« Tagasi

Elukohaandmete korrastamine

Veidi rohkem kui kuu aega on jäänud oma elukohaandmete korrastamiseks, et mitte ilma jääda avalikest teenustest. Kõigil neil, kelle andmed on praegu vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber), tuleks esitada oma täpsed elukohaandmed. Saku vallas on selliseid inimesi umbes sada. Oma elukoha saad registreerida siin.

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms," ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.

 

Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

 

Kui Tallinn välja jätta, siis Harju maakonnas puudutab muudatus enam kui 2800 inimest. Üle Eesti aga praeguse seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine Eesti rahvastiku kohta. Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.

 

Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.

 

Vene keeles:

Стоит поддерживать точность данных о месте жительства в регистре народонаселения

 

Чтобы не остаться без общественных услуг, всем тем, чьи данные сейчас указаны только с точностью до самоуправления (отсутствует деревня или улица, номер дома или квартиры), стоит предоставить местному самоуправлению свои точные данные о месте жительства.

 

В следующем году вступит в силу изменение закона о регистре народонаселения, в результате которого в регистре останутся незаполненными данные о месте жительства тех людей, которые не обновили свои данные о месте жительства после переезда или которых владелец предыдущей квартиры или дома попросил выписаться из своего жилья. В результате этого место жительства человека указано сейчас с точностью до города или волости. «Рекомендуем всем, кого касается изменение, при первой возможности предоставить местному самоуправлению свои точные данные о месте жительства. Изменение данных не стоит откладывать на последний момент, потому что в противном случае в январе можно будет столкнуться с неприятным сюрпризом – человек может остаться без таких привязанных к месту жительства публичных услуг, как, например, предоставление места в детском саду, продление водительских прав и пр.», – говорит заведующая отделом по делам народонаселения Министерства внутренних дел Энель Пунгас. Всем тем, кто входит в целевую группу и чей адрес электронной почты имеется в регистре народонаселения, Министерство внутренних дел разослало в апреле письменное оповещение в виде электронного письма. Повторное оповещение запланировано на осень. При этом в регистре народонаселения нет около одной трети адресов электронной почты целевой группы.

 

Зарегистрировать место жительства просто: это можно сделать за пару минут на веб-странице eesti.ee, для этого также можно обратиться в местное самоуправление лично или по электронной почте. В соответствии с действующим законом человек обязан обновить свои данные о месте жительства в течение 30 дней после переезда на новое место жительства, с нового года этот срок составит 14 дней.

 

По состоянию на сегодняшний день изменение затронет более 38 000 человек, из которых 40 процентов являются гражданами иностранных государств. Вероятно, значительная часть из них в действительности покинула Эстонию. Таким образом будут приведены в порядок данные регистра народонаселения и будут получены более точные знания о населении страны. Эстония планирует впервые провести перепись населения, которая пройдет в 2020 году, на основании регистров. Регистр народонаселения является одной из наиболее важных баз данных, из которой будут браться данные при проведении переписи населения на основании регистров, поэтому важно исходить из максимально точных данных.

 

Предоставление фактических данных о месте жительства полезно как для самого человека, так и для местных самоуправлений и государства. Посредством регистрации места жительства человек получает право избирать руководителей местного самоуправления и получать от него услуги и пособия. Государственные учреждения отправляют приглашения, например, на отсеивающее исследование рака, именно по указанному в регистре народонаселения адресу. И что еще важно: если место жительства человека зарегистрировано по правильному адресу, то выплачиваемые им налоги поступают по фактическому месту жительства, а местное самоуправление может предложить за это лучшие услуги, хорошие дороги и красивую окружающую среду, места для детей в школах и детских садах.