Mida teha enne ehituse alustamist:

Palume esitada ehitusalased teatised ja taotlused Saku Vallavalitsusele elektroonselt Ehitisregistri (EHR-i) kaudu.

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 lõikele 5 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. aprillist ehitusseadustiku sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt EHRi kaudu esitamisele, lubade menetlemisele EHRis ja lubade väljastamisele EHRis.