17.01.20

 

Saku Vallavalitsus küsib pakkumust Kurtna külas Kurtna aiamaa kinnistule spordi- ja puhkerajatise (mägi) tööprojekti koostamiseks.

Projekteeritava ala pindala on 46 654,0 m².

Projekteerimistingimused anti Saku Vallavalitsuse 3. detsembri 2019 korraldusega 646.

Kutsealane pädevus

 • Projekti koostaja peab omama volitatud maastikuarhitekt, tase 7 või volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 või volitatud arhitekt, tase 7 või volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 kutsetunnistust. Pakkumuses esitada asjakohane kinnitus.
 • Vajadusel peab  pakkujal olema võimalus kaasata projekti koostamisse diplomeeritud teedeinseneri, tase 7 (projekteerimine-planeerimine) pädevust omav spetsialist.  Pakkumuses esitada asjakohane kinnitus.
 • Pakkuja kinnitab, et kasutab kõikide eritööde tegemiseks ainult vastava töö tegemiseks nõuetekohaseid registreeringuid ja erialast ettevalmistust omavaid alltöövõtjaid.

Muud tingimused:

 • Esitada projekti koostamise ajagraafik arvestusega, et projekti  koostamise lõpptähtaeg on neli kuud lepingu sõlmimist.
 • Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalike tööde s.h. geodeetilise alusplaani tellimise, toimingute, materjalide  maksumust.
 • Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõikide kohustuste, õiguste ja riskidega seotud võimalikke kulutusi, mis on seotud lepingu täitmisega.
 • Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamise ning lepingu täitmisega seotud kulud. Hankija ei vastuta mingil juhul nende kulude eest, sõltumata hankemenetluse käigust või tulemusest. Hankija ei hüvita pakkujale lepingu tähtaja muutumisest tekkinud kulutusi.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes täpsusega kuni kaks kohta peale koma.

Pakkumust hinnatakse maksumuse järgi.

Pakkumuse kehtivus

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuse esitamine

Pakkumuse esitamise tähtaeg on  27. jaanuar 2020.

Pakkumus esitada e-posti teel: saku@sakuvald.ee

Lisad:

1. Saku Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldus nr 646 „Projekteerimistingimuste andmine"; projekteerimistingimused; skeem.

2. Lepingu projekt.

----------------------------------------------------------------------------

Saku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Saku vallas Saku Vallavalitsuse hallatavates asutustes elektripaigaldiste käidukorraldamise teenuse ostmiseks.

Hankega seotud dokumentide saamiseks palun pöörduda e-kirjaga aadressil toivo.alasoo@sakuvald.ee.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 08.01.2020 kell 10.00.

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 13 Saku alevik Saku vald) või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressidel  saku@sakuvald.ee ja toivo.alasoo@sakuvald.ee.

 

Hinnapakkumuse küsimine jääkreostuse objekti likvideerimise eelprojektile
Saku Vallavalitsus küsib pakkumust Saku vallas Üksnurme külas asuva jääkreostusobjekti likvideerimise eelprojekti koostamiseks. Saku Vallavalitsus soovib SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) taotleda toetust jääkreostuse likvideerimiseks. KIK'i nõukogu poolt 17.12.2018. a kinnitatud finantseerimise korra lisas 2 „Projekti rahastamise taotluse kohustuslikud lisad" (edaspidi KIK'i finantseerimise korra lisa 2) on nõutud, et taotlusmaterjalide kohustuslik lisamaterjal on valmis eelprojekt. Kõnealune kord on lisatud (vt lisa 1)

Varem on antud objekti kohta esmase informatsiooni saamiseks 2018. a koostatud Entec Eesti OÜ poolt Üksnurme küla, Lukussepa tee keskkonnauuringu aruanne (vt lisa 2). Sealt saab kõnealuse objekti kohta ka täpsemat informatsiooni.

Seega palume hinnapakkumust, mis vastab KIK'i finantseerimise korra lisas 2 toodud kõigile eelprojekti tingimustele. Hinnapakkumus peab lisaks sisaldama geodeetilise alusplaani koostamist.

Kutsealane pädevus:

 • Eelprojekti koostaja peab vastama KIK'i finantseerimise korra lisas 2 toodud nõuetele. Eelprojekti koostajal peab olema kehtiv MTR registreering tegevusaladel ehitusuuringud ja projekteerimine või hüdrogeoloogilised tööd ja projekteerimine. Eelprojekti koostajal peab olema ka eelnev kogemus reostuse likvideerimise projekteerimisel. Eelneva kogemuse kohta tuua konkreetsed näited.  
 • Pakkuja kinnitab, et kasutab kõikide eritööde tegemiseks ainult vastava töö tegemiseks nõuetekohaseid registreeringuid ja erialast  ettevalmistust omavaid alltöövõtjaid.

Muud tingimused:

 • Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalike tööde, toimingute, materjalide maksumust.
 • Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõikide kohustuste, õiguste ja riskidega seotud võimalikke kulutusi, mis on seotud lepingu täitmisega.
 • Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamise ning lepingu täitmisega seotud kulud. Hankija ei vastuta mingil juhul nende kulude eest, sõltumata hankemenetluse käigust või tulemusest. Hankija ei hüvita pakkujale lepingu tähtaja muutumisest tekkinud kulutusi.
 • Eelprojekt peab olema valmis hiljemalt 19. veebruariks 2020.a. 
 • Kui hinnapakkujal endal ei ole kõiki vajalikke registreeringuid või kogemusi, siis võib töö koostamisse kaasata ka väljastpoolt oma ettevõtet vajaliku spetsialisti, kuid pakutav hind peab seda juba sisaldama. Oluline on, et eelprojekt oleks nii sisu poolt kui ka koostajate osas KIK'i jaoks nõuetekohane.

 

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes täpsusega kuni kaks kohta peale koma.

Pakkumust hinnatakse maksumuse järgi.

Pakkumuse kehtivus
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuse esitamine
Pakkumuse esitamise tähtaeg on  15. jaanuar 2020.
Pakkumus esitada e-posti teel: saku@sakuvald.ee

Lisad:

1. KIK'i nõukogu poolt 17.12.2018. a kinnitatud finantseerimise kord „Projekti

rahastamise taotluse kohustuslikud lisad"

2. Üksnurme küla, Lukussepa tee keskkonnauuringu aruanne

Analüüsiakt1
Analüüsiakt2
Lukussepa tee objekti reoastuse hindamine

Maigi Tenisson
671 2421 maigi.tenisson@sakuvald.ee