« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist 17. aprillini

Programmist toetatakse kodumajapidamiste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt aadressil saku@sakuvald.ee hiljemalt 17. aprilliks 2020.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
• taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse kinnitatud;
• projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
Projektil võib olla ka kaastaotlejaid. Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aasta ringi või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Hajaasustuse programmi programm­dokument ja taotlusvormid on Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega piirkondades. 
 
Info:
Hajaasustuse programm – Hele-Mall Kink, tel 671 2405, helemall.kink@sakuvald.ee
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Maigi Tenisson, tel 671 2421, e-post: maigi.tenisson@sakuvald.ee
Juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid – August Albert, tel 6712 407, e-post: august.albert@sakuvald.ee.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist