Projekteerimistingimuste avalikustamine

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul abihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Jälgimäe külas Murimäe tee 12 (katastritunnus 71801:003:0334) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 12.06.2003 otsusega nr 56 kehtestatud Peetri kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 25.04.2022 kuni 09.05.2022 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala ulatust ning maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu