Projekteerimistingimuste avalikustamine

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus eramu püstitamiseks Saku vallas Metsanurme külas Nurga tee 4 (katastritunnus 71801:006:0360) kinnistule.

Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alal asuva, kuid olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnisasjaga, kuhu ehitusõigus on võimalik määrata Saku valla üldplaneeringu järgi projekteerimistingimustega vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 29.11.2022 kuni 13.12.2022 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule, tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu