Eluruumi tagamise teenus Eluruumi tagamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas.

Eluruumi kohandamise teenuse osutamise korraldamine
Puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohandamise teenust on õigus saada sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikul ehituslike kohanduste tegemiseks eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks.

Eluruumi kohandamise teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles märgib kohandatava eluruumi aadressi ja lisab eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi; eluruumi omaniku nõusoleku eluruumi kohandamiseks; planeeritava kohanduse ja võimalusel kohandamise maksumuse kalkulatsioon vähemalt kahelt töövõtjalt.

Eluruumi kohandamise teenust on üldjuhul õigus taotleda ühekordselt. Teenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti toel saavad puudega inimesed taotleda eluruumi kohandamiseks toetust. Taotluse saab esitada ajavahemikus 16.03.2020 kuni 30.04.2020. Projekti kohta saab täpsemat infot siit.
Toetatud kohanduse taotlemist reguleerib Saku Vallavalitsuse 22.10.2019 määrus nr 9 Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saku vallas" rakendamise kord.

Eluruumi tagamise teenuse osutamise korraldamine
Eluruumi kasutusse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles märgib ka taotlejaga ühist eluruumi taotlevate perekonnaliikmete isiku- ja kontaktandmed; perioodi, mille jooksul eluruumi teenust vajatakse; andmed taotleja või tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, kolme viimase kuu sissetulekud ja tasumisele kuuluvad kohustised ning neid tõendavad dokumendid); vajadusel taotluse seisukohast olulised andmed tervisliku seisundi kohta (nt erivajadused jms).

Vallavalitsus annab kasutusse Saku vallale kuuluvaid eluruume. Kui Saku valla omandis pole sobivat eluruumi, mida taotleja ja tema pereliikmete kasutusse anda, siis on vallavalitsusel õigus hankida eluruum üüriturult.

Eluruum antakse taotleja ja tema perekonna kasutusse ajaks, mil ta sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt eluruumi vajab. Eluruumi kasutusse andmisest võib keelduda juhul, kui esineb lisaks Saku valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra paragrahvis § 6 lõikes 2 toodud asjaoludele lisaks vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

1) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
2) taotleja ja tema perekonna sotsiaalmajanduslikku olukorda on võimalik parandada muul viisil;
3) kui taotlejal on eluruumi üürivõlgnevus Saku vallale või vallavalitsuse poolt teenuse tagamiseks korraldatud eluruumi omanikule.

Teenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Pärast positiivse otsuse langetamist sõlmitakse taotlejaga kirjalik üürileping. Üürileping sõlmitakse 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse taotlejale teatavakstegemisest arvates. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

Eluruumi kasutamise korral tasub üürnik üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud. Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab vallavalitsus. Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud Saku valla või kolmandate isikute osutatud teenuste tegelikust maksumusest ning vajalikest kuludest elamu hoolduseks.

Sotsiaaleluruumi üür ühe m2 kohta on Pargi tn 1 majas 0,77 eurot ning Jõesilla majas 2-3 eurot.

Täiendavat teavet eluruumi tagamise teenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee .