkonnas. Taotlusvoor avaneb 1. märtsil 2024. 

Toetusega soovitakse parandada avaliku ruumi väljanägemist ja keskkonnahoidu, suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet, tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes ja suurendada kogukonna aktiivsust.

Toetust on võimalik taotleda Saku vallas tegutseval korteriühistul. Olukorras, kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust küsida igale korterelamule eraldi.

Toetust antakse kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus makstakse välja ainult tasutud kuludokumentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta ettemaksuna ja taotlejal peavad olema vahendid kogu projekti elluviimiseks enne projekti alustamist.

Toetuse saamiseks peab korteriühistu või -ühistud (lubatud on ka ühistaotlus, mille maksimumsummat on võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt täidetud ning lisatud on vajalikud dokumendid. Ühistaotluse korral allkirjastab esitatava taotluse iga korteriühistu esindaja.

 

ESITA TAOTLUS SIIN
Sisselogimiseks vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID

 

Toetuse suurus kuni 1000 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse abikõlblikust maksumusest:

 • puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks;
 • lillevaaside, -amplite soetamiseks ja paigaldamiseks;
 • istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks;
 • muru rajamiseks ja sambla tõrjeks;
 • puude või põõsaste raieks ja hoolduslõikuseks;
 • turvakaamerate paigaldamiseks.

Toetuse suurus kuni 10 000 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

 • jäätmemajade ehitamiseks või korrastamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks;
 • ühiskasutatava mänguväljaku või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
 • teede ja parkimiskohtade (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) ehitamiseks või korrastamiseks;
 • abihoone (kuuri, rattamaja vm) ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;
 • kaugkütte-, vee- ja reoveetorustike või sadeveelahenduste rajamiseks või rekonstrueerimiseks;
 • valgustuse rajamiseks või parendamiseks;
 • elektrisõidukite (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) laadimistaristu rajamiseks;
 • piirde või pesuplatside lammutamiseks või parendamiseks;

Toetust ei anta hoonega seotud ja hoonesisesteks töödeks sh hoonesisese kaugkütte-, vee- ja reoveetorustiku rajamiseks või rekonstrueerimiseks.  

Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele (nii haljastus kui ehitus), kuid maksimaalne toetus kokku on 10 000 eurot.

NB! Üheks oluliseks lisaks taotluse juures on korteriühistu või korteriühistute üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust määruses toodud abikõlblike tegevuste teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö teostamise aastal.

Olenevalt tegevustest on vaja taotlusele lisada veel:

 • ehitiste (parkimiskohtade, siseteede, abihoonete, mänguväljakute, jäätmemajade ja süvakogumismahutite) ehituse ning kaugkütte-, vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimise korral ka eskiisjoonis/asendiplaan koos selgitusega;
 • raieluba või luba hoolduslõikuseks;
 • seadusjärgse esindusõigusega isiku volikiri;

Ehitustegevuste puhul tuleb lähtuda ehitusseadustiku lisas 1 toodud erinevate ehitiste ehituseks vajalike lubade taotlemise nõudest. Nimetatud load ei pea olema küll toetuse taotlemiseks olemas, kuid tegevuste elluviimisel tuleb arvestada nende menetlusaega ajakavas. Ehitustegevuse lõpetamisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku lisas 2 tooduga. Kaevetööde teostamiseks tutvu Saku valla kaevetööde eeskirjaga.

Eelnevalt tuleb tutvuda "Korterelamute elukeskkonna parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord" määrusega.

_______________

Tekkinud küsimustele vastab arendusspetsialist Hele-Mall Kink tel 671 2405, 528 7877 või e-post helemall.kink@sakuvald.ee

_______________