Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut.

Keskkonnamõju hindamine (KMH) kitsamas tähenduses viiakse läbi olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamise korral (nt soojuselektrijaama rajamisel, kiirtee ehitamisel vms juhul). 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi keskkonda mõjutavate strateegiliste planeerimisdokumentide (nt planeeringud ja arengukavad) koostamisel.

Täpsemalt saab keskkonnamõjude hindamise kohta lugeda Keskkonnaameti kodulehelt ja Keskkonnaministeeriumi kodulehelt

__________________

Consultare OÜ koostab Keskkonnaameti tellimusel Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava. Alale ei ole varem kaitsekorralduskava koostatud. Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustati Vabariigi Valitsuse 17.11.2014 määrusega nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri".

Kaitsekorralduskava koostamisega ei muudeta ala kaitsekorda. Kaitsekorralduskava eesmärk on määrata ala kaitseväärtustele mõõdetavad eesmärgid ning koostada tegevusplaan, kus määratakse põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud tegevused. Samuti antakse kaitsekorralduskavas ülevaade kaitsealast, selle kaitse-eesmärkidest ja kaitsekorrast, rahvusvahelisest staatusest, maakasutusest, huvigruppidest, uuritusest ja riiklikust seirest.

__________________

Keskkonnaamet teavitab, et koostamisel on Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2023‒2032.

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel. Olulisemad kaitsealal kavandatud tegevused on seotud loodusliku veerežiimi taastamisega Natura 2000 võrgustiku aladel, poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamisega ning liigikaitseliste hooldustöödega. Samuti on kavandatud külastuskorralduslikke töid, mis hõlmavad nt infotahvlite ja täiendavate infoviitade paigaldamist, olemasolevate matkaradade hooldamist ning Tuhala Nõiakaevu piirkonna külastustaristu parendamist. Kaitsekorralduskava koostab Consultare OÜ. 

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel:
https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/kaitsekorralduskavade-avalik-valjapanek#nabala-tuhala-loodus

Ettepanekud kaitsekorralduskava täiendamiseks on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. maiks 2022. a.

Kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek toimub 5. mail 2022. a. kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumise link on Keskkonnaameti veebilehel. Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta.

Lisainfo:
Mari Raidla, Consultare OÜ, tel 5563 8008, mari.raidla@consultare.ee
Kristi Pai, Keskkonnaamet, tel 5695 8657, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

____

TOIMUNUD: Kaitsekorralduskava koostamisse soovitakse kaasata asjast huvitatud osapooli. Selleks korraldatakse huvigruppidele suunatud töökoosolekud teemade lõikes. Koosolekud toimuvad veebirakenduse MS Teams vahendusel.

•    4. oktoobril 2021 kl 15.00 metsade kaitse ja piiranguvööndi metsade majandamine.
•    11. oktoobril 2021 kl 15.00 külastuskorraldus (olulisemad külastusobjektid nt Tuhala nõiakaev, matkarajad).

•    18. oktoobril 2021 kl 15.00 elupaikade (sh liikide elupaikade) hooldamine, loodusliku veerežiimi ja elupaikade taastamine (sh pool-looduslike koosluste hooldamine ja taastamine), karstinähtused.

__________________

Keskkonnamõju hindamata jätmine
Saku Vallavalitsus annab teada, et Saku Vallavalitsuse 30.05.2017. a korraldusega nr 456 jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile jäävale Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega ning tekkiva reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamisega. Keskkonnamõju eelhinnang on koostatud tegevustele, mis on kajastatud Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse juurde koostatavas tehnilises projektis. Otsustajaks on Saku Vallavalitsus (Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 1, kontaktisik Maigi Tenisson maigi.tenisson@sakuvald.ee, 671 2421).  Arendajaks on AS Saku Maja. Eelhinnangu koostas Alkranel OÜ keskkonnaekspert Alar Noorvee. Lähtudes eelhinnangust ja Keskkonnaameti ning Muinsuskaitseameti seisukohtadest kavandataval tegevusel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Sellega seoses kavandatava tegevuse puhul keskkonnamõju hindamise menetluste liitmist ei toimu, samuti puudub vajadus täiendavalt keskkonnauuringuid teostada ja piiriülest keskkonnamõju ei esine. Otsusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuse dokumendiregistris.
 

Keskkonnamõju hindamata jätmise korraldus 456, 30. mai 2017