Külavanema statuut

1. Üldsätted
 
§ 1. Küla(aleviku)elanik (edaspidi külaelanik) on käesoleva statuudi mõttes isik, kellel on vastavas külas alaline elukoht, ehitis või kinnisvara.

§ 2. Küla(aleviku)vanem (edaspidi külavanem) on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavadest, küla ja valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest.


2. Külavanema valimine, külavanema volituste kestvus

§ 3. Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul (edaspidi koosolek) poolthäälte enamusega. Hääletamise viisi otsustab koosolek.

§ 4. Teade külavanema valimise koosoleku toimumise koha ja aja kohta teatatakse ette vähemalt nädal. Teade pannakse üles külas (alevikus) teadete ülespanemise kohta ja avaldatakse ajalehes Saku Sõnumid ning valla veebilehel.

§ 5. Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks täisealist külaelanikku.

§ 6. Vajadusel võib külaelanike koosolek valida külavanema asendaja, kes asendab külavanemat tema äraolekul. Külavanema asendaja valimine toimub samade reeglite järgi, kui külavanema valimine.

§ 7. Külavanema valimise koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning  lisatakse koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse  Saku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kümne (10) päeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

§ 8. Külavanema volituste tähtaeg otsustatakse koosolekul.

§ 9. Vajadusel võib koosolek külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Vajaduse otsustab koosolek.


3. Külavanema õigused ja kohustused

§ 10. Külavanemal on õigus:
1) esindada külaelanikke Saku Vallavolikogus (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks küla(aleviku)elu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandluse ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
3) nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist volikogus või vallavalitsuses. Avaldada arvamust küla (aleviku)  probleemide lahendamiseks;
4) taotleda küla (aleviku) nimel rahalisi vahendeid vallaeelarvest ja muudest allikatest, lähtudes külakoosolekul vastuvõetud otsustest ja  arengukavast;
5) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
6) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
7) astuda külavanema kohalt tagasi.

§ 11. Külavanem on kohustatud:
1) edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud vallavalitsusele ning muudele asjakohastele institutsioonidele. Edastama kirjalikult probleemid ja küsimused volikogule ja vallavalitsusele;
2) edastama külaelanikele volikogu, vallavalitsuse ja muud saadud informatsiooni;
3) teavitama volikogu või vallavalitsust küla (aleviku) sotsiaalsetest probleemidest;
4) korraldama küla (aleviku) arengukava arutelusid;
5) organiseerima külas (alevikus) ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle;
6) jälgima külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuma;
7) aitama organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
8) viima vähemalt kord aastas läbi küla (aleviku) üldkoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta.


4. Külavanema töö tasustamine

§ 12. Külavanem on usaldusamet.

§ 13. Vallavalitsuse ülesannete täitmine külavanema poolt sätestatakse lepinguga. Lepingu täitmisega kaasnevad külavanema kulud hüvitatakse vallaeelarvest.

§ 14. Külaelanikud võivad moodustada oma kassa, millest võidakse katta külavanema ja muid küla (aleviku) ühiseid kulutusi. Kassa loomise ja pidamise eest vastutab külavanem.

5. Rakendamine

§ 15. Määrus jõustub 17. veebruaril 2004. a.

Kehtestatud 12. veebruaril 2004. a Saku Vallavolikogu määrusega nr 8.