4.02.20

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Saku Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 6 tunnistati kehtetuks Saku valla Jälgimäe küla Murimäe tee 24 (katastritunnus: 71801:003:0329) maaüksuse detailplaneering.

Planeeringuala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 4412 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ja abihoone. Elumaja ja abihoone ehitusalune pind kokku ületab detailplaneeringuga lubatut. Omaniku soov on seadustada olemasolevad ehitised projekteerimistingimuste menetlemise kaudu.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstida ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Murimäe tee 24 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) ja https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/813.

 

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Aiandi 2B detailplaneering. Maaüksuse omanik esitas avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi planeeringulahendust ellu viia. Detailplaneeringu kohaselt kavandati maa-alale 3-korruseline 8 korteriga elamu. Detailplaneeringu koostamise üks eesmärk oli Kooli tee 1a maaüksuse munitsipaliseerimine. See eesmärk on tänaseks täidetud. Kooli tee 1a maaüksusele on kavandatud mänguväljak. Mänguväljaku rajamiseks ei ole vajalik koostada detailplaneeringut. Aiandi tn 2b maaüksusel asub ühekorruseline korterelamu, mille ehitisealune pind on 228 m2, hoone kõrgus on 5,6 m. Omanik soovib olemasolevat korterelamut laiendada 2-korruseliseks korterelamuks. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) on ala juhtotstarbeks määratud korterelamumaa. Vastavalt planeerimisseadusel on hoonet võimalik laiendada projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/321 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

Toimetaja: CHRIS STROOM