« Tagasi

Hajaasustuses elavad pered saavad taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks

Harju Maavalitsus annab teada, et 1. aprillist 2016 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Harjumaal. Hajaasustuse majapidamisi toetatakse veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamisega seotud kulutuste katmisel.

Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt aadressil saku@sakuvald.ee hiljemalt 1. juunil 2016.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

· taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

· taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises vähemalt 1. jaanuarist 2016;

· taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Kas sinu majapidamine asub hajaasustusega piirkonnas?
Saku valla koduleheküljel saad tutvuda valla üldplaneeringu kaardiga „Üldplaneeringu põhijoonis". Varuge kannatust, sest tegemist on väga mahuka kaardiga.
Kaardil on märgitud tiheasustusalad musta katkendliku joonega. Tehke kaart võimalikult suureks, siis tulevad leppemärgid kaardil paremini esile. Kui sinu majapidamine jääb selle ala sisse, siis ei ole tegemist hajaasustusalaga, vaid tiheasustusega. Üldjuhul on tehtud tiheasustusalad kollaseks.
Kui sinu majapidamine asub kollasel alal, aga sellel puudub tiheasustuse märge, siis nimetatakse seda kompaktse hoonestusega alaks. Hajaasustuse programmist saab taotleda toetust sel juhul, kui sellel alal elab 1. jaanuari seisuga vähem kui 50 inimest.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt.

Hajaasustuse programmi projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmed on Maire Laur, Maigi Tenisson, Virko Kolks, Toivo Alasoo, Hele-Mall Kink.

Info:

Hajaasustuse programm - Hele-Mall Kink, telefon 671 2405, helemall.kink@sakuvald.ee
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Anne Kadaja, telefon 671 2416, e-post: anne.kadaja@sakuvald.ee
Juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid - Virko Kolks, telefon 671 2406, e-post: virko.kolks@sakuvald.ee