Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - Saku vallas Kasemetsa külas Aprilli tee 1 kinnistul (katastritunnus 71801:006:0053) olemasoleva hoone laiendamiseks.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 30.09.2003 korraldusega nr 1062 kehtestatud Purje kinnistu detailplaneeringu krundiga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 27.10.2020 kuni 10.11.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning Saku valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu