Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul biopuhasti ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Tõdva külas Urva tee 6 (katastritunnus 71801:001:1449) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 16.09.2014 korraldusega nr 838 kehtestatud Karja-Allika kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 4. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 18.06.2021 kuni 02.07.2021 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ning krundijaotust.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu