Projekteerimistingimuste avalikustamine

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul teede ja tehnovõrkude ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Jälgimäe külas Mõisavahe tee 4 (katastritunnus 71801:003:0726) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 11.10.2011 korraldusega nr 899 kehtestatud Mõisavahe tee 4 kinnistu detailplaneeringuga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 23.11.2021 kuni 07.12.2021 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse krundijaotust ja kasutamise sihtotstarvete osakaalu.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul kuur-abihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Saku alevikus Pärna tn 1 (katastritunnus 71801:011:1370) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.06.2001 otsusega nr 43 kehtestatud Pärna tn 1 kinnistu detailplaneeringu krundiga. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 23.11.2021 kuni 07.12.2021 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala ja arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu