Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused

 

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED

Üldised

Kaasava eelarve menetlemise kord 

Saku valla tunnustamise kord

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord

Saku Vallavalitsuse palgajuhend

Saku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Saku valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Saku valla põhimäärus 

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Saku valla arengukava 2035+

Saku valla Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2021–2032

Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Maamaksuvabastuse ulatus ja rakendamise kord

Maamaksumäära kehtestamine

Küla(aleviku)vanema statuut

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Korterelamute elukeskkonna parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord

Pileti hinna kehtestamise ja sõidusoodustuste andmise kord Saku vallasisestel bussiliinidel ja Elroni rongides

                                           

VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

Üldised

Saku valla hankekord

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Valimisjaoskondade moodustamine

Saku valla ja Kiili valla ühise kriisikomisjoni põhimäärus

Saku Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Saku Vallavalitsuse teenistujate koolituse kord

Saku valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidavuse nõuded 

Saku valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus

 

Sotsiaal ja tervishoid