__________________

Consultare OÜ koostab Keskkonnaameti tellimusel Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava. Alale ei ole varem kaitsekorralduskava koostatud. Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustati Vabariigi Valitsuse 17.11.2014 määrusega nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri".

Kaitsekorralduskava koostamisega ei muudeta ala kaitsekorda. Kaitsekorralduskava eesmärk on määrata ala kaitseväärtustele mõõdetavad eesmärgid ning koostada tegevusplaan, kus määratakse põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud tegevused. Samuti antakse kaitsekorralduskavas ülevaade kaitsealast, selle kaitse-eesmärkidest ja kaitsekorrast, rahvusvahelisest staatusest, maakasutusest, huvigruppidest, uuritusest ja riiklikust seirest.

____

Kaitsekorralduskava koostamisse soovitakse kaasata asjast huvitatud osapooli. Selleks korraldatakse huvigruppidele suunatud töökoosolekud teemade lõikes. Koosolekud toimuvad veebirakenduse MS Teams vahendusel.

•    4. oktoobril 2021 kl 15.00 metsade kaitse ja piiranguvööndi metsade majandamine.
Koosolekuga saad liituda siin

•    11. oktoobril 2021 kl 15.00 külastuskorraldus (olulisemad külastusobjektid nt Tuhala nõiakaev, matkarajad).
Koosolekuga saad liituda siin

•    18. oktoobril 2021 kl 15.00 elupaikade (sh liikide elupaikade) hooldamine, loodusliku veerežiimi ja elupaikade taastamine (sh pool-looduslike koosluste hooldamine ja taastamine), karstinähtused.
Koosolekuga saad liituda siin

____

Kaitsekorralduskava tööversiooni valmimisel toimub avalikkuse kaasamiskoosolek (kevadel 2022), kus kõikidel huvilistel on võimalik kaitsekorralduskava tööversiooniga tutvuda ning esitada täiendusettepanekuid.

Lisainfo:
Mari Raidla, Consultare OÜ, e-post: mari.raidla@consultare.ee, tel: 5563 8008
Kristi Pai, Keskkonnaamet, e-post: kristi.pai@keskkonnaamet.ee, tel: 5695 8657

__________________
 
Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
 
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut.
 
Keskkonnamõju hindamata jätmine
Saku Vallavalitsus annab teada, et Saku Vallavalitsuse 30.05.2017. a korraldusega nr 456 jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile jäävale Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega ning tekkiva reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamisega. Keskkonnamõju eelhinnang on koostatud tegevustele, mis on kajastatud Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse juurde koostatavas tehnilises projektis. Otsustajaks on Saku Vallavalitsus (Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 1, kontaktisik Maigi Tenisson maigi.tenisson@sakuvald.ee, 671 2421).  Arendajaks on AS Saku Maja. Eelhinnangu koostas Alkranel OÜ keskkonnaekspert Alar Noorvee. Lähtudes eelhinnangust ja Keskkonnaameti ning Muinsuskaitseameti seisukohtadest kavandataval tegevusel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Sellega seoses kavandatava tegevuse puhul keskkonnamõju hindamise menetluste liitmist ei toimu, samuti puudub vajadus täiendavalt keskkonnauuringuid teostada ja piiriülest keskkonnamõju ei esine. Otsusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuse dokumendiregistris.
 

Keskkonnamõju hindamata jätmise korraldus 456, 30. mai 2017