« Tagasi

Avanevad Saku valla toetuste taotlusvoorud

Alanud aastal saab Saku valla 2023. aasta eelarvest taotleda mittetulundusliku tegevuse (MTT) projekti- ja tegevustoetust, korterelamute elukeskkonna parendamise toetust ning hajaasustuse programmist vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede, elektrisüsteemide rajamise ja renoveerimise toetust.

____________________

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril ja taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2023.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seal seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele. Programmist toetatakse kodumajapidamiste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
• taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse kinnitatud;
• projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Projektil võib olla ka kaastaotlejaid. Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks projekti lõpptulemusena peab olema majapidamises joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee aastaringselt läbitav, elamu heitvee kanaliseerimist tagav süsteem nõuetekohane või olemas on leibkonna vajadustele vastav autonoomne elektrisüsteem.

Maksimaalne toetus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta on. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hajaasustuse programmi programmdokument ja taotlusvormid on Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele aadressile saku@sakuvald.ee digitaalselt allkirjastatuna.

____________________

Korterelamute toetus

Korteriühistud saavad taotleda vallalt toetust korterelamute elukeskkonna parendamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2023 ning taotlused tuleb esitada Saku valla e-toetuste keskkonnas. Taotlusvoor avaneb 1. märtsil 2023.

Toetusega soovitakse parandada avaliku ruumi väljanägemist ja keskkonnahoidu, suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet, tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes ja suurendada kogukonna aktiivsust.

Toetust on võimalik taotleda Saku vallas tegutseval korteriühistul. Toetuse saamiseks peab korteriühistu või -ühistud (lubatud on ka ühistaotlus, mille maksimumsummat on võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt täidetud ning lisatud on vajalikud dokumendid.

Tähelepanu tuleb pöörata taotluse kohustuslikele lisadele ning alustada koheselt nende koostamisega. Näiteks ehitiste ehituse või vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimise korral on kohustus lisada eskiisjoonis/asendiplaan koos selgitusega. Eduka projekti ja eelarve koostamise aluseks on vaja võtta hinnapakkumised. Üheks oluliseks lisaks taotluse juures on korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust abikõlblike tegevuste teostamise kohta ning kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta.

Täiendav info toetuse kohta on valla veebilehel.  

Infotund toimub 8. veebruaril kell 17.30 Saku vallamajas Juubelitammede tee 15.
Tule osale kohapeal või vaata veebiülekannet: Infotunniga liitumiseks klõpsa siin

Tutvustatakse toetuse maksmise tingimusi, räägitakse taotlemisest ja aruandlusest Saku valla e-toetuste keskkonnas ning vastatakse tekkinud küsimustele.

____________________

1. veebruar MTT projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg. 

Taotlusi saab esitada Saku valla veebilehel e-toetuste keskkonnas.

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused.

Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

Tegevustoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on aleviku või külaliikumise arendamine ning Saku Vallavolikogu otsusega ühendused (seltsing Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka pensionäride ühendus, seltsing Kajamaa piirkonna külade pensionäride ühendus „Meelespea",  seltsing Saku pensionäride ühendus „Elukaar", MTÜ Saku Diabeetikute Selts", MTÜ Saku valla Invaühing ja MTÜ Saku Valla Lasterikkad).

Uue toetusliigina on üksikisiku toetus, millega toetatakse Saku valla elanikke siseriiklikel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel, sh tiitlivõistlustel ja treeninglaagrites osalemist; kultuurialast eneseteostust ning osalemist konkurssidel ja festivalidel; teistes tegevusvaldkondades (vt MTT korra §3 lg 4 loetelu) eneseteostust ja osalemist konkurssidel tingimusel, et kavandatud tegevuse suhtes on võimalik määratleda avalikku huvi.

Enne taotluse koostamist palun tutvuge uue Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korraga, mis jõustus 1. jaanuaril 2023.

MTT infotund toimus 18. jaanuaril kell 17.30 Saku vallamajas Juubelitammede tee 15.  
Tule osale kohapeal või vaata veebiülekannet: Infotunniga liitumiseks klõpsa siin

____________________

Täiendav info ja nõustamine:

Saku valla arendusspetsialist Hele-Mall Kink, tel 671 2405, 528 7877 e-post helemall.kink@sakuvald.ee;