Lapsehoiuteenus Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiuteenuse osutamise eesmärk on vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust. Lapsehoiuteenuse vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenusele on õigus, kui lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine). Teenuse vajadus hinnatakse igal lapsel eraldi. Soovi korral nõustab struktuuriüksuse teenistuja teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Raske ja sügava puudega lapsele tagatakse lapsehoiuteenus kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiuteenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse. Lapsehoiuteenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Korralduse alusel sõlmitakse vallavalitsuse, teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel kolmepoolne kirjalik leping.

Täiendavat teavet erivajadustega lastele osutatava lapsehoiuteenuse kohta annab sotsiaalhoolekandeteenistuse lastekaitsespetsialist Anu Mesila, telefon 671 2401, anu.mesila@sakuvald.ee.