Täisealise isiku hooldus Kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel, abistamine hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud. Hooldus sisaldab ka järelevalvet, st ohutuse tagamist inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale. Hooldaja võib hooldatavat esindada üksnes hooldatavalt saadud sellekohase volituse alusel.

Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul tähtajatult. Hooldajaks määratakse täisealine teovõimeline isik. Hooldajaks ei määrata sügava puudega isikut. Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele raske ja/või sügava puudega hooldatavale. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

Hooldajale määratakse sotsiaaltoetus vastavalt Saku valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra paragrahvile 57. Hooldaja ülesannete täitmise kohta esitab hooldaja iga-aastaselt 1. aprilliks sotsiaalhoolekandeteenistusele vormikohase aruande.

Üks kord kahe aasta jooksul hooldaja määramisest külastab struktuuriüksuse teenistuja hooldatava kodu eesmärgiga kontrollida hooldaja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele. Kodukülastuse tulemused fikseeritakse hindamisinstrumendis.

Hooldaja kohustuseks on teatada struktuuriüksusele viivitamatult asjaoludest, mis toovad kaasa hoolduse lõpetamise. Hooldus lõpetatakse kui:

1) langevad ära hoolduse seadmise alused (v.a hooldatava surma korral);
2) hooldaja tegevus hooldamisel ei vasta hooldatava vajadustele;
3) hoolduse lõpetamist taotleb hooldaja või hooldatav.

Täiendavat teavet täisealise isiku hoolduse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee.