8.08.18

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Aiandi 2B detailplaneering. Maaüksuse omanik esitas avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi planeeringulahendust ellu viia. Detailplaneeringu kohaselt kavandati maa-alale 3-korruseline 8 korteriga elamu. Detailplaneeringu koostamise üks eesmärk oli Kooli tee 1a maaüksuse munitsipaliseerimine. See eesmärk on tänaseks täidetud. Kooli tee 1a maaüksusele on kavandatud mänguväljak. Mänguväljaku rajamiseks ei ole vajalik koostada detailplaneeringut. Aiandi tn 2b maaüksusel asub ühekorruseline korterelamu, mille ehitisealune pind on 228 m2, hoone kõrgus on 5,6 m. Omanik soovib olemasolevat korterelamut laiendada 2-korruseliseks korterelamuks. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) on ala juhtotstarbeks määratud korterelamumaa. Vastavalt planeerimisseadusel on hoonet võimalik laiendada projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/321 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

Toimetaja: CHRIS STROOM