Visioon ja missioon

Saku Vallavalitsuse visioon 2035+

Saku vald pakub Eesti parimat pealinnalähedast töö-ja elupaika. Saku vald on suurepärase looduskeskkonnaga järjepidevalt ja tasakaalustatult arenev ja vallaelanikke kaasav omavalitsus.

Valda on rajatud uusi maanteid, kergliiklusteid ja loodusradasid, mis tagavad elanike vajadusi rahuldava bussiliikluse, igapäevase liiklemise, sportimise ja puhkamise võimalused.

Saku alevikust on kujunenud hästi planeeritud väikelinlik vallakeskus koos heal tasemel haridusvõrgustikuga ning pidevalt areneva äri-ja teenuskeskusega. Kiisa alevik koos Kurtnaga on kujunenud valla lõuna piirkonna keskuseks. Külades on välja arendatud inimsõbralik avalik ruum.

Saku valla missioon on aidata vallaelanikel olla õnnelikud, luua elanikele parim arengu- ja elukeskkond.

Saku Vallavalitsuse väärtused

KOOSTÖÖ

LAHENDUSTELE ORIENTEERITUS

POSITIIVSUS

ÜKSTEISEGA ARVESTAMINE

PROFESSIONAALSUS