Saku valla eelarvest antavaid sotsiaaltoetusi on üldjuhul õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saku vallas. Saku valla sotsiaaltoetuste taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras. Saku valla sotsiaaltoetuste määrad on kehtestatud vallavalitsuse 6. veebruari 2024 koraldusega nr 96  "Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine".

 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

 1. eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus - 60 eurot;
 2. sünnitoetus - esimene osa 300 eurot, teine osa 200 eurot;
 3. eaka tähtpäevatoetus – 60 eurot;
 4. kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus - 60 eurot õpilase kohta;
 5. matusetoetus - 250 eurot;
 6. koduse lapse toetus - 250 eurot. Taotluse saab esitada e-keskkonnas ARNO.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse. Avaldust ei pea esitama eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse saamiseks.

 

Toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused on:

 1. kooli, lasteaia või lapsehoiu toiduraha ning lasteaia või lapsehoiu kohatasu katmise toetus (avaldus);
 2. koolitoetus - 150 eurot pere kohta;
 3. koolisõidu toetus;
 4. õpilase vaba aja tegevuse kulude katmise toetus;
 5. eluasemekulude katmise toetus  (sh õpilaskodu kulude katmine);
 6. hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus;
 7. muudel põhjendatud juhtumitel makstav toetus.

Toetusi on üldjuhul õigus saada madala sissetuleku korral (madala netosissetuleku piir ühe pereliikme kohta on 450 eurot). Punktides 2-7 loetletud toetuste taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse:

 1. taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute suurust või Töötukassas arvel olemist tõendavad dokumendid;
 2. perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad kulutused ja tehtud kulutusi tõendavad dokumendid.

 

Puudega lapse ja puudega või töövõime kaotusega isiku toetused on:

 1. puudega lapse kooli, lasteaia või lapsehoiu toiduraha ning lasteaia või lapsehoiu kohatasu katmise toetus (avaldus);
 2. puudega lapse vaba aja tegevuse kulude katmise toetus;
 3. puudega lapse haridusasutusse sõitmise toetus - 30 senti läbitud km kohta;
 4. puudega lapse ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus;
 5. puudega lapse hooldajatoetus - toetuse määr on 130 eurot (toetuse suurus sõltub puude raskusastmest ja sellest, kas hooldusvajadus on pidev või osaline) (avaldus);
 6. puudega isiku haridusasutusse sõidu toetus - 30 senti km kohta;
 7. puudega või töövõime kaotusega isiku ravimite, meditsiiniseadmete ostmise või rentimise, tasulise ravi või teenuse ning tervist taastava tegevuse kulude katmise toetus;
 8. puudega isiku hooldajatoetus - toetuse määr on 130 eurot (toetuse suurus sõltub puude raskusastmest ja sellest, kas hooldusvajadus on pidev või osaline) (avaldus).

Punktides 2, 3, 4, 6, 7 loetletud toetuste taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse, vajadusel Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta ning rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Toimetulekutoetuse eesmärk on ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
 

Alates 01.06.2022 on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada toimetulekutoetuse avaldus ja vajalikud lisadokumendid kogu kuu jooksul (hiljemalt kuu viimasel tööpäeval) vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub taotleja tegelik elukoht.

Rohkem infot toimetulekutoetuse kohta leiab sotsiaalministeeriumi kodulehelt.
Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.
Eluasemekulude piirmäärad on kehtestatud Saku Vallavolikogu määrusega.

Vaidlustamine
Toetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates esitada vaie kohaliku omavalitsuse üksusele või sama tähtaja jooksul esitada kaebus halduskohtule.

Täiendavat teavet sotsiaaltoetuste kohta annab sotsiaalhoolekande spetsialist, telefon 671 2402.