Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
 
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut.
 
Keskkonnamõju hindamata jätmine
Saku Vallavalitsus annab teada, et Saku Vallavalitsuse 30.05.2017. a korraldusega nr 456 jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile jäävale Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega ning tekkiva reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamisega. Keskkonnamõju eelhinnang on koostatud tegevustele, mis on kajastatud Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse juurde koostatavas tehnilises projektis. Otsustajaks on Saku Vallavalitsus (Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 1, kontaktisik Maigi Tenisson maigi.tenisson@sakuvald.ee, 671 2421).  Arendajaks on AS Saku Maja. Eelhinnangu koostas Alkranel OÜ keskkonnaekspert Alar Noorvee. Lähtudes eelhinnangust ja Keskkonnaameti ning Muinsuskaitseameti seisukohtadest kavandataval tegevusel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Sellega seoses kavandatava tegevuse puhul keskkonnamõju hindamise menetluste liitmist ei toimu, samuti puudub vajadus täiendavalt keskkonnauuringuid teostada ja piiriülest keskkonnamõju ei esine. Otsusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuse dokumendiregistris.
 

Keskkonnamõju hindamata jätmise korraldus 456, 30. mai 2017