20.12.19

Detailplaneeringute avalikustamine

 

Alates 20.12.2019 kuni 02.01.2020 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse 13, Saku alevik) II korruse infostendil ning EVALD  service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/839 avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Kokatalu tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP).

DP ala asub Tänassilma külas, Tänassilma tee , Kokatalu tee ja Kokatalu tee 5 maaüksuste vahelisel alal. Ala moodustavad Kokatalu tee 1 maaüksusest ja osa Kokatalu tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on ca 6200 m2. DP eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Lahendusena nähakse ette jaotada ala kolmeks krundiks, millele määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamud võivad olla kuni 2-korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Juurdepääs krundile on kavandatud Tänassilma teelt ning Kokatalu teelt. Vesi saadakse olemasolevast puurkaevust ning kanalisatsioon kogutakse kogumismahutitesse. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avalikul väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

 

Alates 06.01.2020 kuni 19.01.2020 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse 13, Saku alevik) II korruse infostendil ning https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/762 avalikul väljapanekul Saku valla Juuliku küla Nurme tn 88 kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP).

DP ala asub Saku aleviku kõrval Juuliku külas Nurme tn vahetus lähedus. Planeeritav ala koosneb Nurme tn 88 (katastritunnus: 71801:001:1398) kinnistust. Planeeritava ala suurus on 4741 m2. DP eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Lahendusena nähakse ette jaotada ala kaheks elamumaa krundiks, milledele määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamud võivad olla kuni 2-korruselised ja kuni 9 meetri kõrgused ning abihooned 1-korruselised ja kuni 6 meetri kõrgused. Juurdepääsud kruntidele on planeeritud Nurme teelt. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avalikul väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

 

Toimetaja: CHRIS STROOM