Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Saku vallas Jälgimäe külas Pajupilli tee 4 kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 13.05.2008 korraldusega nr 485 kehtestatud Pajupilli kinnistu detailplaneeringu krundiga pos 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 27.07.2020 kuni 09.08.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning Saku valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ehk puurkaevu rajamise tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.