Saku Päevakeskus
Juubelitammede tee 6, Saku 75501, Harjumaa
Tel: 604 1731
www.sakupaevakeskus.ee
Päevakeskuse FB

OÜ Saku Tervisekeskus
Tiigi 19, Saku 75501, Harjumaa
Tel: 672 8620
E-post: info@tervisekeskus.ee
www.tervisekeskus.ee

MTÜ Tugi ja Tegu
Heategevuslikud algatused Saku vallas
Marju-Riina Laugen ja Kairi Zaletajev
Tel. 52 76 661, 56 647 135
tugi.tegu@gmail.com

Seltsing Kukkur
Seltsingu juhataja Vaike Pähn  5588 244
vaike.pahn@gmail.com

MTÜ Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus
Juhatuse liige  Tiia Soomer  5347 3066
svlpy@hot.ee

Seltsing Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus  KI-KU-TA-RO- PÜ
Juhatuse esimees Marianne Õun 514 2880
kiisarm@hot.ee

MTÜ Saku Valla Invaühing
Juhatuse liige Aita Kruus  503 7743
aita.kruus@mail.ee

Seltsing Saku Pensionäride Ühendus Elukaar
Juhatuse esimees Ivar Raig, tel: 56955637
ivar.raig@ivarraig.ee 

Saku Diabeetikute Selts
Juhatuse liige Aino Kiiver. Tel: 5685 5502, e-mail: aino.kiiver@mail.ee

Kajamaa Piirkonna Pensionäride Seltsing Meelespea
Juhatuse liige  Elve Viitamees  5650 0767

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Juhatuse liige Marika Ratnik  5042 406
marika.ratnik@mail.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda - www.epikoda.ee

Eesti Haigekassa - https://www.haigekassa.ee/

Eesti Töötukassa - https://www.tootukassa.ee/

 

Naiste tugikeskuse teenus
Naiste tugikeskustes pakutakse abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Teenuse raames pakutakse esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust. Esmast kriisinõustamist osutatakse ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Infot ja toetust pakutakse ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu       tallinn@naisteabi.ee   526 4697, 5396 9834
MTÜ Eluliin               551 5491         eluliin.naistetugikeskus@gmail.com
Eesti naiste tugikeskuste kontaktandmed on leitavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

 

Üldhooldusteenust pakkuvate hoolekandeasutuste kontaktid on leitavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel Lisainfo all.

Ohvriabi
Ohvriabi on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet. Toimetulekuks vajab ohver nii emotsionaalset tuge kui ka informatsiooni selle kohta, millist abi tal on võimalik saada. Õigeaegne abi hoiab ära ohvri iseseisva toimetuleku halvenemise ja ka võimaliku töökaotuse. Ohvriabiteenust osutavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad kõikides Eesti maakondades.
Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise; füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanemine.
Ohvriabi kontaktid - http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et
O
hvriabi kriisitelefon 116 006

Häirenuputeenus
Häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke, õnnetuse või muu hädaohu korral spetsiaalse hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust abikeskusega. Operaator reageerib vastavalt tekkinud olukorrale ja saadab hädasolijale appi tema enda usaldatava tugiisiku – sugulase, sõbra-tuttava, naabri, hoolekandetöötaja vm. Häirenuputeenus võimaldab elada kauem ja turvalisemalt oma kodus. Samuti on häirenuputeenusest kindlam tunne hoolealuse kõigil lähedastel – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel.
Häirenuputeenust pakuvad mitmed eraettevõtted. Teenuse hind, tingimused ja sisu võivad eri pakkujatel erineda.
Saku vallas on kättesaadav Meditech Estonia häirenuputeenus.

 

Nõuandetelefon: 661 8181
e-post: info@medi.ee
Koidu 114, Tallinn, 10139 Harjumaa, Meditech Estonia