30.01.19

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul tingimuste täpsustamiseks Saku vallas Saku alevikus Kivinuka tn 25 (katastritunnus 71801:005:0485) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 1-6. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 01.02.2019 kuni 15.02.2019 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala suurust ja paiknemist ning arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Toimetaja: CHRIS STROOM