24.09.18

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused

 

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED

Üldised

Saku valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2016. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla tunnustamise kord

Saku valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2015. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine 

2015. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord

Saku Vallavalitsuse palgajuhend

Saku valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2014. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Saku valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Saku valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Saku valla põhimäärus 

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Saku valla arengukava 2012–2025

Saku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016–2030

Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Maamaksuvabastuse ulatus ja rakendamise kord

Maamaksumäära kehtestamine

Küla(aleviku)vanema statuut

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded                                             

 

VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

Üldised

Saku valla hankekord

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Valimisjaoskondade moodustamine

Saku valla kriisikomisjoni põhimäärus

Saku Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Saku Vallavalitsuse teenistujate koolituse kord

 

Sotsiaal ja tervishoid

 

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS