Teed ja tänavad

Teehooldust teostab Saku valla territooriumi

riigimaanteedel - Maanteeameti põhja regioon, maanteeinfo 1510

valla teedel – Saku Vallavalitsus, kontakttelefon 671 2431, teemeistri telefoni number on 5342 2929 ja e-posti aadress saku@sakuvald.ee

erateedel – tee omanik, kui ei ole sõlmitud eratee avaliku kasutamise lepingut. Lepingu olemasolul teostab tee hooldust Saku Vallavalitsus

metsateedel – Riigimetsa Majandamise Keskus

Talvine teede hooldus

Järelevalve ja olulised kontaktid

Saku vald on jagatud kolmeks hooldepiirkonnaks. Aastatel 2023 november – 2027 aprill osutab talihooldeteenust:
- Saku alevikus Avantirent OÜ, kontaktisik Veiko Toom, tel 515 1959, e-post: info@avantirent.ee.
- Saku valla põhjapiirkonnas RIAB Teedeehitus osaühing, kontaktisik Sten Tauts, tel 5344 8851, e-post: sten@riab.ee.
- Saku valla lõunapiirkonnas Heilori OÜ, kontaktisik Heilo Randmaa, tel 5552 5279, e-post: info@heilori.ee.
Riigimaanteede talihooldust tellib Transpordiamet ja meie vallas asuvatel teedel osutab teenust Verston OÜ. Riigimaanteede sõiduolude kohta jagab infot maanteeinfokeskus telefonil 1510 ning palju infot on ka saidil https://tarktee.mnt.ee/#/et .

Saku Vallavalitsuse tellitava teede talihoolde üle teostab järelevalvet majandusteenistus. Üldjuhul kontrollib hooldepartnerite tööd vallamajanduse insener August Albert august.albert@sakuvald.ee, kuid vajadusel asendavad teda taristuinsener Aigar Pruul aigar.pruul@sakuvald.ee või majandusteenistuse juht Peep Pukk. Valvetelefon on 5342 2929, valla üldine e-posti aadress saku@sakuvald.ee. Majandusteenistust peaks informeerima juhul, kui mõni teelõik on jäänud hooldamata.

Kui on juhtunud õnnetus, teel on takistus või auto, mille juht on lahkunud, tuleb helistada telefonile 112.

Talihoolet tehakse kõigil vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus (sõidab koolibuss). Samuti hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid erateid, mis on nõuetekohaselt välja ehitatud ning mis teenindavad vähemalt viite eluaset, millest vähemalt kolmveerandis on rahvastikuregistri andmetel vallaelanikud. Samuti osutatakse talihooldeteenust sotsiaalhoolekandeteenust vajavatele isikutele vastava avalduse alusel, mis tuleb saata saku@sakuvald.ee

Saku vallavalitsus korraldab talihoolet kõigil valla teedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus. Lisaks hooldab vallavalitsus tingimustele vastavaid erateid, sealhulgas aiandusühistutele kuuluvaid erateid.

Mis ajaks peavad lumised teed olema hooldatud?

Tavaolukorras peavad Saku aleviku tänavad olema nõuetekohaselt hooldatud tööpäevadel hiljemalt kell 6 ja nädalavahetustel 7.30, ülejäänud piirkondades tööpäevadel hiljemalt kell 6.30 ja nädalavahetustel kell 8. Hooldaja peab lume eemaldamise korraldama nii, et koheva lume paksus sõiduteedel ei ületaks 8cm ja tänavatel 4cm, lörtsi paksus kõvakattega teedel ei tohi samuti ületada 4cm.

Juhul, kui lumesadu algab aga näiteks kell 4 hommikul, peab arvestama, et nõutud ajaks ei pruugi hooldaja teid ja tänavaid kogu hooldepiirkonnas puhtaks saada.

Üldjuhul puhastatakse esmalt kõige intensiivsema liiklusega teed, siis koolide ja lasteasutuste parklad ja nende juurdepääsud ning siis ülejäänud teed.

Rasked ilmastikuolud

Kui Transpordiamet kuulutab välja rasked ilmastikutingimused Harjumaal, tähendab see, et need tingimused hakkavad kehtima ka Saku vallas. Raskete ilmastikuolude korral on hooldaja kohustus hoida sõidetavad eelkõige intensiivse liiklusega teed ning väiksemaid teid ja tänavaid hakatakse puhastama pärast raskete olude lõppemist. Seetõttu peab arvestama võimalusega, et autoga kodutänavale pääsemine võib võtta oodatust palju rohkem aega.

Mida elanikud ise saaksid sujuva liiklemise heaks teha?

Selleks, et liiklemine oleks sujuv ka suurte sadude korral, sõltub mõnikord üsna palju tee ääres elavatest elanikest.

Palju on probleeme tee äärde pargitud autodega. See on valdavalt küll tiheasustuste piirkondade probleem, kuid mitte ainult. Nii mõnigi kord on jäänud tee hooldamata seetõttu, et autosid ei pargita oma kinnistule, vaid tänava äärde, mistõttu ei jää hooldemasinale enam piisavalt ruumi töö tegemiseks. Sama probleem võib tekkida tänavatel, kus mõlemal pool on äärekivi. Siis jääb parkiva sõiduki ja äärekivi vahele nii vähe ruumi, et hooldemasina sahk ei mahu äärekivi ja parkiva auto vahele.

Kortermajade elanikud peaksid maja ümbruses oma autode parkimiskohad lumevabad hoidma. On tekkinud olukordi, kus kuhjuva lume tõttu pargitakse autod järjest rohkem keset teed, kuni hooldusmasinal tee läbimiseks enam ruumi ei jää.

Palju on olnud küsimusi kinnistute väravate esiste hooldamisega ning saha tööst jäänud lumevalli teisaldamisega. Hankes ei ole  sätestatud hooldajale kohustust teisaldada lumi väravate eest. Sellise tingimuse sisse seadmine muudaks hanke ebamõislikult kulukaks.  Sellest tingimusest lähtudes on hooldaja teinud ajalise arvestuse, millise tehnikaga ja milles kiirusega tööd tehes jõuaks ta õigeaegselt hanke tingimused täita.  Seetõttu tuleb igal eramaja omanikul maja esine sahkamisest tekkinud vallist puhas hoida ning see jääb tema panuseks talvisesse hooldamisse.  Vall tekib paratamatul olenemata sellest, millist sahka hooldaja kasutab.

Soovitame kindlasti kõikidel kinnistu omanikel üle vaadata ka krundil kasvavad hekid, põõsad ja puud, et need ei ulatuks teemaale. Ikka selleks, et masin saaks turvaliselt tööd teha. Kui väljaspool kinnistu piire teemaal kasvav puistu ohustab hooldemasinat, on vallal õigus see puistu eemaldada või hooldeteenuse osutamisest keelduda.

Kui olete pannud oma kinnistust väljapoole tee äärde teemaale kive või muid kaunistusi, tuleb need talveks eemaldada või vähemalt kindlasti ära tähistada. Tihti ei ole neid rohke lume korral võimalik märgata ja hooldemasina juht ei vastuta nende kahjustumise või oma kohalt ära lükkamise eest. Ka on sellised kivid ohtlikud sahale.

Erateede hooldamisest

Need erateed, mida vald on juba hakanud hooldama, hooldatakse ka sellel hooldeperioodil, kuid järgnevaga peavad arvestama kõik praegused ja tulevased eratee omanikud, kes soovivad valla poolt teede hooldust.   

Kuna vald on avalikku teenust osutav asutus, ei tohi valla poolt hooldatava tee omanik teha takistusi avalikuks liiklemiseks ka teistele valla kodanikele. Seetõttu ei sõida hooldemasin kindlasti nendele teedele, millele on ette pandud eratee märk, sissesõitu keelav märk või teel on suletud väravad. Kui tee omanik soovib vaid tee osalist hooldamist, saab hooldatava osa pikkusest anda juhile teada just eelnevalt nimetatud piiranguga.

Kui lahti lükatav tee on pikem kui 100 m, peab tee lõpus olema ümberkeeramise võimalus. Lühemaid kui 25 m pikkuseid lõike hooldab tee omanik ise.

Tihti on erateed vaid pinnasteed, milles rattajäljed on madalamal ümbritsevast pinnasest. Sellise tee hooldamisel on paratamatu, et sahk võib kahjustada tee keskel või tee ääres olevat haljastust. Kui omanik soovib sellise tee hooldamist ning hooldamise käigus saab pinnas kahjustada, ei ole hooldajal kohustustust seda hiljem korrastada. Eratee omanik peab ise piirama tee äärse puistu nii, et see ei kriibiks ega kahjustaks hooldemasinat. Samuti tähistab tee omanik oma teel tähispostidega kõik objektid, mis võivad muidu hoolde käigus märkamata jääda ja kahjustada saada.

Vald on nõus täiendavalt hooldusesse võtma need tiheasustuses asuvad aiandusühistute siseteed, mida praegu veel ei hooldata. Seejuures ei seata enam sissekirjutuse nõuet. Sellise tee hooldamise soovi saab valda esitada vaid tee omanik, milleks on aiandusühistu ja seda läbi juhatuse liikme. Lihtsalt tee ääres elav inimene sellist avaldust esitada ei saa. 

Hajaasustuses asuvate erateede hooldusesse võtmisel jääb alles piirang, et tee ääres peab olema vähemalt 5 majapidamist, millest vähemalt 80% elamistest on vähemalt üks täiskasvanud pereliige kirjutatud 01. jaanuari seisuga Saku valla elanikeregistrisse.

Saku valda sissekirjutust mitte omavate elanike teedel vald hooldust ei teosta.

Kui Te soovite, et vald alustaks Teile kuuluva eratee hooldamist ja Teile kuuluv tee vastab eelnevalt kirjutatud tingimustele, kirjutage ning saatke vabas vormis taotlus e-posti aadressile saku@sakuvald.ee. Kui taotlus otsustatakse rahuldada, alustatakse hooldamist üldjuhul taotluse esitamisest järgneval kalendrikuul.

Kui keegi soovib, et tema teed valla poolt enam ei hooldataks, tuleb sellest samuti valla e-posti aadressile vabas vormis teade saata.