Tugiisikuteenus Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenuse saajateks võivad üldjuhul olla:

1) täisealised isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut;
2) puudega laps, kelle kehtivas rehabilitatsiooniplaanis on kirjas tugiisikuteenuse kasutamise vajadus;
3) lapsed, kes vastava eriala spetsialisti hinnangul vajavad abi psüühika või käitumishäire tõttu;
4) lapsed või teda kasvatavad isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut;
5) lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel.

Tugiisikuteenuse saajat abistatakse tugiisiku valikul. Tugiisikuks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga. Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades. Näiteks lastele lasteaias või koolis. Tugiisikuteenust ei osutata üldjuhul erivajadustega laste haridusasutuses ja erivajadustega laste rühmas või -klassis õppetööl viibimise ajal.

Tugiisiku teenus lapsele ja last kasvatavale isikule on tasuta. Tund aega tugiisiku teenust täisealisele isikule maksab 4 eurot. Tugiisikuteenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Saku vallas osutab tugiisikuteenust Saku Päevakeskus.

Täiendavat teavet erivajadustega lastele osutatava tugiisikuteenuse kohta annab sotsiaalhoolekandeteenistuse lastekaitsespetsialist Anu Mesila, telefon 671 2401, anu.mesila@sakuvald.ee.

Täiendavat teavet täisealisele osutatava tugiisikuteenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee.