Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

Sotsiaalhoolekande teenistusse soovitame pöörduda kui vajate nõustamist ja abi Saku vallas elavale isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Nõustamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, erinevatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning koostöös isikuga otsitakse lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul. Isiku vajadusele, arusaamisele ja huvile vastava abi andmise otsustamiseks abistatakse teda avalduse esitamisel või toimingu tegemisel, kui ilma abistamata jääksid tema õigused teadmatusest või muul põhjusel teostamata. Isiku sotsiaalse kaitse vajadus ja isikule hüvitise andmine on era- ja perekonnaelu saladus. Sotsiaalkaitsesüsteemi osad on isiku ja perekonna omavastutus; riigi ja kohaliku omavalitsuse korraldatud ja antavad hüvitised; kindlustuse vormis korraldatud hüvitised; muu seaduses sätestatud sotsiaalkaitsesüsteemi osa.

1. septembril 2017 jõustus Saku Vallavolikogu määrus nr 5 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord", mis reguleerib Saku vallas osutatavate sotsiaalteenuste ja vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist. Sotsiaalteenus on isiku või pere toimetulekut soodustav mitterahaline abi, sotsiaaltoetus on isiku või pere toimetulekut soodustav rahaline abi.

ABI TAOTLEMINE

Abi taotlemiseks tuleb esitada Saku Vallavalitsusele avaldus. Avalduste vormid on leitavad Saku Valla kodulehelt.
Sotsiaalteenus on üldjuhul tasuline (va tugiisiku teenus lapsele või last kasvatavale isikule ja turvakoduteenus lapsele).
Enne tasulise sotsiaalteenuse määramist tutvustab struktuuriüksuse teenistuja abivajajale või tema seadusjärgsetele ülalpidajatele teenuste hindu ja nende eest tasumise korda.
Vallavalitsusel on õigus sotsiaalteenuse saaja, kellel on raske majanduslik olukord ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu teenuse eest tasuma, kaalutlusotsusega
1) vabastada täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest või;
2) võtta kolmanda isiku osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustus täielikult või osaliselt üle või;
3) määrata teenuse eest tasumiseks isikule sotsiaaltoetust.

Kui sotsiaalteenuse taotleja ei ole võimeline raske majandusliku olukorra tõttu ise teenuse eest tasuma, tuleb lisaks avaldusele esitada
1) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ja tasumisele kuuluvaid kohustisi ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid;
2) andmed taotleja perekonnaseadusest tulenevate ülalpidamiskohustusega isikute kohta ja nende sissetulekuid ja tasumisele kuuluvaid kohustisi ning eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest, võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas
1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Sotsiaalteenuse vajaduse täpsemaks väljaselgitamiseks vestleb sotsiaalteenistuse spetsialist vahetult teenuse taotlejaga või tema esindajaga. Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

 

Otsus abi andmise või andmata jätmise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse esitamisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast arvates. Otsus tehakse taotlejale teatavaks 5 tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisest võib keelduda, kui isik ei vasta käesolevas korras kehtestatud tingimustele ja kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või on andmeid varjatud;
2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
3) taotleja ei esita struktuuriüksuse teenistuja küsitud täiendavaid dokumente.

 

Vaidlustamine Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamisest arvates esitada vaie kohaliku omavalitsuse üksusele või sama tähtaja jooksul esitada kaebus halduskohtule.