17.01.22

 

Saku Vallavalitsusest saavad energiahinna tõusu leevendamise toetust taotleda Saku valla vähekindlustatud üksi elavad isikud või perekonnad ühe enda käsutuses oleva alalise või peamise elukoha (elukoht, kus pere veedab suurema osa ajast) kulude hüvitamiseks.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta kuni 5 kuud varasema energia tarbimise kohta. Näiteks 2022. aasta veebruaris saab esitada taotluse toetuse saamiseks 2021. a septembri kuni 2022. aasta jaanuari energiakulude toetuseks.

 

TÄIDA TAOTLUSE VEEBIVORM SIIN
vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID

 

Lisaks saab taotlust esitada järgmiselt:

- Saku Vallavalitsuses (Saku alevik, Juubelitammede tee 15) kohapeal E, T, N kell 8–17, K 8–18 ja R 8–13
- pannes taotlus koos lisadokumentidega vallavalitsuse postkasti (24 h). 
- saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile energiatoetus@sakuvald.ee


NB! Konsultatsiooniks saab aja broneerida telefonil 671 2402. Palume lähtuda COVID-19 ohutusnõuetest.

 

Energiahinna tõusu kompenseerimise taotluse vorm .PDF - printimiseks, täidetav arvutis
Energiahinna tõusu kompenseerimise taotluse vorm .PDF - printimiseks, paberil täidetav

 

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja kinnitused

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja. 

  • Sissetulekuid tõestavad dokumendid, sh kui on makstud elatisi või täitemenetlusega kinnipeetud summasid. Juhul, kui taotlus esitatakse varem kui 10 päeva möödumisel taotletavast perioodist, tuleb koos taotlusega esitada ka pangakonto väljavõtted.
  • Energiatarbimist ja selle hinda tõendavad dokumendid.
  • Tõendid, et tegemist on tegeliku elukohaga, kui antud elukoht ei ole ühegi pereliikme rahvastikuregistri järgne elukoht.
  • Kui osa energiakulusid on arvestatud ettevõtluse kuluna, siis ettevõtluse osakaal kuludest.
  • Kinnitus andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta.
  • Kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks.
  • Kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.
     
Kellel on õigus toetusele?

Õigus toetusele on üksi elaval isikul või perel, kelle netosissetulek on alla kehtestatud sissetulekute piiri. Piiriks pere esimesele liikmele on 1126 eurot kuus, igale järgmisele vähemalt 14-aastasele pereliikmele 50% piirist ehk 563 eurot ja alla 14-aastasele lapsele 30% piirist ehk 337,8 eurot. Sissetulekuks loetakse kõigi pereliikmete saadud tulu, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad. Nt on sissetulek palk, pension, saadud elatis, rent, dividendid, toetused (sh lastetoetused, töövõimetoetus), väljamaksed pensionifondidest, hüvitised (nt tööõnnetuse hüvitis, vanemahüvitis, haigushüvitis, töötuskindlustushüvitis, kutsehaiguse hüvitis jne).

Energiakulude hüvitise kalkulaator
 

Piirhinnad

Elektri puhul on piirhinnaks 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Kui pere on kasutanud nendest hindadest kallimat energiat, siis hüvitatakse piirhindu ületavast summast 80%. Saku vallas 2021. aasta eest kaugkütet ei kompenseerita, kuna see oli kehtestatud piirmäärast odavam.
 

Toetuse ülem- ja alampiir

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta. Kui toetussumma kuus jääks sellest väiksemaks, on soovitatav koguda kokku mitme kuu arved ja tulla taotlema toetust nende peale kokku.