Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Saku Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 17 tunnistati kehtetuks Pähklimäe detailplaneering Pähklimäe tee 10 kinnistu ulatuses. Detailplaneeringu ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1535 m2.

Käesolevale kinnistule on ehitusloaga lubatud hooned ehitisealune pind 279,8 m2, kuid täna moodustab maja ehitisealune pind koos kaetud terrassiga 299,2 m2.

Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%, seega üldplaneering lubab kinnistule ehitada elamu ja abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 307 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneering koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Pähklimäe tee 10 kinnistul olev hoonestus sobib väljakujunenud keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/399.

 

 

Saku Vallavolikogu 17.09.2020 otsusega nr 55 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Männivälja maaüksuse osa detailplaneering.

Saku Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega nr 129 kehtestati Saku vallas, Saku alevikus Männivälja maaüksusel detailplaneering, millega moodustati Männivälja maaüksuse osale elamukrunt ning anti ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Moodustatud elamukrundi, aadressiga Kasteheina tee 5 (katastritunnus: 71801:001:1888), krundi suurus on 2175 m2. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on Kasteheina tee 5 kinnistul maksimaalne ehitisealune pind 400 m2, millest üksikelamu võib olla kuni 230 m2. Kasteheina tee 5 kinnistul asub üksikelamu ehitisealuse pinnaga 228 m2, hoonele on väljastatud kasutusluba.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritud ala  tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksikelamute minimaalne krundi suurus võib olla 1200 m2.

Kinnistu omanik soovib tunnistada detailplaneeringu kehtetuks ning jagada seejärel kinnistu kaheks osaks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kellegi õigusi, püstitatud hoone on piirkonnale omane ning detailplaneeringu kehtimine või kehtetuks tunnistamine ei muuda piirkonnas väljakujunenud keskkonda. Hilisem võimalik kinnistu jagamine peab olema kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga, sh ka üksikelamuga hoonestatud krunt peab vastama üldplaneeringuga sätestatud kriteeriumitele.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööaegadel ka Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

Otsus

 

Saku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 46 tunnistati kehtetuks Pähklimäe detailplaneering Pähklimäe tee 11 kinnistu ulatuses. Detailplaneeringu ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1540 m2.

Vastavalt Pähklimäe detailplaneeringule on lubatud kinnistule ehitada üks elamu ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2. Kinnistule projekteeritud ehitusjärgus hoone ehitusalune pind on 250 m2, kuid omaniku on soov täiendavalt ehitada garaaž pindalaga 46 m2.

Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%, seega üldplaneering lubab kinnistule ehitada elamu ja abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 308 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneering koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Pähklimäe tee 11 kinnistul olev hoonestus sobib väljakujunenud keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/399.

 

Saku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 45 tunnistati kehtetuks Pauli ja Kadi kinnistute detailplaneering Paju tee 4 kinnistu ulatuses.

Vastavalt Pauli ja Kadi detailplaneeringule on lubatud kinnistule ehitada üks elamu ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 200 m2.

Tänasel päeval asuvad kinnistul ehitisregistri andmetel üksikelamu ehitisealuse pinnaga 158 m² ja kaks ebaseaduslikult püstitatud abihoonet, ehitusaluse pinnaga eeldatavalt 57,8 m2 ja 22,8 m2. Mõlemad abihooned on teavitamiskohustuslikud ning tuleb seadustada ehitisregistrisse kandmisega. Kõigi kolme hoone summaarne ehitusalune pind ületab detailplaneeringus lubatud ehitusaluse pinna ning seega detailplaneeringu kehtivuse korral ei saa olemasolevaid abihooneid seadustada. Juhul kui kinnistu ulatuses tunnistatakse detailplaneering kehtetuks, saab olemasolevat hoonestust seadustada projekteerimistingimustega vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) või kui olemasoleva hoonestuse summaarne ehitisealune pind ületab ka üldplaneeringu järgselt lubatava ehitisealuse pinna, siis on vallavalitsusel õigus kaalutluskorras lubada seadustada juba väljaehitatud hoonestuse olemasolevas mahus.  

Planeerimisseaduse § 140 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Samuti ei riiva detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine kellegi õigusi.

 

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/776.

 

Saku Vallavolikogu 19.03.2020 otsusega nr 17 tunnistati kehtetuks Viljandi mnt 5 ja Kasemetsa tee 1a detailplaneering Toominga tn 4 kinnistu (katastritunnus: 71814:001:0394) ulatuses.

Ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1303 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ehitisealuse pinnaga 176 m2. Omaniku soov on püstitada lisaks elamule abihoone suurusega 57-60 m2. Täiendavat ehitusõigust soovib omanik menetleda projekteerimistingimuste kaudu. Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Toominga tn 4 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/205.

 

 

Saku Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 6 tunnistati kehtetuks Saku valla Jälgimäe küla Murimäe tee 24 (katastritunnus: 71801:003:0329) maaüksuse detailplaneering.

Planeeringuala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 4412 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ja abihoone. Elumaja ja abihoone ehitusalune pind kokku ületab detailplaneeringuga lubatut. Omaniku soov on seadustada olemasolevad ehitised projekteerimistingimuste menetlemise kaudu.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstida ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Murimäe tee 24 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) ja https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/813.

 

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Aiandi 2B detailplaneering.

Maaüksuse omanik esitas avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi planeeringulahendust ellu viia. Detailplaneeringu kohaselt kavandati maa-alale 3-korruseline 8 korteriga elamu. Detailplaneeringu koostamise üks eesmärk oli Kooli tee 1a maaüksuse munitsipaliseerimine. See eesmärk on tänaseks täidetud. Kooli tee 1a maaüksusele on kavandatud mänguväljak. Mänguväljaku rajamiseks ei ole vajalik koostada detailplaneeringut. Aiandi tn 2b maaüksusel asub ühekorruseline korterelamu, mille ehitisealune pind on 228 m2, hoone kõrgus on 5,6 m. Omanik soovib olemasolevat korterelamut laiendada 2-korruseliseks korterelamuks. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) on ala juhtotstarbeks määratud korterelamumaa. Vastavalt planeerimisseadusel on hoonet võimalik laiendada projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/321 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).