Detailplaneeringute avalikustamine

 

Alates 22.06.2020 kuni 08.07.2020 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) infostendil ning Saku valla infosüsteemis EVALD  (https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/id/835) avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Nurme tn 27 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 18.02.2020 korraldusega nr 116.

Planeeritav ala koosneb Nurme tn 27 maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0413; sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala u 7,9 ha kinnistusregistri registriosa nr: 11172002), Nurme tänav 21 maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0641), Nurme tn 23 maaüksusest (katastritunnus: 71801:005:0039), Oja tänava (lähiaadress: Pähklimetsa tee, katastritunnus: 71801:005:0648) osast ja Nurme tänava (katastritunnus: 71801:005:0538) osast. Planeeritava ala suurus ca 8,7 ha.

Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse Nurme tn 27 maaüksus 18 krundiks. Hoonestusala ja ehitusõigus määratakse 8 üksik- või kaksikelamu ja abihoone püstitamiseks, kolme kuni nelja boksiga ridaelamu ja abihoone püstitamiseks ning ühiskondlike ehitiste funktsiooniga ala puhke- ja spordirajatiste ning kultuuri- ja spordirajatiste rajamiseks. Üksik- või kaksikelamu ja ridaelamu võib olla kuni kahekorruseline ja 9 meetri kõrgune, sinna juurde kuuluv abihoone kuni 6 meetri kõrgune. Spordi-, kultuuri- ja puhkerajatised võivad olla üldjuhul kuni 6 meetri kõrgused, kuid lubatud kuni 12 meetri kõrgune eriotstarbega ehitis. Nurme tn 16 ja Nurme tn 23 krundi suurus ja sihtotstarbed säilivad.

Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avalikul väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

 

Alates 22.06.2020 kuni 08.07.2020 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) infostendil ning Saku valla infosüsteemis EVALD (https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/848) avalikul väljapanekul Saku valla Saue küla Pääsu maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 24.05.2020 korraldusega nr 190.

Planeeritav ala asub Saku vallas Saue külas Kanama-Üksnurme tee vahetus läheduses. Planeeritav Pääsu maaüksus piirneb Vahuri, Uue-Pearna, Peetri ja PässA maaüksustega. Planeeritava ala suurus on 3686 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Pääsu maaüksusele Vahuri kinnistu detailplaneeringuga (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.02.2006 otsusega nr 25) määratud ehitusõigust ehitisealuse pinna suurendamiseks, täpsustada hoonestusala ning suurendada krundile lubatud hoonete arvu. Juurdepääs on lahendatud Vahuri kinnistu detailplaneeringuga läbi Pässi maaüksuse. Detailplaneering on vaja koostada, sest ehitusseadustiku § 27 lõikes 4 ei ole välja toodud detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna täpsustamise võimalust projekteerimistingimustega. 

Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22). Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avalikul väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

 

Alates 22.06.2020 kuni 08.07.2020 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) infostendil ning Saku valla infosüsteemis EVALD  (https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/836) avalikul väljapanekul Saku valla Üksnurme küla Lume tee 2a // Vana-Tuisu kinnistu (katastritunnus 1801:003:0875) detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Saku Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 200.

Planeeritav ala asub Saku vallas Üksnurme külas Tuisu tee ja Lume tee nurgal. Planeeringuala koosneb Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistust ning Tuisu tee osast ja Lume tee osast. Planeeringuala suurus on ca 5000 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Lume tee 2a// Vana-Tuisu kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringu lahendusena jaotatakse planeeringuala kaheks elamumaa krundiks, kus ühele krundile jääb olemasolev üksikelamu ja teisele planeeritakse kuni 4 boksiga ridaelamu ehitamist. 

Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju ala ja selle lähiümbruse majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Avalikul väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.