24.09.19

Keskkond ja vallamajandus

 

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED

Saku vallavara valitsemise kord

Müügipileti hinna kehtestamine 

Saku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Saku valla heakorraeeskiri

Jäätmehoolduseeskiri

Saku valla jäätmekava 2018-2021

Saku valla kaevetööde eeskiri

Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine

Saku valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Raieloa andmise tingimused ja kord

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Kaugküttepiirkonna määramine Saku vallas

Reklaamimaksu kehtestamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded              

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine, muutmine

VALLAVOLIKOGU OTSUSED

Saku valla teehoiukava 2016-2019

 

VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

Saku valla hankekord

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Ametikohtade loetelu Saku valla kaevetööde eeskirja rakendamiseks

Soojuse hinna kooskõlastamine

Soojuse hinna kooskõlastamine

Heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Saku valla vallaliinidele bussiveoks liiniloa taotlemise, läbivaatamise ja väljastamise kord

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS