Informatsiooni Saku Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saku Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete info ja pakkumise esitamise kutsed on leitavad sellelt lehelt.

_____________________

KUTSED PAKKUMUSE ESITAMISEKS

_____________________

Kutse pakkumuse esitamiseks "Maa-aluste prügikonteinerite (süvamahutite) projekteerimine ja paigaldanine".

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust alla piirmäära hankemenetlusega hankele. Hanke eesmärk on maa-aluste prügimahutite projekteerimine ja paigaldamine kolmel objektil Saku alevikus. Hanke alusdokumentide saamiseks esitada lihtkitjalik taotlus e-postile marek.ploompuu@sakuvald.ee

Pakkumused esitada hiljemalt 16.07.2023 kell 23:59 e-postiga PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatult marek.ploompuu@sakuvald.ee

 _____________________

Kutsume pakkujaid esitama pakkumust väikehankele "Saku valla arengukava koostamine".

Pakkumused esitada hiljemalt 01.06.2023 kell 17:00 digiallkirjastatult e-postile saku@sakuvald.ee. Pakkumuses palume välja tuua rahvastikuprognoosi koostamise maksumus ja kogu ülejäänud arengukava koostamise protsessi maksumus eraldi summadena.

Käesolevaga palume esitada pakkumus lähtuvalt allolevast lähteülesandest.

Hinnapakkumus peab sisaldama kogu arengukava koostamise protsessi juhtimist (moodustatakse arengukava juhtrühm, määratletakse valdkondade esindajad), sh:

 • lähteolukorra analüüsi koostamine ja vormistamine;
 • kaasamise tegevuskava koostamine (koostatakse koostöös vallavalitsusega);
 • KOV ametkonna väliste valdkondlike ekspertide kaasamine;
 • arengukava juhtrühma koosolekute korraldamine (vähemalt üks kord kalendrikuus);
 • strateegiapäeva korraldamine valdkondade esindajatele arengueelduste ja kitsaskohtade defineerimiseks ning eesmärkide määratlemiseks;
 • strateegiliste eesmärkide sõnastamine ja mõõdetavate indikaatorite, tulemusnäitajate ja/või mõjuindikaatorite seadmine (sh algtaseme ja sihttaseme määramine, vajalike tegevuste kirjeldus, tähtaegade seadmine, regulaarse seire juhiste koostamine) iga valdkonna kohta;
 • teiste kohalike omavalitsustega ühiste tegevuste analüüsimine ja/või välja toomine valdkondade kaupa;
 • arengukava dokumendi (eelnõu) vormistamine ja esitlemine enne I lugemist volikogu komisjonide ühiskoosolekul ja I lugemisel (I lugemine juuni 2024 volikogus).

Lisaks peab arengukava sisaldama rahvastikuprognoosi (sh rahvastiku muutus piirkondade/asulate kaupa). 

Arengukava koostamise protsessi algus on juuni 2023 ning lõpp oktoober 2024.

Arengukava peab katma vähemalt järgmised valdkonnad (nimetatud loetelu ei ole lõplik ning võib töö käigus muutuda):

 • valitsemine (sh avatud valitsemine);
 • haridus (alusharidus, põhiharidus);
 • noorte valdkond (sh avatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, noorte kaasamine);
 • elamumajandus (sh elamuruumide ligipääs, ülevaade investeeringuid/lammutust vajavatest hoonetest, omavalitsuses asuvate elamute ülevaade);
 • ettevõtluskeskkond (sh turism);
 • kolmas sektor ja kogukonnad;
 • keskkonnahoid (sh rohevõrgustiku arendamine, elurikkuse säilitamine, jäätmete liigiti kogumise suurendamine, ringmajanduse arendamine);
 • liikuvus, ühistransport ning liikluse ja teehoiu arendamine;
 • sotsiaalhoolekanne (sh täiskasvanutele töövõimet ja iseseisva toimetulekut, eakad, ligipääsetavus);
 • laste ja perede heaolu;
 • kultuur ja vaba aeg (sh raamatukogu, sport);
 • rahvatervis;
 • turvalisus (sh tuleohutus), avalik kord, julgeolek.

Vallavalitsuse ülesanne on:

 • juhtrühma ja töörühmade moodustamine, osalejate informeerimine, osapoolte kaasamine (vastavalt kaasamise kavale);
 • ruumide, kohvipauside jms kulude katmine;
 • arengukava menetlemise korraldamine, sh avalikustamine, muudatusettepanekute osas seisukoha kujundamine, II lugemine volikogus.

 _____________________