Eralapsehoiu ja -lasteaia teenuse hüvitamine

 

Kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda 1,5–7aastastele lastele lasteaiakohta. Lähtuvalt KELS §10-1 võib 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha asendada vanema nõusolekul lastehoiukohaga. Saku Vallavolikogu määrusega nr 5 on kehtestatud eralapsehoiu- või eralasteaiateenuse hüvitamise kord. Teenus hüvitatakse vastavalt Saku Vallavolikogu kehtestatud maksimummäärale (uuendatud 01.08.2023). 

Vanema tasuda jääb lastehoius kehtestatud toiduraha ja kohatasu vastavalt „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määra ja tasumise korrale". Vastavalt Saku Vallavolikogu 18.05.2023 otsusele nr 8 kui munitsipaallasteaia koht on asendatud vanema nõusolekul lapsehoiuteenusega, siis rakendub kohatasule täiendavalt 30 % soodustus võrreldes munitsipaallasteaia kohatasuga(uuendatud 01.08.2023)
 

Kohatasu lastehoius

 

 

1 vanem rahvastikuregistris Saku vald
1. laps 101,50  
2. ja iga järgmine laps 71,05  
 
2 vanemat või üksikvanem Saku vald
1. laps 50,75  
2. laps 35,53  
3 või enam last lasteasutuses, tasu iga lapse eest 0  

 

Lapsehoiuteenus on sotsiaalhoolekandeseadusest tulenev teenus, millest tulenevalt ei ole lapsehoiuteenuse kohatasu tulumaksuseaduse mõistes koolituskulu ning vastavalt koha valikule tuleb arvestada võimaliku toiduraha erinevuse ja täiendava transpordikuluga, mida Saku vald ei hüvita. Sellest tulenevalt rakendab Saku vald lapsehoiu kohatasule eelpool nimetatud soodustust.

 

Saku alevikus pakub lapsehoiuteenust MTÜ Saku Sofi Lastekeskus, milles lastele pakutav toit tuleb munitsipaallasteaia köögist sama toidupäeva maksumusega kui munitsipaallasteaias. 

Erinevad hoiud, kellega on varasemalt sõlmitud kolmepoolseid lepinguid vanema, hoiu ja valla vahel, on leitavad SIIT.

Hoidude asukohad kaardil on leitavad SIIT.

 

Kui on tegemist erivajadusega lapsega, kes vajab nõustamiskomisjoni otsusel eritingimusi, mida vald ei suuda pakkuda, siis valib vald lapsehoiu koostöös vanemaga.

Alates 1. maist 2023 hüvitatakse erijuhtudel (lasteaia metoodika eripärast või lapse erivajadustest lähtuvalt) osaliselt eralasteaia teenuse maksumus 3-7 aastastele lastele. Selleks tuleb esitada e-keskkonnas ARNO taotlus ja põhjendus koos täiendavate dokumentidega vabas vormis Saku Vallavalitsusele aadressil saku@sakuvald.ee.
Täpsem info on leitav SIIT .

 

Lapse eralasteasutusse panemise protsess on järgmine:

1. Vanem valib välja eralasteasutuse (arvestades kehtestatud hüvitise määrasid) ning lepib teenuse pakkujaga kokku, millal laps hakkab eralasteasutuses käima. Eralasteasutus peab omama tegevusluba ning olema nõus valla poolt hüvitatava summaga.

2. Vanem esitab e-keskkonnas ARNO (sisene SIIT) eralasteasutuse teenuse hüvitise taotluse kuu aega enne teenuse kasutamise algust. Vastav taotluse nupp tekib ARNOS kõige varasemalt siis kui laps on 1 aasta ja 4 kuud vana. Kui taotluse tegemisel ei ole lapsevanema poolt valitud eralasteasutust võimalik valida, siis palume ühendust võtta haridusspetsialistiga, kes lisab soovitud asutuse valikusse taotluse esitamiseks. 

3. Vanema, valla ja eralapseasutuse vahel sõlmitakse kolmepoolne leping. Lepingu allkirjastamine toimub e-keskkonnas ARNO. Taotlus menetletakse esmalt eralasteasutuse ja siis valla ametniku poolt. Peale seda toimub allkirjastamine järgmiselt: eralasteasutus, lapsevanem ja vald. Lepingu allkirjastamise kohta tuleb vanemale teavitus taotluses märgitud e-posti aadressile. Allkirjastamiseks on vajalik ID-kaart, Smart ID või Mobiil ID.

4. Eralasteasutusse läinud laps on lasteaiajärjekorras edasi. Lasteaiakoha vabanemisel munitsipaallasteaias pakutakse seda järjekorras järgmisele lapsele. Lapsevanema soovil võib eralasteasutust kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lapse 3-aastaseks saamisel õppeaasta kestel võib hoiukohta kasutada õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31.08.).

 

Lisainfo saamiseks palun pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti Jelizaveta Lauri poole haridus@sakuvald.ee, tel. 671 2437.