4.05.22

Tulenevalt valitsemisleppest makstakse 2022. ja 2023. aastal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitujatele 600 eurot toetust. Üldjuhul võib ühe kinnistu kohta esitada ühe taotluse. Mitu taotlust võib esitada juhul, kui ühe kinnistu tarbeks on rajatud rohkem kui üks liitumispunkt.

Toetus makstakse välja pärast tegevuste elluviimist ja vee-ettevõtjaga teenuslepingu sõlmimist. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul peale teenuslepingu sõlmimist Saku valla e-toetuste keskkonnas või tuua vormikohane paberkandjal taotlus Saku Vallavalitsusse.

Tingimused toetuse saamiseks:

  1. kinnistu omaniku elukoht peab olema rahvastikuregistri andmetel 31.12.2021 või 31.12.2022 seisuga Saku vallas*;
  2. liitumistööd on lõpetatud ja uue ÜVK süsteemiga liitutud, st liitumispunktile on sõlmitud teenuse tarbimise leping (kohustus on lisada taotlusele kahepoolselt allkirjastatud leping);
  3. kinnistu peab olema hoonestatud. Kinnistul asuv elamu peab olema ehitatud õiguslikul alusel, selle kasutamise otstarbena peab ehitisregistrisse olema kantud ühe või enama korteriga elamu, üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, ridaelamu, suvila või aiamaja;
  4. vee- ja kanalisatsioonisüsteemid peavad olema nõuetekohaselt välja ehitatud ja muudetud hoone tehnosüsteemid on kantud ehitisregistrisse;
  5. kui taotleja ei ole ainuomanik, siis kõik ühisomanikud/kaasomanikud peavad taotluse allkirjastama.

*  Eelpool nimetatud tingimused peavad olema täidetud. Juhul, kui muudetud hoone tehnosüsteemid ehitisregistrisse kantud ei ole, siis tuleb muudatused sisse viia enne toetuse taotluse esitamist. Selleks esitada Saku valla e-postile saku@sakuvald.ee täidetud avaldus koos nõutud lisadega.

Saku Vallavalitsusele esitatav avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks

*  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisprotsess on kirjeldatud Saku Maja koduleheküljel https://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/liitumisprotsessi-kirjeldus/

* Kui olete valda sisse kirjutatud seisuga 31.12.2021, siis saate oma kinnistule 2022. aastal rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele taotleda 600 eurot toetust kuue kuu jooksul pärast teenuslepingu sõlmimist. Kui olete valla elanik seisuga 31.12.2022, siis saate toetust taotleda 2023. aastal.

NB! Toetust ei maksta varem (enne 2022. a.) välja ehitatud taristule ega juhul, kui ehitamiseks on saadud toetust  SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus  (KIK) või muudest rahastusallikatest.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord

 
TÄIDA TAOTLUSE VEEBIVORM SIIN
vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID

 

Lisaks saab taotlust esitada paberil:

- Saku Vallavalitsuses (Saku alevik, Juubelitammede tee 15) kohapeal E, T, N kell 8–17, K 8–18 ja R 8–13
- pannes taotlus koos lisadokumentidega vallavalitsuse postkasti (24 h). 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse vorm .DOC
 

_______________

Tekkinud küsimustele vastab arendusspetsialist Hele-Mall Kink tel 671 2405, 528 7877 või e-post helemall.kink@sakuvald.ee

_______________