Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

 

Saku Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 36 tunnistati kehtetuks Saku valla Tänassilma küla Kungla maaüksuse detailplaneering Sookolli tn 14b maaüksuse (71901:001:0662) osas.

Sookolli tn 14b maaüksuse omanik esitas avalduse Saku valla Tänassilma küla Kungla maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Sookolli tn 14b (71901:001:0662) maaüksuse osas, kuna maaüksusele soovitakse saada ehitusõigust üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Kungla maaüksuse detailplaneering kehtestati Saku Vallavolikogu 13. novembri 2003. a otsusega nr 87. Sookolli tn 14b maaüksus (katastritunnus: 71901:001:0662, sihtotstarve: maatulundusmaa %, pindala 3,32 ha, registriosa: 4524002) on Kungla detailplaneeringus krunt pos 37. Detailplaneeringu järgi on krundi kavandatav sihtotstarve maatulundusmaa (metsamaa). Detailplaneeringuga krundile ehitusõigust ei määratud.

Haldusmenetluse seaduse § 44 lg 1 p 1 kohaselt võib haldusorgan uuendada menetlusosalise taotlusel haldusmenetluse, kui taotluse esitaja õigusi kestvalt piirava haldusakti andmise aluseks olnud asjaolu või õigusnorm on ära langenud. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Kungla maaüksuse detailplaneering kehtestati Saku Vallavolikogu 13. novembri 2003. a otsusega nr 87. Detailplaneering kehtestati enne Saku valla üldplaneeringu (Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsus nr 22) koostamist ja kehtestamist. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas ligikaudu 20 aastat ning detailplaneeringuga kavandatud elamute ehitusõiguseid, juurdepääsuteid, avalikku ruumi jm detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei mõjuta. Seega ei takista Sookolli tn 14b maaüksuse osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine planeeringu terviklahenduse elluviimist.

Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud 20.04.2023 Saku Vallavolikogu otsusega nr 24) järgi jääb Sookolli tn 14b maaüksus hajaasustusega alale ning ei asu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. 20 aastaga pärast detailplaneeringu kehtestamist on asjaolud muutunud ning detailplaneeringu kehtestamise ajal kehtinud õigusnormid on ära langenud.

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel on võimalik anda ehitusõigust projekteerimistingimuste alusel (alus: Ehitusseadustik § 26). Kehtiva Saku valla üldplaneeringu järgi toimub ehitustegevus väljaspool tiheasustusega ala hajaasustusega ala põhimõtete alusel ning rohelise võrgustiku tuumalal kehtivate tingimuste alusel.

Saku valla Tänassilma küla Kungla maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega Sookolli tn 14b osas ei riivata kolmandate isikute õigusi ega takista detailplaneeringu elluviimist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõjusid looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda  geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/842

 

 

Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 22 tunnistati kehtetuks Saku valla Juuliku küla Kasemetsa ja Tiidu maaüksuse detailplaneering Kuu põik 1 // Kuu tee 1 (71801:005:0219) osas.

Kasemetsa ja Tiidu maaüksuse detailplaneering kehtestati Saku Vallavolikogu 13.12.2001 otsusega nr 86. Kuu põik 1 // Kuu tee 1 kinnistu (katastritunnus: 71801:005:0219, sihtotstarve: elamumaa 100%, pindala: 1561 m2 , registriosa nr: 6820802) on Kasemetsa ja Tiidu maaüksuse detailplaneeringus krunt pos 1. Detailplaneeringu järgi võis antud krundil olla üks elamu ja kuni 2 abihoonet. Detailplaneeringuga oli krundi maksimaalne ehitusalune pindala 200 m2 (krundi maksimaalne täisehitusprotsent on 12,8%) ja maksimaalne korruselisus 2.

Kuu põik 1 // Kuu tee 1 kinnistul asub ehitisregistri andmetel üks üksikelamu (ehr kood: 120816435), mille ehitisealune pindala on 199,4 m2 . Detailplaneering on antud kinnistu osas realiseeritud, kuna planeeringus märgitud maksimaalne ehitusalune pindala on kinnistul asuva üksikelamuga täidetud.

Juuliku küla Kuu põik 1 // Kuu tee 1 kinnistu omanik esitas avalduse Saku Vallavolikogu 13. detsembri 2001. a otsusega nr 86 kehtestatud Saku valla Juuliku küla Kasemetsa ja Tiidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Kuu põik 1 kinnistu osas.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava maaüksuse omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Saku valla Juuliku küla Kasemetsa maaüksuse ühe osa ja Tiidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega Kuu põik 1 // Kuu tee 1 osas ei riivata kolmandate isikute õigusi.

Lähtuvalt asjaolust, et detailplaneeringuga määratud ehitusõigused on realiseeritud, siis detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõjusid looduskeskkonnale.

Kehtetuks tunnistamise eelnõule vastuväiteid ei esitatud.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/780.

 

 

Saku Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 47 tunnistati kehtetuks Saku valla Kurtna külas Aru maaüksuse osa detailplaneering.

Saku Vallavalitsuse 16. jaanuari 2007 korraldusega nr 53 kehtestati Saku vallas Kurtna külas Aru kinnistu osal detailplaneering kahe elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks.

Käesoleval ajal on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus Aasu tee 4 ja Aasu tee 6 kinnistutel realiseeritud.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava maaüksuse omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneering soovitakse kehtetuks tunnistada, kuna soovitakse loobuda planeeringu elluviimisest ning muuta krundipiire detailplaneeringu lahendusest erinevalt. Aru maaüksuse osa detailplaneering kehtestati 2007. aastal, seega 15 aastat tagasi ning kehtestamise järgselt on maaomaniku soovid ajas muutnud.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD:

https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/219

 

Saku Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 21 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Sarapuu 10 ja 12 detailplaneering.

Saku Vallavolikogu 13. mai 1999. a otsusega nr 26 kehtestati Saku alevikus Sarapuu 10 ja 12 detailplaneering krundipiiride muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks talveaia, majandushoone, lehtla ja pergola ehitamiseks. Detailplaneering kehtestati 1999. aastal, seega enam kui 23 aastat tagasi.

Detailplaneeringu elluviimine on pidev tegevus, mis kestab senikaua, kui detailplaneering kehtib. Detailplaneeringu edasisest elluviimisest loobumine tähendab, et selle planeeringu järgi ei soovita ehitusprojekti koostada ega ehitada edaspidi. Elluviimisest loobumine tähendab, et detailplaneeringus sätestatud nõudeid ei soovita enam järgida.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel saab maaüksuse uuesti kaheks võrdseks osaks jaotada, nagu see oli enne detailplaneeringu algatamist. Maaüksuse jagamisel jääksid üksikelamu ja majandushoone ühele krundile ning talveaed teisele krundile.

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) kohaselt võib Saku alevikus uue krundi suurus üksikelamute kavandamisel olla üldjuhul 1200 m²-2400 m². Käesoleval hetkel on maaüksuse suurus 5 125 m2 ning maaüksuse jagamisel tekkivad krundid on oma suuruselt kooskõlas kehtiva Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.  

Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 26 lõige 3 sätestab, et projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse: 1) hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; 2) et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; 3) üldplaneeringus määratud tingimusi.

Planeeringu kehtetuks tunnistamine ning menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD       https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/448.

 

Saku Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 17 tunnistati kehtetuks Pähklimäe detailplaneering Pähklimäe tee 10 kinnistu ulatuses. Detailplaneeringu ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1535 m2.

Käesolevale kinnistule on ehitusloaga lubatud hooned ehitisealune pind 279,8 m2, kuid täna moodustab maja ehitisealune pind koos kaetud terrassiga 299,2 m2.

Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%, seega üldplaneering lubab kinnistule ehitada elamu ja abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 307 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneering koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Pähklimäe tee 10 kinnistul olev hoonestus sobib väljakujunenud keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/399.

 

 

Saku Vallavolikogu 17.09.2020 otsusega nr 55 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Männivälja maaüksuse osa detailplaneering.

Saku Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega nr 129 kehtestati Saku vallas, Saku alevikus Männivälja maaüksusel detailplaneering, millega moodustati Männivälja maaüksuse osale elamukrunt ning anti ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Moodustatud elamukrundi, aadressiga Kasteheina tee 5 (katastritunnus: 71801:001:1888), krundi suurus on 2175 m2. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on Kasteheina tee 5 kinnistul maksimaalne ehitisealune pind 400 m2, millest üksikelamu võib olla kuni 230 m2. Kasteheina tee 5 kinnistul asub üksikelamu ehitisealuse pinnaga 228 m2, hoonele on väljastatud kasutusluba.

Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) asub planeeritud ala  tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksikelamute minimaalne krundi suurus võib olla 1200 m2.

Kinnistu omanik soovib tunnistada detailplaneeringu kehtetuks ning jagada seejärel kinnistu kaheks osaks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kellegi õigusi, püstitatud hoone on piirkonnale omane ning detailplaneeringu kehtimine või kehtetuks tunnistamine ei muuda piirkonnas väljakujunenud keskkonda. Hilisem võimalik kinnistu jagamine peab olema kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga, sh ka üksikelamuga hoonestatud krunt peab vastama üldplaneeringuga sätestatud kriteeriumitele.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööaegadel ka Saku Vallavalitsuses (Juubelitammede tee 15, Saku alevik).

Otsus

 

Saku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 46 tunnistati kehtetuks Pähklimäe detailplaneering Pähklimäe tee 11 kinnistu ulatuses. Detailplaneeringu ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1540 m2.

Vastavalt Pähklimäe detailplaneeringule on lubatud kinnistule ehitada üks elamu ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2. Kinnistule projekteeritud ehitusjärgus hoone ehitusalune pind on 250 m2, kuid omaniku on soov täiendavalt ehitada garaaž pindalaga 46 m2.

Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%, seega üldplaneering lubab kinnistule ehitada elamu ja abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 308 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneering koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Pähklimäe tee 11 kinnistul olev hoonestus sobib väljakujunenud keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/399.

 

Saku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 45 tunnistati kehtetuks Pauli ja Kadi kinnistute detailplaneering Paju tee 4 kinnistu ulatuses.

Vastavalt Pauli ja Kadi detailplaneeringule on lubatud kinnistule ehitada üks elamu ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 200 m2.

Tänasel päeval asuvad kinnistul ehitisregistri andmetel üksikelamu ehitisealuse pinnaga 158 m² ja kaks ebaseaduslikult püstitatud abihoonet, ehitusaluse pinnaga eeldatavalt 57,8 m2 ja 22,8 m2. Mõlemad abihooned on teavitamiskohustuslikud ning tuleb seadustada ehitisregistrisse kandmisega. Kõigi kolme hoone summaarne ehitusalune pind ületab detailplaneeringus lubatud ehitusaluse pinna ning seega detailplaneeringu kehtivuse korral ei saa olemasolevaid abihooneid seadustada. Juhul kui kinnistu ulatuses tunnistatakse detailplaneering kehtetuks, saab olemasolevat hoonestust seadustada projekteerimistingimustega vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60) või kui olemasoleva hoonestuse summaarne ehitisealune pind ületab ka üldplaneeringu järgselt lubatava ehitisealuse pinna, siis on vallavalitsusel õigus kaalutluskorras lubada seadustada juba väljaehitatud hoonestuse olemasolevas mahus.  

Planeerimisseaduse § 140 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Samuti ei riiva detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine kellegi õigusi.

 

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/776.

 

Saku Vallavolikogu 19.03.2020 otsusega nr 17 tunnistati kehtetuks Viljandi mnt 5 ja Kasemetsa tee 1a detailplaneering Toominga tn 4 kinnistu (katastritunnus: 71814:001:0394) ulatuses.

Ala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 1303 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ehitisealuse pinnaga 176 m2. Omaniku soov on püstitada lisaks elamule abihoone suurusega 57-60 m2. Täiendavat ehitusõigust soovib omanik menetleda projekteerimistingimuste kaudu. Saku valla üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent olla kuni 20%.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstitada ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Toominga tn 4 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda geoinfosüsteemis EVALD https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/205.

 

 

Saku Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 6 tunnistati kehtetuks Saku valla Jälgimäe küla Murimäe tee 24 (katastritunnus: 71801:003:0329) maaüksuse detailplaneering.

Planeeringuala koosnes ühest elamukrundist, kinnistu suurus on 4412 m2. Kinnistule on püstitatud üks üksikelamu ja abihoone. Elumaja ja abihoone ehitusalune pind kokku ületab detailplaneeringuga lubatut. Omaniku soov on seadustada olemasolevad ehitised projekteerimistingimuste menetlemise kaudu.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib jätta detailplaneeringu koostamata ning püstida ühe hoone koos seda teenindavate rajatistega projekteerimistingimuste alusel, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi. Murimäe tee 24 kinnistul olev hoonestus sobib keskkonda. Planeeringu kehtetuks tunnistamine ning ehitusõiguse menetlemine projekteerimistingimuste kaudu ei riiva kellegi õigusi. Samuti ei avaldata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsusega ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) ja https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/813.

 

Saku Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Saku valla Saku aleviku Aiandi 2B detailplaneering.

Maaüksuse omanik esitas avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi planeeringulahendust ellu viia. Detailplaneeringu kohaselt kavandati maa-alale 3-korruseline 8 korteriga elamu. Detailplaneeringu koostamise üks eesmärk oli Kooli tee 1a maaüksuse munitsipaliseerimine. See eesmärk on tänaseks täidetud. Kooli tee 1a maaüksusele on kavandatud mänguväljak. Mänguväljaku rajamiseks ei ole vajalik koostada detailplaneeringut. Aiandi tn 2b maaüksusel asub ühekorruseline korterelamu, mille ehitisealune pind on 228 m2, hoone kõrgus on 5,6 m. Omanik soovib olemasolevat korterelamut laiendada 2-korruseliseks korterelamuks. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) on ala juhtotstarbeks määratud korterelamumaa. Vastavalt planeerimisseadusel on hoonet võimalik laiendada projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/321 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).