2.05.23

 

Harku, Saku ja Kiili vallad on ühiselt asunud koostama kliima- ja energiakava. Kava peamine eesmärk on suurendada valdade võimekust kliimamuutustega kohanemiseks ning vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni.

Jaanuari lõpus toimusid avaseminarid, mille käigus andsid kava koostajad ettevõttest Energex Energy Experts ülevaate Euroopa Liidu rohelisest kokkuleppest, meid ees ootavatest kliimariskidest ja möödunud aastakümnete ilmastikunäitajatest. Avaseminaride käigus arutleti muutuva ilmastikuga kaasnevate probleemide ja ohtude aga ka võimaluste üle erinevates eluvaldkondades. Avaseminari slaidid leiad lehe allosast.

Veebruaris ja märtsis kaardistatakse valdade kliima- ja energiavaldkonna hetkeseisu, koondatakse energiakasutuse ja kasvuhoonegaaside heitmete andmed, selgitatakse välja olulisemad ilmastikust tingitud ohukohad nii elukeskkonna planeerimises, looduskeskkonnas, ehituses ja taristus, energiamajanduses kui ka muudes valdkondades. Elanikul on võimalik oma sisend anda küsimustiku kaudu.

Kogutud info põhjal valmib märtsi lõpuks kliima- ja energiakava esimene vahearuanne, millele järgnevad aprillis valdkondlikud töötoad, kus kõigil on võimalik kaasa mõelda, kuidas muuta enda koduvald kliimariskidele vastupidavamaks ja liikuda keskkonnasäästlikuma tuleviku poole. Töötubade kohta jagatakse täpsemat infot märtsis.

Mai lõpuks valmib teise etapi vahearuanne, mis võtab arvesse kogutud ettepanekuid ja püstitab valdadele eesmärgid ja tegevuskava eesmärkide poole liikumiseks. Suvel toimub täiendava tagasiside kogumine ning augusti lõpuks valmib igale vallale eraldiseisev ja kolme valla ühine kliima- ja energiakava.

 

Energy Experts on kokku pannud küsimustiku, millega koguda esmast sisendit kliimamuutuste põhjustatud suurematest mõjudest ja ideedest. Küsimustikule vastates on igal elanikul võimalik kaasa rääkida ja juhtida tähelepanu teda puudutavatele probleemidele. 

Täida küsimustik SIIN

 ____________________

Taustast

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saada esimese kontinendina kliimaneutraalseks 2050. aastaks. Eesti peab selleks olulisel määral vähendama kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid ja suurendama maakasutuslikult sidumisvõimekust. 

Kliima- ja energiakava koostamise eesmärk on kohalikul tasandil kliima- ja energiaalaste eesmärkide seadmine, lahti mõtestamine ning saavutamine. Kavaga tehakse kindlad sammud kliimamuutuste leevendamiseks piirkonnas, samuti annab kava realistliku ülevaate hetkeolukorrast ning võimaldab selgelt välja tuua peamised probleemkohad.
 
Koostatav analüüs on pikaajaline strateegiline planeerimise vahend, mis kaardistab võtmetegevused ja valdkonnad ning aitab siduda visiooni, taristu, üldplaneeringud ja poliitika. Tegemist on laiapõhjalise analüüsiga, mis aitab arvestada erinevate aspektide koosmõju. Analüüsi tulemiks on terviklik dokument, mis sisaldab endas säästva energia ja materiaalsete ressursside võimaluste kaardistust, energiakasutusega sektorite kaardistust ning soovitusi poliitiliste otsuste tegemiseks säästliku arengu eesmärkidest lähtudes. Analüüsi tulemusi saavad kasutada oma tegevuste planeerimiseks ettevõtted, omavalitsused, energiatootjad ja võrguvaldajad, haridusasutused ning muud huvigrupid.
 
Antud kliima- ja energiakava täidab kahetasandilist eesmärki. Esimene tasand käsitleb eraldi Harku, Saku ja Kiili valla kliima- ja energiateemade analüüsi lähtuvalt iga omavalituse unikaalsest asukohast, suurusest ja kliimariskidest, mis seotud antud piirkonnaga. Teine tasand käsitleb ühist, valdade ülest kava, kus kajastatud ühised piirkondlikud murekohad ja mille põhjal moodustub piirkondlik kava pikaajalise arenguvisiooniga.

____________________

Kliima- ja energiakava koostajaks on OÜ Energex Energy Experts.

Kontakt: projektijuht Rander Süld rander.suld@energex.ee 

 ____________________

Toimunud üritused

26.04 kell 17:30 turba ja turbarabade töötuba MTÜ Vaela Külakojas (Miku tee 7, Kiili)

Ettekandeid tegid Eesti Turbaliidu tegevdirektor Merilin Kalmaru ja Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv. 

Vaata Kaupo Kohvi slaide SIIT  ja Merilin Kalmaru slaide SIIT

 

24.04. kell 18:00 Kogukonnaenergeetika töötuba Tabasalus Teenuste 2 suures saalis. 

Töötuba viis läbi Energiaühistu tegevjuht Märt Helmja. 

Vaata ettekande slaide SIIT

 

20.04 kell 17:30 Rohesekkumise töötuba veebis. 

Töötuba viis läbi Tallinn Euroopa roheline pealinn projekti „Rohejälg" juht Hannes Aava.

 

12.04.2023 kell 17.30–19.00 Saku vallavolikogu saalis (Juubelitammede tee 15, Saku)

Infotundi saab järgi vaadata SIIT.

 

25. jaanuaril toimunud Saku valla kliima- ja energiakava avaseminari ettekannet saab vaadata SIIT

____________________

Toimetaja: KERLI LAUR