19.06.19

Detailplaneeringute avalikustamine

Saku Vallavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 297 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Saue küla Pääsu maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0684).
Planeeritav ala asub Saku vallas Saue külas Kanama-Üksnurme tee vahetus läheduses. Planeeritav Pääsu maaüksus piirneb Vahuri (katastritunnus: 71801:003:0684), Uue-Pearna (katastritunnus: 71801:001:1857), Peetri (katastritunnus: 71801:001:1675) ja Pässi (katastritunnus: 71801:003:0682) maaüksustega. Planeeritava ala suurus on 3686 m2.
Detailplaneering on vaja koostada Pääsu maaüksusele määratud ehitusõiguse muutmiseks, hoonestusala määramiseks ning suurendada lubatud hoonete arvu. Ehitisealust pinda ei ole võimalik suurendada projekteerimistingimustega, kuna ehitusseadustiku § 27 lõikes 4 ei ole välja toodud detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna täpsustamise võimalust projekteerimistingimustega.
Saku Vallavolikogu 09.02.2006 otsusega nr 25 kehtestati Vahuri kinnistu detailplaneeringuga määrati ehitisealuseks pinnaks 300 m2, lubatud on ehitada 1 üksikealmu ja 1 abihoone. Detailplaneeringu lahendusena soovitakse suurendada ehitisealust pinda kuni 20% krundi pindalast (737 m2), täpsustada hoonestusala, määrata krundile lubatud hoonete arvuks 1 üksikelamu ja kuni 3 abihoonet.
Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt võib üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ehitamisel krundi täisehitusprotsent olla kuni 20%. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud detailplaneeringu korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/848 ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

 

Alates 05.07.2019 kuni 19.07.2019 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 13, Saku alevik) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel avalikul väljapanekul Saku valla Metsanurme küla Jänese kinnistu (katastritunnus: 71809:001:0012) detailplaneering. Detailplaneeringu ala paikneb Saku vallas Metsanurme külas kohaliku tee 7180506 - Kasemetsa tee (katastritunnus 71801:001:1518) vahetus läheduses. Planeeringuala moodustavad Jänese (katastritunnus 71809:001:0012) ja Kasemetsa tee L23 (katastritunnus: 71801:001:1952) maaüksused. Planeeringuala suurus on 1,19 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jänese kinnistu kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneeringu järgi moodustatakse 8 krunti, millest 5 krunti on elamumaad üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, 2 transpordimaa krunti ja 1 tootmismaa krunt puurkaevu jaoks. Igale elamukrundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Üksikelamute lubatud suurim korruselisus on 2 ja kõrgus 9 m ning abihoonetel vastavalt 1 ja 6 m. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) kohaselt on planeeringuala juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi. Detailplaneeringu materjalidega saate tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/249.

 

Alates 22.03.2019 kuni 20.04.2019 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Teaduse tn 13, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehe (http://www.sakuvald.ee/detailplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Tammemäe küla Tammemäe tankla kinnistu ja Viimsi metskond 21 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala määramine ja ehitusõiguse määramine tankla, kaupluse, pesula ja raskeveokite parkla ehitamiseks. Planeeritav ala asub Tammemäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee (11340) ja Saku liiklussõlme (1117) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Tammemäe tankla kinnistu (katastritunnus 71801:001:0320, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1716 m2, kinnistusregistri registriosa nr 243702), osa Viimsi metskond 21 kinnistust (katastritunnus 71801:001:1146, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 14,03 ha, kinnistusregistri registriosa nr 14558402) osa Tallinn-Saku-Laagri tee maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0411) ja osa Saku liiklussõlme maaüksusest (katastritunnus 71801:001:1217). Planeeritava ala suurus on ca 12 000 m2. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a otsusega nr 60, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt metsamaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus planeeritaval alal osaliselt määratud metsamaa maakasutuse juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringuga kavandatakse Tammemäe tankla kinnistu suurendamist Viimsi metskond 21 kinnistu arvelt 6054 m2 võrra ning Maanteeameti valduses oleva riigimaa kinnistu arvelt 91 m2 võrra. Moodustatavale krundile (pindalaga 7861 m2, 100% ärimaa) rajatakse tankla, kauplusehoone ja selve autopesula. Krundi ehitisealuseks pinnaks on 1180 m2, lubatud on rajada kuni 4 ühe korruselist, kuni 7 m kõrgust hoonet. Rekonstrueeritakse Päästekeskuse tee, rajatakse raskeveokite parkla ning rajatava tankla ja Päästekeskuse tee 2 kinnistul asuva kortermaja vahele püstitatakse müra tõkestamiseks ja privaatsuse tagamiseks reljeefne puidust 2m kõrgune plankaed. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega saate tutvuda Saku valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/730 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

 

Saku valla Roobuka küla endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana Toomas ja Standard piirkonna detailplaneering – alternatiivide võrdlus

Saku Vallavalitsuse 14.02.2017 korraldusega nr 145 algatati Saku valla Roobuka küla endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana-Toomas ja Standardi piirkonna detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on endiste aiandusühistute Oja, Restauraator, Astra, Vana-Toomas ja Standard piirkonna liikluskorralduse määramine ning Roobuka maaüksuse jaotamine ja elamumaa krundi moodustamine koos hoonestusala ja ehitusõiguse määramisega. Piirkonna liiklus toimub avalikult kasutatavalt Tõdva-Hageri teelt mööda Toomase teed, Astra teed ja Astra põiku. Need kolm viimati nimetatud teed asuvad osaliselt riigimaal, osaliselt munitsipaalmaal ja osaliselt eramaal. Roobuka maaüksuse (katastritunnus: 71814:001:0099) omanik soovib sulgeda osa Toomase teest, mis läbib Roobuka maaüksust, sest tee pidev kasutamine piirkonna maaüksuste omanike ja nende lähikondlaste poolt rikub tema privaatsust ja maakasutust. Roobuka maaüksust läbivat Toomase tee lõiku kasutavad peamiselt endise aiandusühistu Vana Toomas maaüksuste omanikud ja nende lähikondlased. Vastavalt planeerimisseadus § 126 lõike 1 punktile 4 on liikluskorralduse määramine detailplaneeringu ülesanne. Detailplaneeringu koostamisel tuleb kaaluda erinevaid võimalusi endise aiandusühistu Vana-Toomas maaüksustele juurdepääsuks ning leida kõiki puudutatud isikuid arvestades sobivaim lahendus. Sobivaima juurdepääsu väljaselgitamiseks on Skepast&Puhkim OÜ poolt koostatud alternatiivide võrdlus, millele saab esitada kirjalikke arvamusi kuni 12. novembrini 2018. a e-postile saku@sakuvald.ee või postiaadressile Teaduse 13, 77150 Saku alevik.

Alternatiivide võrdlus

 

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS